I skrivande stund har 192 länder stängt skolor till följd av coronavirusets spridning och över 90% av världens elever påverkas av dessa omfattande skolstängningar. Unescos generaldirektör Audrey Azoulay menar att utbildning globalt sett aldrig har utsatts för störningar i så hög utsträckning som nu. Därför har Unesco, som ansvarigt FN-organ för utbildningsmålet i Agenda 2030, tagit flera initiativ för att stötta medlemsländerna i arbetet med att verka för allas rätt till utbildning trots pandemin. Här lyfter vi tre av dem:

  1. Samlar statistik, nyheter och delar digitala inlärningslösningar

Sedan utbrottet av det nya coronaviruset och den globala utbildningskrisen har Unesco tagit en samordnande roll och förser det internationella samfundet med nödvändig information. Här samlar och uppdaterar Unesco regelbundet statistik över virusets påverkan på utbildning globalt. Där kan man följa utvecklingen av antalet elever som påverkas av skolstängningar samt vilka utbildningsrelaterade åtgärder länder valt att vidta.

Unesco delar även information om digitala inlärningslösningar. Inlärningslösningarna syftar till att hjälpa lärare, studenter och familjer att göra distansundervisningen så kvalitativ och inkluderande som möjligt. Detta genom allt ifrån mobila läsapplikationer, plattformar för videomöten och verktyg för lärare att skapa kreativt läromaterial. Listan över de digitala inlärningslösningarna går att nå här.

  1. En öppen global utbildningskoalition

Den 10 mars deltog utbildningsministrar och representanter från utbildningsdepartement från 73 medlemsländer på ett digitalt krismöte initierat av Unescos generaldirektör Audrey Azoulay. Som ett resultat av detta möte lanserade Unesco en öppen global utbildningskoalition. Utöver multilaterala organisationer som UNHCR, WHO och Världsbanken, så har civilsamhälle och privata aktörer som Microsoft, Google och Facebook anslutit till koalitionen och bidrar med teknisk expertis och resurser. Över 40 aktörer har gått ihop för att stötta länder i att säkerställa kontinuitet och jämlikhet i utbildningen – med ett särskilt fokus på flickor i de mest utsatta länderna som drabbas hårdast. Koalitionen samarbetar för att hitta lösningar för distansundervisning i miljöer med olika tekniska förutsättningar. Läs mer om koalitionen här.

  1. ”Community of Practice”

När länder står inför samma utmaning är samarbete A och O. För att medlemsländer enkelt ska kunna dela erfarenheter och goda exempel på krishantering så att utbildning når alla, har Unesco skapat ett ”Community of Practice”. Inom ramen för detta anordnas webinarium där tekniska utbildningsexperter från internationella organisationer samt regerings- och myndighetsföreträdare från olika länder deltar och diskuterar. Dessa diskussioner har handlat om allt ifrån hur regeringar säkerställer att pågående utbildningskris inte skapar större skillnader mellan könen eller mellan särskilt utsatta grupper i samhället, hur examinationer för sistaårselever genomförs och vilka stöd – såväl tekniskt som psykologiskt – lärare och familjer får vid distansundervisning.

Flera länder berättar att de utnyttjar public service och TV-sänder lektioner på gratis-kanaler för elever i alla åldrar. Detta för att även elever utan internettillgång ska kunna delta i den digitala distansundervisningen. Andra länder har översatt nationella distansundervisningsmaterial till inhemska urfolksspråk och vissa länder tar fram material om socioemotionella aspekter av utbildning för att hjälpa elever att hantera isolering. Mer information om Unescos webinarium hittar ni här.

Diskussionerna fortsätter och initiativen blir fler. Unesco är en samlande kraft för att utbildning, även i dessa utmanande tider, ska vara rättvis, inkluderande och jämställd.