Unesco organiserar årligen kampanjen ”Women Make the News” (WMN) för att uppmärksamma behovet av att öka utrymmet i nyhetsflödet för jämställdhetsfrågor. Tillsammans med internationella och regionala partners lanserar man årets WMN-kampanj på temat ”Mot en global allians för jämställdhet i media”.

Idén bakom WMN är att årligen uppmärksamma en specifik jämställdhetsfråga i och genom media, för att skapa debatt och uppmuntra till aktion. I år relateras kampanjen till det globala forum om media och jämställdhet som arrangeras av Unesco i samarbete med UN Women, media och frivilligorganisationer i november 2013.

Forumet kommer även att ta upp det tema som FN speciellt uppmärksammar inför Internationella Kvinnodagen 2013, ”Ett löfte är ett löfte: Det är dags att agera för att stoppa våld mot kvinnor”. Man kommer även att diskutera hur man inkluderar medier i arbetet med nationella jämställdhetsstrategier och policys.

Unesco har tillsammans med Internationella Föreningen för Journalister publicerat en studie över jämställdhetsindikatorer för media. Studien har tagits fram genom ett samarbete mellan alla Unescos sektorer – utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation – i samarbete med media över hela världen. Studien ger handfasta rekommendationer, i både teori och praktik, om hur jämställdhet främjas genom media och hur media blir mer jämställt.

Unesco bjuder in journalister, föreningar och privatpersoner att bidra med idéer om hur en global allians för jämställdhet i media ska se ut och vilka frågor som ska prioriteras. Bidrag lämnas på Unescos hemsida och några av de bästa förslagen kommer att publiceras på ”Women Make the News 2013” hemsida.

» Lämna ditt bidrag till WMN 2013 här

» Läs studien ”Gender Sensitive Indicators for Media”

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg m.fl. skriver i UNT-debatt om de utmaningar FN står inför under de närmaste åren. Om två år slutredovisas millenniemålen och de nya hållbarhetsmålen för social, ekonomisk och miljömässig utveckling presenteras. För att FN ska fortsätta fungera som en arena för global utveckling krävs ett tydligt politiskt och ekonomiskt stöd från medlemsländerna. 

”Utmaningarna är den här gången betydligt större än när millenniemålen formulerades” skriver Djurberg m.fl. ”Dels finns en ambition att föra in frågor som i flera länder anses vara kontroversiella, till exempel demokrati och mänskliga rättigheter som omnämndes i millenniedeklarationen men inte finns bland de åtta målen. Dels har världen förändrats drastiskt sedan år 2000. Kina, Brasilien och Indien är exempel på länder med stor befolkningsmängd och stark ekonomisk tillväxt som kräver inflytande och i vissa fall ser annorlunda på hållbarhetsfrågorna”.

”Post 2015-processen och framtagandet av nya hållbarhetsmål kommer sannolikt att möta en rad hinder på vägen. För att nå ända fram krävs uttalat stöd för det multilaterala samarbetet och fortsatt engagemang för FN som central utvecklingsaktör.”

» Läs hela artikeln på unt.se

Debattartikel av Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, Monica Lorensson, Sverigerepresentant UNDP Norden, Jakob Lundberg, informationsansvarig FAO Norden, Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige Pia Prytz Phiri, Regional representant UNHCR i Norden och Baltikum, Margareta Winberg, ordförande UN Women Sverige.

Uppsala Nya Tidning 24 februari 2013

Måndagen den 25:e februari arrangerar Svenska OMEP tillsammans med Svenska Unescorådet och Göteborgs Universitet en konferens om hållbar utveckling och barn. Fokus är hur förskolans betydelse ska lyftas fram i FN:s nya mål: Sustainable Development Goals (SDG) 2015-2030.

Bild: Anna-Karin Engberg

Unesco arbetar med hållbar utveckling och utbildning under programmet Education for Sustainable Development (ESD). För att finna lösningar på världens sociala, ekonomiska och miljömässiga problem är en bred kunskap om vikten av hållbar utveckling avgörande. Skolan är en ovärderlig aktör för att etablera detta tänkande hos barn och unga från en tidig ålder.

Konferensen är gratis och öppen för allmänheten.

Plats: Pedagogen, hus B rum BE014, Göteborgs universitet, vid Grönsakstorget. Klockan 14.00–18.00 den 25:e februari.

» Läs programmet

På Världsvattendagen den 22:a mars är Svenska Unescorådet medarrangör för ett seminarium om internationellt samarbete kring vattenfrågor. Seminariet kommer att diskutera den privata sektorns möjligheter att bidra till en internationell vattensamverkan som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Bland talarna finns biståndsminister Gunilla Carlsson som sitter med i FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post-2015. Sasja Beslik, Chef för Ansvarsfulla Investeringar på Nordea, som pratar om hur den privata sektorn kan bidra vid utvecklingsarbete. Mari Ottosson från SIDA som diskuterar möjligheterna att bekämpa fattigdom genom innovation och entreprenörskap. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med UN-Water, SIWI, Nordea, Indiska och Utrikesdepartementet om vad som kännetecknar ”gott samarbete”.

Under dagen kommer även vinnaren av årets Stockholm Water Prize annonseras!

Övriga arrangörer är SIWI, Swedish Water House, UNDP, FAO, UNEP, GWP och Water Aid.

» Se hela programmet och anmäl dig

Måndagen den 18 februari har Unesco utsett till “Day of Solidarity with Mali”, en dag för solidaritet med Mali. På Unescos sekretariat i Paris samlade generaldirektör Bokova beslutsfattare och experter från Mali, Frankrike och Unesco för att utarbeta en arbetsplan för återuppbyggnad och fortsatt skydd av kulturarven i norra Mali.

Foto: Restaurationer utförs på Sankaré moskéen i Timbuktu 2003 ©Unesco/T.Joffroy/CRATerre-EAG

Konflikten i norra Mali har drabbat stora delar av Malis rika kulturarv, bland annat flera moskéer och mausoleer samt Timbuktus samling av antika manuskript.

På mötet i Paris gav experter som arbetar med kulturarven, på museum och bibliotek i Mali en rapport om dagsläget i landet. Man diskuterade också fortsättningen på det Unesco-stödda arbetet med att digitalisera de antika manuskripten i Timbuktu. Vid en presskonferens under eftermiddagen presenteras en arbetsplan och på kvällen hålls sedan en konsert med kända maliska artister så som Rokia Traoré, Bafing Kul & the Appolo Band och Inna Modja.

Unescos generaldirektör Bokova besökte Mali i början av februari tillsammans med Frankrikes president Hollande för att påbörja arbetet med en plan för återuppbyggnad och skydd av Malis kulturarv. Unesco har utvecklat samarbetet med Interpol, WCO (Världstullorganisationen) samt italiensk och frank polis för att förebygga att kulturobjekt smugglas ut ur landet. Generaldirektör Bokova har instiftat en speciell fond för akut stöd till Mali, och Unesco har tagit fram en karta över kulturarven och ett ”Kulturarvspass” för att öka medvetenheten i världen om vilken förödelse konflikten i Mali leder till.

» Unescos karta över Timbuktus kulturarv

» Läs mer om  Timbuktus antika manuskript

Hört talas om kalkoti? Kanske inte – men det är ett språk som håller på att försvinna. År 2011 gav Unesco ut en ny upplaga av sin ”Atlas över språk i fara” och där berättades om kalkoti som enbart talas av 4 000 personer i en by i de nordvästra gränsområdena i Pakistan.

Beräkningar visar att nära hälften av de ungefär 6 000 språk som talas i världen i dag kan vara försvunna vid slutet av detta århundrade – 96 % av alla språk i världen talas endast av 4 % av världens folk.

”Språk är vår identitet. Genom att skydda dem, skyddar vi oss själva” sa Unescos generaldirektör Irina Bokova apropå Modersmålsdagen.

Foto: Förskola i Markham Valley, Papa Nya Guinea. I landet finns över 800 språk och barnen får börja sin utbildning på sitt modersmål. ©Unesco/Roe

Modersmålsdagen, International Mother Language Day, instiftades vid Unescos generalkonferens år 1999 och sedan dess har dagen uppmärksammats på olika sätt världen runt den 21 februari. Syftet med ”dagen” är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

”Flerspråkigheten är vår allierade i att skapa kvalitetsutbildning för alla, att stödja inkludering och att motverka diskriminering. Verklig dialog måste börja med respekt för språk! Språklig mångfald är vårt gemensamma arv, och det är ett ömtåligt arv. Flerspråkighet är en levande tillgång för oss alla” sa generaldirektören vidare.

Det finns en ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och för dialog mellan kulturer men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen, bevara kulturarvet och skapa kvalitetsutbildning för alla.

Unescos ”Atlas över språk i fara” har lett till aktiviteter kring flera av de hotade språken: Jeju i Sydkorea och Marovo på Solomöarna har efter publiceringen blivit föremål för projekt för att stärka språken. I Nicaragua arbetar Unesco med Mayangnafolket som bor i ett biosfärområde som är del av Unescos program Människan och biosfären. I samarbete med Utbildningsdepartementet tar man nu fram lärarhandledningar och arbetsböcker för Mayangnastudenter i biosfärsområdet.

» UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger

Snart firar vi Världsradiodagen, och Unescos generaldirektör säger så här: ”I en värld i ständig förändring arbetar Unesco för att vi ska utnyttja den fulla potentialen som radio erbjuder. Radio kan bygga broar mellan människor och länder, det kan sprida information snabbt och brett och öka respekten för mänskliga rättigheter – speciellt yttrandefrihet. Allt detta är väsentligt för rättvis och effektiv samhällsstyrning, ett fritt civilsamhälle och hållbar utveckling”.

Unescos generalkonferens år 2011 instiftade Världsradiodagen eftersom radio fortsätter att utvecklas, och trots de digitala framstegen är radio fortfarande det medium som når flest människor – över hela världen. Radio kan vara en arena för debatt och diskussion för alla generationer; den kan rädda liv under naturkatastrofer och krig och ger journalister ett verktyg för nyheter.

Unesco uppmuntrar alla länder att fira Världsradiodagen – och att inbjuda radioamatörer och radioföretag och andra att delta.

På Unescos hemsida finns mer information om Världsradiodagen:
» World Radio Day

Foto: Ungdomsreportrar i Taung, Sydafrika ©Lerato Maduna – Children’s Radio Foundation

Unescos generaldirektör Irina Bokova besökte i lördags, den 2 februari, Mali tillsammans med Frankrikes president François Hollande och Malis interimspresident Dioncounda Traoré. Anledningen för besöket var lanseringen av en plan för återuppbyggnad och skyddsbevarande av kulturarven i norra Mali. Detta inkluderar Timbuktus mausoleer och stadens fantastiska samling av antika manuskript.

Foto: Generaldirektör Bokova, president Hollande och interimspresident Traoré ©AFP/POOL/Fred Dufour

Generaldirektören besökte under dagen Timbuktus världsarvsplatser och forskningscentret Ahmed Baba där 40 000 av de antika manuskripten förvaras. Därefter reste hon tillsammans med president Hollande till huvudstaden Bamako för att möta Malis ledare.

”Timbuktus skatter är en aldrig sinande källa av stolthet för Mali” sa generaldirektören. ”Att restaurera detta viktiga kulturarv kommer att ge Malis befolkning styrkan och förtroendet som behövs för att bygga upp en nationell gemenskap och framtidstro”.

Generaldirektören meddelade att en expertgrupp snarast ska sändas till Mali för att tillsammans med regeringen bedöma skadorna på kulturarven och förbereda en plan för återuppbyggnad.

Generaldirektören tillade att Unesco ska bidra med den nödvändiga expertisen och resurserna som behövs för att försäkra att arbetet sker effektivt och hållbart. En stor del av projektet är en planerad digitaliseringen av Timbuktus manuskript som ska samlas i ett nytt virtuellt bibliotek.

Timbuktus tre största moskéer, Djingareyber, Sankore och Sidi Yahi, samt 16 mausoleer skrevs in i Unescos världsarvslista år 1988. Askias grav i staden Gao följde år 2004. I juli 2012 efter att 11 mausoleer och delar av Sidi Yahi moskén förstörts skrevs båda platser in på Unescos lista över hotade världsarv. Unesco har bidragit med topografiska kartor och koordinerat de väpnade styrkorna i Mali, Frankrike och Chad för att undvika beskjutning av dessa platser.

Uppskattningsvis finns det 300 000 manuskript i privata och offentliga samlingar i Timbuktu. Många av dem är daterade så långt tillbaks som 1200-1600-talen. De skrevs av någon av stadens många framstående forskare eller har transporterats till Timbuktu från de antika marknaderna i Norra Afrika, Al-Andalus och arabländerna. Dessa antika manuskript är unika vittnesmål över århundraden av civilisation och berör ämnen som religionsstudier, matematik, medicin, astronomi, musik, litteratur, poesi och arkitektur.