Unescoråden i Tyskland, Österrike och Schweiz har gjort en världskarta – på tyska – med alla biosfärområden (som är en del av Unescos program Människan och Biosfären). Den dubbelsidiga kartan visar plats och namn på alla biosfärområden och en översikt över mål, uppdrag och struktur för dem. Kartan inkluderar ”hotspots” för biologisk mångfald, brytpunkter för klimatförändring samt världens mega-metropoler och regioner som står inför hotande vattenbrist. Dessutom innehåller världskartan en mindre del med biosfärområdena i Tyskland, Österrike och Schweiz.

» Ladda ner kartan 
» Läs mer om biosfärområden
» Läs mer om programmet Människan och biosfären i Sverige

Foto: Vänerskärgården blev ett av Unescos svenska biosfärsområden år 2010 ©Unesco

Sverige kandiderar i år till en plats i Unescos styrelse för peioden 2013-2017. Den svenska kandidaten utses av Regeringskansliet som idag presenterade att valet föll på den tidigare statssekreteraren Amelie von Zweigbergk.

Unesco har under de senaste åren tagit viktiga steg för ökad effektivitet och relevans. Ytterligare åtgärder behövs dock för att stärka Unescos förmåga att ta sig an de globala utmaningarna inom organisationens breda ansvarsområde.

– Unesco ansvarar för flera viktiga frågor. Som den svenska rösten i styrelsen hoppas jag kunna få driva på för svenska hjärtefrågor som press- och yttrandefrihet samt både flickors och pojkars rätt till en god utbildning, säger Amelie von Zweigbergk.

Under generalkonferensen i november senare i år röstas den nya styrelsen fram. Sverige har ett nära samarbete med de andra nordiska länderna och den svenska kandidaten representerar även övriga Norden i styrelsen. I den nuvarande styrelsen sitter Danmark för de nordiska länderna.

Amelies roll blir att fram till valet i november 2013 vara ansiktet utåt för kampanjen och företräda Sverige på olika möten och av Sverige initierade aktiviteter framförallt vid Unescos sekretariat i Paris. Under våren planerar Sverige bl. a. att organisera ett seminarium inom ramen för FN:s internationella år för vattensamarbete; på internationella kvinnodagen den 8 mars kommer Sverige och Unesco tillsammans med Sveriges Radio P2 och fransk nationell radio att organisera en konsert med svenska kvinnliga kompositörer som kommer att direktsändas i svensk och fransk radio. En officiell kampanjsida kommer inom kort att lanseras på regeringens hemsida.

I december 2012 antog FN:s generalförsamling en resolution (A/RES/65/154) om att 2013 är det Internationella året för Vattensamarbete. Unesco har fått i uppdrag att leda arbetet under året av FN:s samarbetsorgan för vattenfrågor (UN-water) och den 11 februari lanserar Unesco det Internationella Året för Vattensamarbete 2013. Vid lanseringen deltar flera ledande aktörer inom området som vetenskapsmän, FN-organ och ungdomar från hela världen.

År 2013 kommer vattensamarbete att firas världen över. Målet är att uppmärksamma betydelsen av vattensamarbete och att betona vilka utmaningar som världens allt mer sinande vattenresurser medför. Man kommer även att fokusera på frågor som vattensäkerhet för alla och en effektivare förvaltning av vattenresurser som delas av flera länder. Målet med året är befäst och stärkt dialog och samarbete om vattenfrågor bland nyckelaktörer på alla nivåer.

» Läs mer om vattenåret 2013.

» Läs mer om Unescos lansering av vattenåret.

Frågan hur vi hanterar effekterna av klimatförändringarna står högt på den internationella agendan. En central del i de globala insatserna för att hantera effekterna är utbildning om klimatförändringarna. Unesco strävar efter att sådan utbildning ska både öka den allmänna förståelsen och studenternas klimatkunnande (”Climate literacy”) och på att rikta hela skolsystemet mot låga utsläpp och motståndskraft mot/anpassning till klimatförändringarna.

Foto: Unesco/F. Lenaerts

Unesco och Samsung lanserar nu ett tvåårigt projekt för att utveckla, driva och distribuera multimedia-material för lärarutbildning i Utbildning för Hållbar Utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) i Vietnam. Projektets fokus är respons på klimatförändringar och begränsandet av klimatkatastrofer samt biologisk mångfald för elever på grundskolenivå.

Projektet är Unescos största ESD-projekt i ett enskilt land och inleds med ett pilotprojekt i kustregionen Hue i Vietnam som är särskilt drabbat av klimatförändringens negativa effekter. Materialet som utvecklas genom projektet ska göras tillgängligt för lärarutbildningar och utbildningsinstitutioner i landet. Skolorna som medverkar i pilotprojektet ska också få redskap att utforma en skolplan för katastrofriskreducering och en plan för respons på klimatförändringar i samarbete med lokalsamhället. Målet är att genom utbildning göra landet mer motståndskraftigt och hållbart.

» Läs mer om projektet.

Hur kan mobilteknologi främja läskunnighet – särskilt i länder som är “fattiga på böcker men rika på mobiltelefoner”? Kan den öka kvalitén och jämställdheten i utbildningen och därmed vara en del i programmet Utbildning för Alla? Detta är några av frågorna som diskuteras under Unescos Mobile Learning Week (MLW) som hålls på Unescos sekretariat i Paris 18 – 22 februari 2013.


I slutet av 2012 fanns ca 6 miljarder mobilabonnemang i världen. Den stora ökningen i såväl rikare som fattigare länder tillsammans med den stora tillväxten av informationsteknologi inom utbildning har potentialen att öka andelen människor med tillgång till bra utbildning.

För andra gången arrangerar Unesco Mobile Learning Week med syftetl att diskutera och dela innovativa sätt att lära med och genom mobilteknologier samt hur de kan bidra till att uppnå Utbildning För Alla-målen och höja utbildningskvalitén.

Veckan rymmer bland annat ett två-dagars symposium, möten, diskussioner samt flera seminarier vilka webbsänds 21-22 februari.

» Läs mer om Unescos Mobile Learning Week 2013.

 

2012 var ett år av omvälvande händelser i världen – och för Unesco. Det har bland annat handlat om djupgående reformer och hanteringen av organisationens oförutsedda ekonomiska situation.

» Se Unescos film med höjdpunkter 2012. (ca 5 min, engelska och franska)

Palestina blev invalda som medlemmar i Unesco under generalkonferensen 2011 och USA med flera länder slutade betala sina medlemsavgifter, liksom andra länder som drabbats av den pågående ekonomiska krisen. Genom stöd från medlemsländerna och engagemang från Unescos personal under effektiv ledning av generaldirektör Irina Bokova har Unesco tacklat många utmaningar och lyft en mängd viktiga och aktuella frågor under året.

Idag står Unescos budskap högt på den globala agendan, med prioriteringar som skydd av kulturarv i konfliktområden – som i Libyen och Syrien – främjande av journalisters säkerhet, god utbildning, jämställdhet och hållbar fred i Afrika m.m.

Under 2013 fortsätter Unescos arbete för fred mellan länder genom samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

» Läs mer om Unesco och året som gått.

I december 2012 ingick Sverige och Unesco ett avtal där Sverige, genom Utrikesdepartementet, bidrar med 500 000 kronor till Unesco för att utvärdera organisationens jämställdhetsarbete Priority Gender Equality. Jämställdhet mellan könen är ett av Unescos övergripande prioriteringsområden vilket speglas i såväl genus-specifika program som att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten.

Foto: ©Unesco/Vidal

Syftet med utvärderingen är att undersöka i vilken utsträckning Unescos satsning på främjande av jämställdhet har nått resultat, vilka faktorer som bidragit till framgångar och motgångar, vilka komparativa fördelar Unesco har för genusarbete och hur organisationen ska fokusera jämställdhetsarbetet i framtiden.

Utvärderingen görs på begäran av Unescos styrelse och resultatet av utvärderingen sammanställs i en rapport tillsammans med en genus-granskning nyligen genomförd av Internationella arbetsorganisationen, ILO. Under Unescos styrelsemöte våren 2013 presenteras rapportens slutsatser och rekommendationer för att tas i baktande vid utformandet av Unescos kommande strategi, program och budget.

Foto: ©Unesco/Vidal

Sverige, genom Sida, är en av Unescos huvudpartners och ger betydande ekonomiskt stöd till flera av Unescos program, så som CapEFA, EFA Global Monitoring Report och olika fonder, inom ramen för samarbetsavtalet Programme Cooperation Agreement (PCA 2010-2013).

Sverige bidrog också nyligen med närmare 46 miljoner kronor till Unescos arbete för hiv-prevention genom sexualundervisning i östra och södra Afrika.

» Läs mer om Sveriges stöd till utvärderingen av UNESCO Priority Gender Equality.