Unesco och Europeiska kommissionen har ingått ett avtal om att fortsätta det gemensamma arbetet för att stärka pressetiken i sydöstra Europa.

Undertecknandet markerar starten på ett nytt tre-årigt projekt för att främja utvecklingen av professionella självregleringsmekanismer för media och stödja press- och informationsfriheten. Kommissionen bidrar med € 500.000 till projektet.

Yttrandefrihet är en strategisk prioritering för både Unesco och EU; något som också befästes i det samförståndsavtal som de båda organisationerna undertecknade i oktober 2012.

» Läs mer.

Språk möjliggör dialog och ömsesidig förståelse. Idag den 18 december 2012 firas den första Internationella dagen för arabiska språket. Arabiskan talas av 422 miljoner människor och har haft stor betydelse i historien.

Unescos generaldirektör Irina Bokova poängterar att språk bidrar till skönheten i världen. ”Språk är inte bara ett kommunikationsverktyg, de bär på värderingar och identiteter. Språklig diversitet vidgar våra vyer och bidrar till dialog över kulturer och religioner, baserat på ömsesidig förståelse.”

Irina Bokova sa i sitt uttalande att den ”Internationella dagen för arabiska språket är ett tillfälle för oss att fira språket i 22 av Unescos medlemsländer, ett språk som talas av 422 miljoner människor i världen och används av mer än 1,5 miljarder muslimer. Dagen är också en hyllning av de arabiska författare, forskare och konstnärer och deras stora bidrag till mänskligheten och kulturen genom historien.”

Foto: © Unesco

”I pluralistiska samhällen ger varje språk en nyckel till kommunikation för att lättare leva tillsammans, bygga solidaritet och hjälpa varandra att bli hörda. Flerspråkighet kan föra folk och kulturer närmare varandra och främja förståelse. Ju mer kulturer möts, desto mer angeläget blir det – särskilt för unga – att behärska flera språk och lära sig de värderingar och synsätt de förmedlar, för att vidga vyerna och möjliggöra dialog och samarbete. Detta är andan bland annat i Unescos allmänna förklaring om kulturell mångfald.”

”Idag för nästan 40 år sedan, den 18 december 1973, inkluderade FN: s generalförsamling arabiska bland sina officiella språk och arbetsspråk. Genom internationella dagen för arabiska språket den 18 december 2012 firar vi kraften i det arabiska språket för att förena oss kring gemensamma värderingar, stärka gemensamma idéer och ambitioner för fred och hållbar utveckling.”

» Läs Irina Bokovas uttalande.

» Läs mer om Internationella dagen för arabiska språket.

 

Foto:©Unesco/Ayeshariz Vikhi

Den 10 december är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter, och vid Unesco högtidlighölls dagen genom ett högnivåmöte för att stödja flickors rätt till utbildning. ”Stå upp för Malala – Stå upp för flickors rätt till utbildning!” – så löd den uppmaning som Unesco tillsammans med Pakistans president, Frankrikes premiärminister, Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för utbildning och ministrar från olika delar av världen slöt upp bakom.

Flickor utgör majoriteten av de 61 miljoner barn som inte går i skola. Två tredjedelar av världens 775 miljoner icke läs- och skrivkunniga är kvinnor. Genom Millenniemålen, Utbildning för alla, och Ban Ki-moons nyligen lanserade initiativ Education First arbetar världens länder för att alla barn år 2015 ska få gå i grundskola. Men det finns också enskilda individer som kämpar för sin egen, och sina medmänniskors, rätt till utbildning. En av dem är Malala Yousafazi, den 15-åriga pakistanska flicka som nyligen utsattes för ett mordförsök på grund av sina beslutsamma insatser för att försvara flickors rätt till utbildning i sitt hemland efter att talibanerna förbjudit flickor att gå i skolan.

Unescos generaldirektör, Irina Bokova, menade att Malalas mod inspirerade, och stärkte, alla som arbetar med flickor och pojkars lika rätt till utbildning. I en hälsning från sjukhuset förklarade Malala att ”ju förr alla barn går i skolan, desto snabbare kommer jag att tillfriskna”. Pakistans president, Asif Ali Zardari, framhöll FN:s centrala roll för att överkomma utmaningar och nå utbildningsmålen. Frankrikes premiärminister, Jean-Marc Ayrault, uttryckte fortsatt starkt stöd för arbetet med att nå de uppsatta målen. I ett videomeddelande framförde Ban Ki-moon sin syn på Malala som en förebild för en hel värld, men underströk samtidigt att det inte bör vara en handling av tapperhet för flickor att gå till skolan. Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för utbildning, och Michelle Bachelet, chef för UN Women, menade att vad vi behövde nu var inte fler argument, utan handlingskraft.

Statssekreterare Maria Arnholm deltog i en paneldebatt tillsammans med bl.a. ministrar från Afghanistan, Saudiarabien, Pakistan och Indonesien. Arnholm betonade utbildningens betydelse för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Läs mer om högnivåmötet och Unescos arbete för flickors rätt till utbildning.

Unescos generaldirektör Irina Bokova har utsett ärkebiskop Emeritus Desmond Tutu från Sydafrika till mottagare av 2012 års Unesco/Bilbao-pris för främjande av en kultur för mänskliga rättigheter. Prisutdelningen sker vid Unescos sekretariat i Paris den 10 december som är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. 

Genom valet av pristagare uppmärksammar juryn Desmond Tutus viktiga roll i att bygga ett demokratiskt, icke-rasistiskt Sydafrika, hans bidrag i rollen som ordförande för Sydafrikas sannings- och försoningskommission och hans aktivism och främjande av icke-våld, diskriminering och orättvisor, speciellt bland unga. Juryn betonade även Tutus bidrag till FNs och Unescos arbete inom frågor om mänskliga rättigheter.

Unesco/Bilbao-priset för främjande av en kultur för mänskliga rättigheter skapades 2008 tack vare en generös gåva från staden Bilbao, och prissumman är 30 000 USD. Priset går till personer eller organisationer som genom utbildning och forskning främjat mänskliga rättigheter, och tjänar även till att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter i synnerhet bland beslutsfattare.

» Läs mer om Desmond Tutu som vinnare av priset.

» Läs mer om Unesco/Bilbao-priset.

Den 25-27 februari 2013 bjuder Unesco, i samverkan med ITU, UNDP och UNCTAD, in till WSIS+10 Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development. Mötet hålls på Unescos sekretariat i Paris, och är en del i arbete med att utvärdera WSIS-processens resultat inför mötet i FN:s generalförsamling år 2015. 

WSIS-processen (World Summit on the Information Society) tar sin utgångspunkt i två toppmöten som arrangerades i Genève 2003 och i Tunis 2005 och har sedan starten engagerat såväl världsledare som civilsamhället och medier i frågan om informationssamhällets utveckling och tillgänglighet. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin har skapat nya vägar för kommunikation och kunskapsöverföring – något som ibland kallas en digital revolution. Tillgång till information är inte minst viktig för uppfyllandet av Millenniemålen till år 2015.

Men samtidigt som dessa teknologier på många sätt överbryggar geografiska avstånd finns det en digital klyfta då en majoritet av världens befolkning fortfarande saknar tillgång till informationsteknologins möjligheter, och riskerar att hamna utanför informationssamhället. Unesco har en nyckelroll i WIS-processen, vars mål är att minska den digitala klyftan mellan länder, regioner och grupper, och skapa ett informationssamhälle där informationsteknologin är tillgänglig för alla.

WSIS+10 syftar till att följa upp befintliga handlingsplaner och riktlinjer och bedöma vilka framsteg som gjorts. Man kommer också att fastslå rekommendationer för arbetet efter år 2015.

» Anmälan till WSIS+10, 25 – 27 februari 2013, är nu öppen.

» Läs mer om WSIS+10 Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development.

» Läs mer om Unescos arbete för kommunikation och information.