På FN-dagen 24 oktober anordnade FN-familjen i Sverige ett event på Centralstationen i Stockholm med fokus på millenniemålen. En aktivitet var att besökarna hade möjlighet att svara på frågan ”Vilket millenniemål tycker du är viktigast?” genom att lägga en färgad boll i en cylinder.

Ungefär 1000 personer uttryckte sin åsikt genom att lägga en boll. Aktiviteten väckte många tankar hos besökarna och gav också upphov till en mängd intressanta samtal om bistånd och utvecklingsfrågor.

Biståndsminister Gunilla Carlsson, en av dagens talare, röstar på mål 5 om förbättrad mödrahälsa.

Barn och vuxna, unga och äldre passade på att visa sin åsikt om millenniemålen och viktiga globala frågor genom aktiviteten. Ett flertal besökarna hade ingen eller liten kunskap om millenniemålen sedan tidigare, och Svenska FN-familjen är glada för att ha fått ge information och ett tillfälle att uppmärksamma målen och FNs arbete.

Det millenniemål som fick flest röster var millenniemål nr 1 – utrota extrem fattigdom och hunger med 28 % av rösterna. Många resonerade att det mest akuta är att se till att människor inte behöver gå hungriga och att man måste bekämpa fattigdomen för att få resurser att arbeta med de andra frågorna. På andra plats kom mål 2 om att alla barn ska gå i skolan.

Flera besökare tyckte att det var svårt att välja ett område – att vi måste satsa på alla. Detta är förstås också FN’s ståndpunkt. Arrangörerna hoppas ändå att FN-dagens besökare gick därifrån med lite mer kunskap om millenniemålen än tidigare.

Så här fördelades resultatet:

FN-familjen i Sverige tackar besökare och talare för aktivt deltagande och en lyckad FN-dag!

Idag firas FN-dagen på Stockholms Centralstation genom Svenska FN-familjens gemensamma arrangemang mellan 8.00 och 19.00. Åtta organisationer med FN-anknytning, som tillsammans uppmärksammar FNs åtta millenniemål. Det åttonde målet handlar just om samarbete.

Millenniemål 8 är att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling, och öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Detta mål lyfter de rika ländernas ansvar i att nå millenniemålen, genom att uppmana till ökat samarbete mellan rika och fattiga länder, öka biståndet, lätta skuldbördan för de fattigaste länderna, och verka för en rättvisare handel.

Skuldbördorna för världens fattigaste länder har minskat. Cirka 40 länder har fått sina skulder avskrivna, men vissa länder skulle behöva ytterligare avskrivningar.

Vad gäller bistånd är det endast fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Holland och Luxemburg) som lever upp till FNs mål om att biståndet ska uppgå till 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI). År 2010 var det samlade internationella utvecklingsbiståndet som högst (128,7 miljarder dollar), men nu faller biståndsnivån efter ca tio år av uppgång. Detta är sammankopplat med givarländernas BNI som på grund av globala finanskriser minskar, vilket påverkar det internationella biståndet. Ska mål 8 nås måste biståndet kraftigt öka de närmsta åren.

Dock är bistånd bara ett sätt att påskynda utveckling, men har begränsade möjligheter att förändra orättvisa samhällsstrukturer som ofta ligger till grund för fattigdomsproblemen. Mål åtta innefattar även en rättvisare handel och att fattiga länder ska få tillgång till den globala marknaden. Utvecklingsländernas del i världshandeln har ökat trots att världen inte lyckats enas om mer rättvisa handelsavtal. I vissa fall har regionala eller bilaterala avtal slutits.

Också tillgången till ny teknik, främst informations- och kommunikationsteknologi så som internet och mobiltelefoner, är en del av mål 8. Här sker stora framsteg. År 2010 hade ca 76 procent av världens befolkning tillgång till mobiltelefoni, och en av tre hade internetuppkoppling. Denna typ av teknik spelar en stor roll för att sammankoppla människor med service, exempelvis utbildning, hälso- och banktjänster etc.

Vill du lär dig mer om Millenniemålen? Idag den 24 oktober är det FN-dagen vilken uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss!

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.

Fram till FN-dagen onsdagen 24 oktober, som svenska FN-familjen firar med ett evenemang på Stockholms Central, skriver vi om FNs millenniemål – åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015. Millenniemål 7 om att säkra en miljömässigt hållbar utveckling spänner över flera olika områden, från vatten och sanitet till växthusgasutsläpp.

Enligt delmålen under millennemål 7ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i ländernas politik, och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt till år 2015. Vidare ska andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten halveras. Livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden ska även ha förbättrats avsevärt till år 2020.

Den del av målet som handlar om tillgång till rent dricksvatten har redan uppnåtts. Idag har 89 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten. År 1990 var denna siffra 76 procent.

Däremot släpar sanitetsmålet efter. Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till godtagbar sanitär standard, så som toaletter eller latriner. Dåliga sanitära förhållanden är en hälsorisk, och därför krävs stora insatser på detta område. Delmålet om att halvera andelen människor som saknar förbättrad sanitet kommer med dagens takt inte nås förrän år 2049 enligt uppskattningar.

Skyddet av biologisk mångfald har förbättrats men variationsrikedomen bland levande organismer fortsätter ändå att minska. Årligen försvinner ca 13 miljoner hektar skog. I Asien, framför allt kina återplanteras mer skog än vad som avverkas.

Inom millenniemål 7 ryms också målsättningen att utsläppen av utväxtgaser ska halveras till 2015. Trots detta har utvecklingen gått i motsatt riktning – utsläppen av koldioxid har istället ökat med 39 procent sedan 1990 till drygt 30 miljarder ton. Även om utsläppen ökar mest i utvecklingsländer är utsläppen per capita fortsatt högs i rika länder.

Vill du lär dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss!

» Mer information om FN-dagsfirandet på Stockholm Central.

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.

Unescos generaldirektör Irina Bokova lovordade modet hos den 14-åriga pakistanska flicka, Malala Yousafzai, som på hemväg från skolan skadades i ett mordförsök tidigare denna månad.

I samband med avslutandet av Unescos styrelsemöte hölls en hyllning till Malala där generalsekreteraren uttalade sig. Bokova talade bland annat om Unescos beslutsamhet att fortsätta kampen för att säkerställa rätten för alla flickor och pojkar till utbildning. ”Närhelst och varhelst som en flicka nekas skolgång är det ett angrepp mot alla flickor, mot rätten att lära sig och ätten att leva livet fullt ut, vilket är oacceptabelt”.

Generaldirektören gav även exempel på hur flickor hindras att gå i skola och leva ett värdigt liv. I Mali tillämpas tvångsgifte av unga flickor och andra rekryteras av milis. I april i år förgiftades ett hundratal gymnasielever i Afghanistan av fanatiker, fientligt inställda till flickors utbildning. ”Malala är en symbol för alla dessa flickor. Vi star bakom dem och hyllar deras mod”, sa Bokova under mötet. ”Vi stödjer deras kamp för var individs grundläggande rätt till utbildning, i Pakistan liksom på andra platser.”

Den 9 oktober blev Malala Yousafzai skjuten i huvudet när hon reste hem från skolan i en buss i nordöstra Pakistan. Enligt media har talibanerna tagit på sig ansvaret för attacken då två andra skolflickor skadades. Malala Yousafzai fördes till brittisk sjukhus den 15 oktober för långvarig medicinsk behandling.

Malala Yousafzai väckte uppmärksamhet 2009 när hon publicerade en blogg där hon berättar om sitt liv i Swat, i ett område som står under talibanernas kontroll. Hon blev sedan en aktivist kampanj för barns och flickors rättigheter.

Pakistans delegat för Unesco uttryckte att ”Malala som idag i kritiskt tillstånd vårdas på ett sjukhus i Storbritannien på för sina allvarliga skador, och inväntar en skalloperation, har blivit en världskänd ikon, en symbol för flickors rätt till utbildning. Genom att hylla Malalas mod, hyllas också tiotusentals modiga unga flickor världen över”.

Mer än tio år har gått sedan millenniemålen utformades – åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015. Var står vi idag, vilka framsteg har gjorts och vilka utmaningar återstår? Den 24 oktober firas FN-dagen med ett evenemang på Stockholms Centralstation där millenniemålen står i fokus. Idag kan du läsa om millenniemål nummer 6 som handlar om minskad sjukdomsspridning.

Bekämpa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar – så lyder millenniemål 6.

Kampen mot hiv/aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Antalet nysmittade är i dagsläget omkring 2,7 miljoner, vilket är en nedgång med 21 procent sedan spridningens kulmen 1997.

Samtidigt som nya fall av hivsmitta minskar, ökar antalet människor som lever med hiv, på grund av större tillgång till bromsmediciner. Uppskattningsvis lever 34 miljoner människor med hiv. I Afrika söder om Sahara har hiv-spridningen hejdats, men trots det lever majoriteten av de hivsmittade, ca 22 miljoner, i denna region. De regioner där hivfallen ökar mest är i Östeuropa och Centralasien. Information och kunskap om hur hiv smittar är ett viktigt steg mot att bekämpa spridningen.

Också antalet människor som dör i aids minskar globalt – även det tack vare bromsmediciner. Ändå är aids fortfarande den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen, med ca 1,8 miljoner dödsfall årligen.

Angående malaria visar FN:s senaste siffror att andelen malariarelaterade dödsfall har minskat med 25 procent på global nivå sedan år 2000, men att malaria fortfarande dödar runt 655 000 människor per år. Andra källor pekar dock på allt högre siffror, ca 1,2 miljoner enligt IHME, som också indikerar att malaria dödar fler vuxna än man tidigare trott. Forskningen är dock enig om att stora framsteg gjorts för att bekämpa malaria.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort.

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.

På den internationella FN-dagen 24 oktober samlas FN-familjen i Sverige till en manifestation för världens fattiga. Vi ordnar ett stort evenemang på Centralstationen i Stockholm för att uppmärksamma millenniemålen och inbjuda till dialog om hur långt vi har kommit och hur vi tillsammans kan nå de åtta målen till 2015.

Mellan kl. 08.00 – 19.00 välkomnas alla att besöka utställningen som belyser varje millenniemål och de personliga människoöden som döljer sig bakom siffrorna. Besökare får också rösta fram det viktigaste millenniemålet, provsmaka nödproviant och på olika sätt engagera sig för världens fattiga.

Mellan kl. 14.00 – 16.00 presenterar kunniga och engagerande talare sin syn på millenniemålen i ”Speakers Corner”. Bland talarna finns Gunilla Carlsson, biståndsminister, Margareta Winberg, ordförande för UN Women Sverige och Annika Markovic, Sveriges Miljöambassadör. Efter anförandet är talarna tillgängliga för frågor och samtal.

» Se programmet för FN-dagen här.

Om Millenniemålen 

Milleniemålen är åtta mätbara mål som handlar om hur vi kan förbättra livet för världens fattiga. Världens länder har enats om att uppnå millenniemålen 2015:

  1. Halvera jordens fattigdom och hunger
  2. Se till att alla barn får gå i grundskola
  3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
  4. Minska barnadödligheten
  5. Förbättra mödrahälsan
  6. Stoppa spridningen av hiv och aids
  7. Säkra en hållbar utveckling
  8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

Många framsteg har gjorts sedan millenniemålsdeklarationen skrevs under för mer än 10 år sedan. Målen har bland annat bidragit till minskad fattigdom och barnadödlighet, att fler än någonsin tidigare börjar skolan, samt stora satsningar på rent vatten. Samtidigt återstår mycket. Utvecklingen är ojämn och tenderar att inte nå världens mest utsatta människor.

» För mer information om millenniemålen, klicka här.

FNs åtta millenniemål, som ska uppnås till 2015, har haft stor betydelse för den globala utvecklingen. Bland annat har de bidragit till minskad fattigdom, allt fler barn i skolan, och stora satsningar på rent vatten. Fram till FN-dagen, som Svenska FN-familjen firar med ett evenemang på Stockholms Central, skriver Svenska Unescorådet om millenniemålens framsteg och utmaningar.

Millenniemål 5 handlar om att förbättra mödrahälsan.

Att förbättra mödrahälsan handlar bland annat om att fler kvinnor ska få tillgång till reproduktiv hälsovård och att förlossningar ska ske i närvaro av utbildad personal. Ett av delmålen för millenniemål 5 är att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar.

Tack vare förbättrad hälsovård har mödradödligheten nästan halverats sedan 1990. Ändå dör fortfarande nära 1 000 kvinnor varje dag i samband med graviditet eller förlossning.

Statistik och uppskattningar som rör mödradödlighet är dock ofta osäkra. Svårigheter att få fram tillförlitliga siffror om dödsfall i samband med havandeskap och förlossning beror främst på att systematisk under- och felrapportering är vanligt förekommande.

Mål 5 är ett komplicerat mål att uppnå, eftersom ”enkla” lösningar, så som fler utbildade barnmorskor, inte är tillräckligt. Mödrahälsan påverkas även starkt av kulturella värderingar som ofta är djupt rotade. I vissa länder är det exempelvis vanligt att mycket unga flickor gift bort, flickor vars kroppar inte är redo att bära eller föda barn. Därmed har mål 5 om minskad mödradödlighet också ett samband med mål 3 om jämställdhet.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort. 

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.

Med anledning av lanseringen av Unescos Education for All Global Monitoring Report, har Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg skrivet en debattartikel om utbildning. Artikeln har bland annat publicerats i Gotlandstidningarna och i Lärarnas nyheter.

Läs artikeln här: Utbildning för alla (pdf)

På Svenska Unescorådets hemsida har du hittills kunnat läsa om FNs millenniemål nummer 1-3. Fram till FN-dagen presenterar vi de resterande fem målen. Idag presenteras Millenniemål fyra som handlar om barnadödlighet. Millenniemålen är åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015.

Det 4e millenniemålet är att minska barnadödligheten med två tredjedelar.

Definitionen för barnadödlighet är antalet barn som dör innan sin femårsdag. De vanligaste dödsorsakerna är komplikationer innan och i samband med förlossningen samt malaria, lunginflammation och diarré.

Barnadödligheten har minskat från drygt 12 miljoner 1990 till 6,9 miljoner 2011, till stor del tack vare satsningar på vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten. De största framstegen för att nå millenniemål 4 har gjorts i Nordafrika och Östasien, och i några av de fattigaste länderna. Räknat per dag innebär den minskade barnadödligheten att cirka 14 000 färre barn dör idag jämfört med 1990.

Detta är en utveckling i rätt riktning – men fortfarande dör runt 19 000 barn varje dag. Störst är problemet i Afrika söder om Sahara. Trots att vissa av dess länder lyckats minska barnadödligheten kraftigt dör idag ett av åtta barn i Afrika söder om Sahara innan de fyllt fem år.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort. 

» Läs mer om Milleniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.

I Senegal är analfabetism ett stort problem, halva befolkningen kan inte läsa och skriva, 63 % av dessa är kvinnor. Det leder till att 25 % av de senegalesiska kvinnorna lever i utanförskap.

Foto:©Unesco/EFA

Unesco och Always samarbetar kring projektet “Sisters for Education” med slutmålet att se till att 40 000 flickor och kvinnor i Senegal får läs- och skrivundervisning.

Du kan själv, genom ett musklick, bidra till att fler flickor får möjligheten att gå i skola. Besök Always Sveriges facebook-sida för att lära dig mer om projektet Sisters for Education och för att ta reda på hur du kan bidra till att hjälpa utvecklingen i Senegal.

» Läs mer på Unescos hemsida.