I juli publicerar Unesco rapporten ”Fighting racism and discrimination: Identifying and sharing good practices in the International Coalition of Cities”, som är resultatet av arbetet i den internationella koalitionen av städer mot rasism och diskriminering (ICCAR).

ICCAR inrättades av Unesco 2004 och är ett nätverk av städer som vill dela erfarenheter för att förbättra sin politik för att bekämpa rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Rapporten visar resultatet av Unescos engagemang och arbete med ICCAR, och innehåller många exempel på hur medlemsländerna arbetat för att förebygga och bekämpa diskriminering och främlingsfientlighet.

Syftet med rapporten är att samla god antidiskrimineringspraxis, för att inspirera och informera andra. Unesco hoppas att publiceringen är ett första steg i kontakt mellan städer genom att visa lyckade exempel på nya metoder för att bekämpa rasism.

Det andra regionala samrådet om ”Groundwater Governance Project”, med fokus på Afrika söder om Sahara hålls i Kenya 29 – 31 maj. Det övergripande målet är att främja en sund förvaltning av grundvattenresurserna för att förebygga en global vattenkris.

Idag vet vi att den största majoriteten av världens sötvatten inte finns över marken, utan under den. Grundvatten är den absolut största källan till färskvatten i en värld där många regioner oroar sig för bristen på vatten. Ungefär två miljarder människor över världen är beroende av grundvattnet.

”Groundwater Governance Project” är ett svar på den framväxande globala oron över den ohållbara användningen av grundvattnet. I tre års tid har Unescos internationella hydrologiska program (IHP) tillsammans med FN: s livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO), Världsbanken m fl. samarbetat med flera länder för att tillsammans försöka förstå det komplexa sambandet mellan vetenskap och styrelseformer i förvaltningen av grundvattenresurserna.

Projektet utmynnar i utvecklandet av en global ”Framework of Action” (FA), med en uppsättning effektiva styrningsverktyg (policys, lagar och förordningar). Det kommer att främja erkännandet av värdet av grundvatten som en viktig naturresurs och de sociala, ekonomiska och ekologiska möjligheter som en hållbar hantering kan ge.

»Läs mer om ”Groundwater Governance Project” här.

»Läs mer om IHP här.

Kulturarv runt om i världen blir allt oftare offer för naturkatastrofer och väpnade konflikter. Italienska renässanspalats och den sahariska staden Ghadames i Libyen är bara några kulturarv som hotas.

Foto: ©UNESCO/Yvon Fruneau. Staden Ghadames i Libyen.

Unesco undersöker drabbade världsarv, bland annat Po-dalen i Italien med anledning av jordbävningen, den libyska staden Ghadames efter attacker samt granskningar av mausoleer i Timbuktu efter skändning, för att bedöma skadorna och förbereda mobilisering av internationellt samarbete. Detta görs i enlighet med Unescos konventioner om skydd av både materiella och immateriella arv från faror, som väpnad konflikt och olaglig handel.

Unescos institut för livslångt lärande (UIL) firar 60 år. UIL skapades av Unesco 1952, under namnet ”Institute for Education”, och döptes om 2006 för att spegla arbetet med vuxnas lärande.

Som namnet antyder är livslångt lärande grunden för UIL:s arbete. Institutet arbetar för att främja livslångt lärande i världens utbildningssystem och särskilt med alternativa möjligheter till lärande för marginaliserade och missgynnade grupper. UIL:s uppdrag är att se till att alla former av utbildning och lärande, formella och icke formella, erkänns, värderas och tillgängliggörs för att möta kraven från individer och samhällen över hela världen.

60 års jubiléet firas i Hamburg, 24 – 25 maj. Den 24 maj hålls en öppen föreläsning med temat ”Responding to Global Challenges through Lifelong Learning” och den 25 maj hålls ett internationellt expertseminarium: “The Role of Universities in Promoting Lifelong Learning”.

»Läs mer om UIL här.

Africa Week är ett årligt evenemang som anordnas på Unescos sekretariat av de afrikanska ländernas ”permanenta delegationer”, ett slags ambassader med kontor på Unesco.

Veckan innehåller filmvisningar, konstutställningar och temakonferenser och årets huvudtema är hållbar utveckling.

Läs mer om Africa Week 2012 här.

Den internationella dagen för biologisk mångfald firas i år den 22 maj under temat ”Marinbiologisk mångfald” för att öka förståelsen och medvetenheten om dessa frågor.

Foto: ©UNESCO/Louis Rocha

Havet utgör över 90 % av det beboeliga utrymmet på jorden och rymmer en mängd livsformer. Från blåvalen, det största djuret på jorden, till små mikroorganismer som växtplankton, vilka ger oss 50 % av syret på jorden. Då den biologisk mångfald minskar, minskar också motståndskraften i våra ekosystem, och dessa har förändrats dramatiskt som ett resultat av människans verksamhet.

Föroreningar från reningsverk och jordbruk har bidragit till den ökade förekomsten av s.k. ”döda zoner”, områden med låg syrenivå där det marina livet inte kan överleva, vilket resulterar i kollaps av vissa ekosystem.

»Läs mer om Marinbiologisk mångfald här.

Foto: ©UNESCO/James Watt

Dr. Hassan R. Hammoud, expert på socialpolitik i arabstaterna, har studerat vilka hinder unga libanesiska kvinnor möter för att ta sig in på arbetsmarknaden. I intervjun reflekterar Dr. Hammoud kring komplexiteten som kvinnliga akademiker i Libanon möter och vad Unesco kan göra för att bidra till att undanröja dessa hinder.

»Läs intervjun här.

Foto:©UNESCO

”Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling” proklamerades av FN:s generalförsamling och firas den 21 maj varje år. Dagen ger möjlighet att mobilisera regeringar, politiska beslutsfattare, det civila samhället och organisationer för att främja mångfald.

Den 21 maj betonar Unesco bland annat vikten av att bevara världens mest utsatta kulturer, behovet av kulturpolitik och vikten av att vara medveten om värdet av den kulturella mångfalden i språken.

– Dagen för kulturell mångfald är en möjlighet att fördjupa vår förståelse för kulturell mångfald och att lära sig att leva bättre tillsammans, säger Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet.

»Läs mer om Världsdagen för kulturell mångfald här.

»Ladda ner Unescos officiella “World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development”affisch här.

Den 23 april var Svenska Unescorådet medarrangör för ett rundabordssamtal om Utbildning för hållbar utveckling under Stockholm + 40 konferensen. Alexander Leicht, chef på Unescos enhet för Utbildning för hållbar utveckling var moderator för diskussionen. Bordet var mycket välbesökt och uppskattat!

»Läs mer om Utbildning för hållbar utveckling här.

»Stockholm +40 officiella websida.

»Unescos sida om Utbildning för hållbarutveckling.