FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon har givit Unesco uppdraget att leda skapandet av en rådgivande styrelse för vetenskapligt arbete mot global hållbarhet. Unescos generaldirektör Irina Bokova garanterar Unescos fulla engagemang i åtagandet.

Initiativet grundar sig på Generalsekreterarens högnivåpanel för global hållbarhet (GSP), och dess rapport om resiliens för framtiden: Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing. Rapporten presenterades i samband med Rio +20 konferensen i juni, 2012.

En hållbar framtid innefattar såväl att respektera miljöns gränser och göra produktions- och konsumtionsmönster mer hållbara, som att utrota fattigdomen och minska ojämlikheten. Rapporten presenterar en holistisk bild på de utmaningar som hållbar utveckling står inför, med klimatförändringar, mat- och energisäkerhet, arbetslöshet och global finanskris.

Unescos roll blir att leda uppföljningen av de vetenskaps-relaterade rekommendationerna i rapporten. Irina Bokova tryckte på vikten av att täcka ett brett spektrum, från grundläggande forskning till ingenjörsvetenskap och teknik, liksom att utöver miljövetenskap även involvera hälso-, jordbruks- och samhällsvetenskap. Styrelsen kommer utnyttja de resurser och den expertis som finns inom FN-systemet och internationella vetenskapsorganisationer.

»Ladda ner rapprten från GSP, Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing.
»Läs ett sammandrag av rapporten.
It is a must read” – Ban Ki-Moon

»Läs mer om Unescos vetenskapsprogram I Sverige.
»Läs mer om samhällsvetenskap på unesco.org.
»Läs mer om hållbar utveckling.

Den 21 september varje år firas internationella fredsdagen. Fredsdagen är en av FN:s internationella dagar och instiftades för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld – åtminstone en gång om året. Årets tema för dagen är Sustainable Peace for a Sustainable Future.

”Fred är inte ett abstrakt begrepp, vars framgång kan förordnas. Det handlar om enskilda kvinnor och män, flickor och pojkar. Alla ska ha rätt att föreställa sig en bättre framtid och möjligheten att forma verkligheten till sina ambitioner” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett meddelande med anledning av dagen.

Internationella Fredsdagen firas runt om i hela världen, och i Sverige uppmärksammar bland annat Svenska Freds dagen med aktiviteter på Kulturhuset.

» FN:s sida för Internationella Fredsdagen.

» Ladda ner Internationella Fredsdagens affisch och vykort här.

» Läs om Svenska Freds firande av dagen här.

Utbildning som ger jobb åt unga i fokus för Unescorapport.

Som en del i den globala lanseringen bjuder Svenska Unescorådet och Sida in till en presentation av Unescos Education for All Global Monitoring Report 2012.

När: tisdag 16 oktober, kl. 9.00- 11.00.
Var: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199,  Stockholm.

Allt fler av världens barn går i skolan allt längre. Men den positiva trenden har avtagit de senaste åren. Vad beror det på att vissa länder lyckas bättre än andra? Och hur ser kopplingarna ut mellan utbildning och sysselsättning?

Årets rapport har temat ungdomar och kompetens och visar på globala framsteg och utmaningar.

OBS! Anmälan kan görs på u.infounesco@education.ministry.se

Varmt välkomna!

                         

26 – 28 september organiserar Unesco en internationell konferens i Vancouver om världsminnen och digitalisering.

Man tror konferensen bland annat kan komma att leda till en uppgradering eller revidering av Unescos stadga om bevarande av digitalt arv och identifiering av de rättsliga ramar som skulle underlätta långsiktigt digitalt bevarande.

»Läs mer om konferesen här.

Ingmar Bergmans anteckningsbok för Persona (1965) © Ingmar Bergman Foundation, Photo: Anders Roth
Ingmar Bergmans anteckningsbok för Persona (1965) © Ingmar Bergman Foundation, Photo: Anders Roth

Sverige har sex samlingar på listan över Världsminnen:

Astrid Lindgrens arkiv
Alfred Nobels familjearkiv
Emmanuel Swedenborgs samlingar
Ingmar Bergmans arkiv
Silverbibeln//Codex argenteum
Stockholms stads byggnadsritningar

Unesco har lanserat The Global Casebook of Investigative Journalism som syftar till att möjliggöra och förbättra utbytet av god praxis och skapa nätverk inom undersökande journalistik i världen.

Boken innehåller fler än 20 nya utredningar från hela världen, som omfattar områden som yttrandefrihet, fri information, god samhällsstyrning, sociala och rättsliga frågor, miljö, hälsa och genus. Varje artikel följas av en förklaring av hur författarna genomfört sin forskning.

» Här kan du ladda ner och läsa boken.

Unesco är bekymrade över det dödshot som nyligen riktats mot konstnären Manish Harijan i Nepal på grund av hans målningar av Hinduiska gudar gestaltade som västerländska superhjältar. Verken visas nu på ett konstgalleri i Katmandu, Nepal.

Foto: ©Unesco/Fernando Brugman . OBS! Tavlorna på fotot är ej Harijans konstverk.

”Yttrandefrihet måste även gälla konstnärliga uttryck” hävdar Axel Plathe, chef för Unescos kontor i Katmandu. Istället för att ge upphov till hotelser borde en öppen diskussion föras om de spänningar som kan uppstå mellan konstnärliga uttryckssätt och religiösa och etiska värderingar, anser Plathe.

Unescos åtaganden att försäkra att konstnärer åtnjuter yttrandefrihet bygger på en övertygelse om att konst alltid drivit förändring och måste ges frihet att inspirera till nytänkande. Unesco har antagit Rekommendation om konstnärens ställning 1980, enligt vilken medlemsländerna bör säkerställa att konstnärers yttrandefrihet skyddas i enighet med internationell och nationell lagstiftning om mänskliga rättigheter.

Yttrande- och kommunikationsfrihet ligger till grund för all konstnärlig verksamhet. Dock krävs även att yttrandefrihet utövas med en ömsesidig förståelse och respekt, med hänsyn till andra fri- och rättigheter.

» Läs mer om konst och yttrandefrihet i Unescos nyhetsartikel.

Unescos International Programme for the Development of Communication (IPDC) arrangerade tillsammans med The Rural Media Network Pakistan (RMNP)kapacitetsuppbyggande workshops för studenter och journalister, i avlägsna eller glest befolkade delar i södra Punjab. Totalt genomfördes nio workshops under tre dagar, bland annat med fokus på kvinnliga journalister och rapportering av våld mot kvinnor.

Medan journalister i städer kan lära av kollegor, saknar ofta korrespondenter som arbetar på landsbygden vägledning. Som resultat blir nyhetsbevakning från dessa områden slumpartad och bristande i kvalitén, då majoriteten av journalisterna på landsbygden saknar den kompetens som krävs för att täcka de komplexa frågor som påverkar deras samhälle.

Förutom att förmedla grundläggande kunskaper fungerade workshopsen också som forum för diskussioner om pressfrihet. Tre workshops fokuserade särskilt på att lyfta fram olika former av våld mot kvinnor, såsom hedersmord, gruppvåldtäkter och våld i hemmet. RMNP framhäver att det finns ett stort behov av att exponera våld mot kvinnor i nationella och lokala medier, men att den nuvarande bristen av kvinnliga journalister på landsbygden innebär att rapportering om dessa brott ofta uteblir. Det är därför viktigt att uppmuntra fler kvinnor att komma in i yrket.

»Läs mer om journalistutbildningen i Pakistan.

»Läs mer om IPDC.

Den 15 september firas årligen FNs internationella demokratidag. Temat för i år är demokratiutbildning, en grundläggande faktor för långsiktig och framgångsrik demokratiutveckling.

Se Unescos film om demokrati och den arabiska våren. Franskt tal, engelsk text.

Medborgare i alla länder behöver fullt ut förstå sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon uppmärksammar särskilt vikten av demokratiutbildning för övergångsländer som tagit steget från diktatur till demokrati, där behovet är som störst.

Förverkligandet av demokratiska värden ingår i kärnan av Unescos arbete. Unesco har från start spelat en stor roll i demokratiarbetet, med en konstitution som fastställer demokratiska värderingar om rättvisa, frihet, jämlikhet och solidaritet som grundläggande faktorer för fredsbygge.

”Unescos stödjer arabiska ungdomarnas dröm och de demokratiska planerna hos folket” – ur filmen.

10 – 14 september sammanträder Unescos internationella bioetiska kommitté (IBC) på Unescos sekretariat i Paris. Under mötet kommer bland annat olika aspekter av traditionell medicin och icke-diskriminering diskuteras.

IBC skapades 1993 och är det enda globala forumet för reflektioner kring bioetik. IBC består av 36 oberoende experter som följer utvecklingen inom biovetenskap och dess tillämpning, i syfte att säkerställa respekten för människans värdighet och frihet.

De nyckeldokument som är underlag för veckans möten berör bland annat människas rätt till sjukvård och respekt för kulturell diversitet. Dokumenten belyser nya risker och det ansvar som medföljer framstegen inom biomedicinområdet (så som biobanker och traficing av organ).

» Diskussioner och debatter från mötena 11-14 september kan följas live här.

Ladda ner bakgrundsdokumenten:
» Draft Report of IBC on Traditional Medicine and its Ethical implications
» Initial Reflections on the Principle of Non-Discrimination and Non-Stigmatization