Sverige har, genom Sida, ingått ett avtal med Unesco som ger Unesco drygt 46 miljoner kronor i projektstöd under en treårsperiod för att stärka sexualundervisningen i skolor i östra och södra Afrika. Det handlar framförallt om att stärka läroplaner och lärarutbildningar i syfte att förebygga hiv och öka ungdomars kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa.

Foto: ©Unesco

Projekt genomförs i sex fokusländer: Zambia, Lesotho, Malawi, Mocambique, Uganda och Tanzania. I dessa länder kommer minst hälften av alla skolor att omfattas av insatserna. I ytterligare tio länder ska nätverk etableras.

Projektstödet ingår som en del i omfattande svenska satsningar för att förebygga och mildra effekterna av hiv och aids i Afrika, och har förhandlats fram mellan Unesco och Sidas regionala hiv- och aids-team, placerat vid svenska ambassaden i Lusaka, Zambia.

Unesco har utsetts till samarbetspartner baserat på organisationens stora erfarenhet och normativa roll i frågor om sexualundervisning, kombinerat med ett tydligt ledarskap inom utbildningssektorn i regionen.

» Läs om Internationella aidsdagen, 1 dec 2012.

» Läs mer om Unescos arbete mot hiv/aids.

» Se Unescos generaldirektör Irina Bokovas uttalande inför Internationell aidsdagen.

Miljontals barn och unga världen över hoppar av skolan i förtid. Unescos statistiskinstitut, UIS (Unesco Institute for Statistics) publicerar varje år rapporten Global Education Digest, som i år fokuserar på avhopp från skolan.

Genom UIS interaktiva sida kan du ta del av uppdaterad statistik om utbildningsläget i världen presenterat i lättöverskådliga och tydliga diagram.

 

» Besök UIS interaktiva sida om utbildning och avhopp.
» Läs årets Global Education Digest.
» Läs mer om Unesco Institute for Statistics (UIS).

På senare tid har vindkraftverken som ett alternativ till icke-förnyelsebara energikällor vunnit allt större mark – i dubbel bemärkelse. Nyligen riktade Unesco kritik mot planeringen av vindkraftverk vid Albrunna på Öland. Albrunna ligger i Södra Ölands jordbrukslandskap, ett av Sveriges 15 objekt på Unescos världsarvslista.

Om världsarv skriver Riksantikvarieämbetet att ”När de en gång kommit med på den prestigefyllda världsarvslistan garanteras de skydd och vård för all framtid”. Sverige ratificerat världsarvskonventionen dvs. bekräftat att man tänker följa regelverket, men inte inkorporerat den i svensk lagstiftning. Enligt svensk lag krävs ingen särskild prövning vid exempelvis planering av vindkraftverk i världsarvsområden – begreppet ”världsarv” omnämns inte i miljöbalken.

I fallet Albrunna har Unesco påmint myndigheterna om att de ska informera Unesco om omfattande förändringar nära världsarv. Världsarvskonventionen lägger stor vikt vid långsiktigt bevarandet av världsarven, det är bevarandet som är syftet med Världsarvskonventionen – och inte för att enbart locka besökare.

» Läs Barometerns tidningsartikel om världsarv eller vindkraft.

» Läs mer om de svenska världsarven.

Via ett avtal som ingicks mellan Sverige och Unesco i april i år bidrar Sverige med 19 miljoner kronor till Unescos insatser för att stärka yttrandefriheten i Nordafrika och Mellanöstern. En del av detta stöd används nu för att stärka tillgången till information för syriska flyktingar i norra Jordanien, bl a genom radioprogrammet The Syrian hour, som sänds två gånger i veckan.

Foto: ©Unesco
Al-Sa’a Al-Suriyya (The Syrian Hour)

» Läs mer om radioprojektet The Syrian Hour.

Hedrandet av Raoul Wallenberg på Unescos sekretariat förra veckan innefattade bland annat tal av Unescos generaldirektör Irina Bokova, Anders Ahnlid, ambassadör för Sveriges Unesco-delegation i Paris, Katalin Bogyay, Ungerns Unescoambassadör och ordförande för Unescos generalkonferens, samt Samuel Pisar, Unescos ”goodwill-ambassadör” och särskilda sändebud för utbildning om Förintelsen.

Foto: ©Unesco/Landry Rukingamubiri

Generaldirektör Bokova citerade Albert Einstein: ”Världen är farlig, inte därför att det finns människor som sprider ondska, utan på grund av dem som ser på utan att göra någonting.”

Evenemanget arrangerades av svenska och ungerska Unescodelegationerna vid Unescos sekretariat i Paris den 21 november 2012 med anledning av att det var 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Han har blivit en symbol mot anti-semitism och intolerans, då han under andra världskriget räddade tiotusentals ungerska judar undan nazisternas dödsläger.

» Läs mer om evenemanget på Anders Ahnlids blogg.

» Läs mer på Unescos webbplats.

Det är oacceptabelt att en av sju kvinnor utsätts för våld någon gång under sin livstid konstaterade Irina Bokova, generaldirektör för Unesco, på Internationella dagen mot våld mot kvinnor i söndags.

Foto: ©Unesco

Dagen uppmärksammades i år bland annat genom en konferens om att motverka människohandel (trafficking) genom utbildning. Konferensen arrangerades av Unesco och Nederländernas Unescodelegation och belyste att utbildning och ökad medvetenhet är grundläggande faktorer för att bekämpa problemet.

Människohandel drabbar årligen 2,4 miljoner människor världen över, 80 procent är kvinnor och 75 procent under 25 år. Runt 160 länder är delaktiga i människohandeln som ursprungs-, transit- eller destinationsland.

Könsrelaterat våld är inte bara en fråga om kvinnor. Sexuellt och könsrelaterat våld drabbar främst kvinnor och flickor – men även män och pojkar faller offer. Det är tydligt att problemet som ligger till grund för våldshandlingarna är ojämlika könsstrukturer i samhället. Både kvinnor och män måste arbeta för att finna lösningar och motverka våld. Attityder om vad som anses maskulint och feminint behöver förändras.

Unesco arbetar för att utmana könsmaktstrukturerna eftersom dessa är de huvudsakliga hindren för att motverka sexuellt och könsrelaterat våld. Genom forskning, utbildning och påverkan vill Unesco öka möjligheterna för beslutsfattare och civilsamhället att finna strategier för att bekämpa våld.

» Läs mer om Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

» Läs Unescos rapport Men’s Involvement in the Fight Against Gender-Based Violence.

Som kapacitetsuppbyggnads stöd till sina partnerorganisationer, erbjuder Global Water Partnership (GWP) och Centrum för vattenrätt, politik och vetenskap vid Dundee universitetet i Skottland, stipendier för 30 deltagare att genomföra en modul i internationell vattenrätt, 10 – 21 juni 2013.

Modulen riktar sig till personer som arbetar med vattenresurser och som vill skaffa sig specialistkunskaper inom internationell vatten rätt, och särskilt inom gränsöverskridande vattenproblem i GWP regionerna.

Konferensen, vilken är den åttonde världskonferensen om idrott, arrangeras av Unesco och den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) mellan 25 och 27 november i Amsterdam. Omkring 500 personer från regeringar, FN-organ och frivilligorganisationer förväntas närvara på konferensen för att markera idrottens makt som medlare för social och ekonomisk utveckling.

Viktiga diskussionsämnen under konferensen är bland annat värdet av idrotten i det civila samhället, i utbildning och kultur, och framför allt idrottens roll för att stärka familjestrukturer och bygga gemenskap.

Konferensen avslutas med en ungdomssession, som syftar till att visa upp den framgång unga ledare från hela världen har nått genom att använda sport för att stödja samhällsutveckling, fredsbyggande, och social integration.

»Besök konferensens webbplats.
»Läs mer om Unescos arbete med idrotts- och anti-dopingfrågor.

Idag den 21 november, firas hundraårsjubileet till minne av Raoul Wallenbergs födelse med ett evenemang vid Unesco i Paris arrangerat av Sveriges och Ungerns delegationer för Unesco.

Raoul Wallenberg var en svensk diplomat och människorättskämpe som under andra världskriget räddade nästan 100 000 judar i Budapest undan förintelsen. Han utfärdade skyddspass, hindrade tåg på väg mot koncentrationsläger och försåg människor med säkert boende. Wallenbergs öde efter hans arrestering och försvinnande år 1945 är ännu ett mysterium. Men hans minne och hans prestationer lever kvar, som en påminnelse om att modiga individer kan göra en stor skillnad, och att alla har ett ansvar att bekämpa rasism och nazism.

Tillställningen på Unescos sekretariat den 21 november inleds av Unescos Generaldirektör Irina Bokova och innefattar utöver musik och scenframträdanden bland annat ett vittnesmål från en kvinna som räddats av Wallenberg och överlevt förintelsen. Slutligen visas filmen ”God afton Herr Wallenberg” om Wallenbergs insatser under hans sista veckor i Budapest.

» Läs mer om evenemanget.

Foto: ©Unesco

Mångfalden av kulturer, språk och religioner i världen är en tillgång som berikar oss. Idag den 16 november uppmärksammas Unescos Internationella Dag för Tolerans världen över.

Tolerans handlar inte om överseende eller om likgiltighet; tolerans handlar om att respektera och uppskatta mångfald och människors individuella och kulturella olikheter.

För att motverka intolerans behövs lagar som respekterar mänskliga rättigheter, förbjuder och bestraffar hatbrott och diskriminering. Dessutom krävs utbildning för att motverka den okunskap, rädsla och brist på självinsikt som ofta ligger till grund för intolerans, och för att bana väg för öppenhet och nyfikenhet.

En fri press och tillgång till mångsidig information är också viktigt för att motverka propaganda som ger upphov till intolerans, fördomar och misstankar mellan människor och folkgrupper i politiska syften. Detta kan också hjälpa oss att skilja fakta från åsikter.

Även utbredda problem med intolerans har sin lösning i individers attityder och agerande. Genom kritiskt tänkande och etiska förhållningssätt kan vi bekämpa stigmatisering och diskriminering.

På Unescos 50-årsdag, 16 november 1995 antog medlemsländerna ”the Declaration on principles on tolerance”. Detta år instiftade Unesco också ett pris för aktiviteter som främjar tolerans och icke-våld, i och med att det var FNs internationella år för tolerans och 125-årsjubiléet för Mahatma Gandhis födelse.

» Läs mer om internationella dagen för tolerans.

» Läs om priset The UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence.