bubblaFN

På FN-dagen den 24 oktober finns FN-familjen i Sverige på plats på Stockholms Centralstation. I år lyfter vi fram de utvecklingsmål som FN har satt upp, och som ska vara uppnådda 2015. I januari 2016 tar nya globala utvecklingsmål vid och just nu pågår ett intensivt arbete i FN och runt om i världen där de nya globala utvecklingsmålen diskuteras. Vi kan alla vara med och påverka det arbetet!

I vår monter på Centralstationen kan du bland annat lära dig mer om FN:s arbete och diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna. Besök vår utställning med utvecklingsmålen och lär dig mer om de nya hållbarhetsmålen post 2015. Du har också möjlighet att rösta på de utvecklingsområden som du tycker är viktigast, antingen genom att rösta i vår monter eller på myworld2015.org!

Mellan kl. 15.00–17.00 är ni välkomna att lyssna på bl.a. Martin Schibbye, Birgitta Ohlsson och Amelie von Zweigbergk i Speakers Corner! FN-montern ligger på gatuplanet till höger om huvudentrén från Vasagatan, kl. 08.00-18.00.

Arrangörer:

FN-förbundet fn.se

FN:s flyktingorgan UNHCR unhcr.se

FN:s utvecklingsprogram UNDP se.undp.org

Stockholms FN-förening fn.se/stockholm

Svenska Unescorådet unesco.se

UNICEF Sverige unicef.se

UN Women Sverige unwomen.se

En kvinna hämtar vatten från en flod i Peru ©UNESCO/Zevaco
En kvinna hämtar vatten från en flod i Peru ©UNESCO/Zevaco

För att möta behoven hos en ökande befolkningen – som ställer krav på matproduktion och energi, krävs ökat samarbete. Samhälle, ekonomi och miljö påverkas av hur samarbetet kring vatten utformas, men också av attityder och förhållningssätt. För att kunna förbättra hanteringen av och synen på naturresursen krävs dialog och förståelse mellan olika parter.

Peru och Bolivia ingår i ett projekt som syftar till att skydda den biologiska mångfalden och öka stabiliteten i regionen – kring den gemensamma sjön Titicaca. Projektet syftar till att öka dialogen och informationsutbytet mellan länderna. En avgörande faktor för framgång i beslutsprocesser kring resurshantering är inkluderingen av civilsamhället. I Niger hölls 2006 ett regionalt forum om vattenresurser, som för första gången samlade civilsamhällets organisationer som där fick möjlighet att diskutera frågan med statsrepresentanter och övriga parter.

Det här är några av de konkreta exempel på vattensamarbete som har publicerats i ”Free Flow: Reaching Water Security through Cooperation”. Publikationen lanserades den 9 oktober, som en del av att uppmärksamma det Internationella året för vattensamarbete. ”Vattensamarbete handlar om att bekämpa fattigdom och hunger, och att skydda miljön” sa Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Läs mer här

Posters 2012.indd

Mind the Gap – Behovet av integrerad forskning

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för forskningen, beslutsfattare, företag och samhället. Det är uppenbart att det inte finns några enkla lösningar och att ingen enskild forskare sitter inne med svaren. Behovet av mer samverkan både inom vetenskapssamhället och mellan forskare, samhälle och beslutsfattare för att möta utmaningarna och hoten, är större än någonsin. I det perspektivet behöver den vetenskapliga bredden i arbetet för en global hållbar utveckling vidgas. Humanister och samhällsvetare behöver i större utsträckning bidra till debatten om vägen mot en mer hållbar värld. Problemidentifiering, formulering av forskningsfrågor och förslag på lösningar måste göras gemensamt av forskare från såväl det naturvetenskapliga, medicinska, samhällsvetenskapliga, humanistiska som det tekniska forskningsfältet.

Men för att forskningsresultaten ska bli användbara bör även de som ska använda kunskapen, dvs. beslutsfattare och allmänhet, finnas med på ett tidigt stadium. I detta arbete är forskare från alla discipliner viktiga i möten på lika villkor och med ömsesidig respekt för varandras kunnande. Ambitionen med Världsvetenskapsdagen är att skapa ett sådant möte med syfte att inspirera till nya idéer för utmaningsdriven tvärvetenskaplig forskning.

Världsvetenskapsdagen 2013 kommer att handla om vilka perspektiv som saknas i forskningen kring klimatförändringar och hållbar utveckling, likaså vilka hinder som finns för svensk forskning att samverka över olika disciplingränser samt hur vetenskapliga rön kan kommuniceras så att beslutsfattare och allmänhet gör kunskapen till sin.

Målgruppen är forskare, forskningsfinansiärer, politiker, intressegrupper m.fl. som är intresserade av tvärvetenskaplig och integrerad forskning kring hållbar utveckling.

Dagen inleds med lunch kl 12 och avslutas med gemensamt mingel.

Tid: 8 november, kl. 12.00 – 17.00

Plats: Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Till program och anmälan.

Amelie von Zweigbergk i talarstolen, Marie-Héléne Ahnborg (Svenska Unescodelegationen) och Irina Bokova
Amelie von Zweigbergk i talarstolen, Marie-Héléne Ahnborg (Svenska Unescodelegationen) och Irina Bokova

Den 8-14 oktober pågår fotoutställningen Rites of life på Unescos högkvarter i Paris. Utställningen är organiserad av den Svenska Unescodelegationen, och består av bilder tagna av den svenska fotografen Anders Ryman. I över sju år har han rest världen runt för att fotografera riter och ceremonier som markerar avgörande tillfällen i människors liv.

Unescos generaldirektör Irina Bokova invigde utställningen och uttryckte sin tacksamhet över Sveriges initiativ till utställningen. Hon menade att utställningen passar bra in i det arbete som Unesco utför och välkomnade Sveriges förväntade entré i Unescos styrelse 2013 -2017. Därefter uttryckte Sveriges styrelsekandidat, Amelie von Zweigbergk, sin glädje över att få stå värd för utställningen. Hon förklarade också betydelsen av den svenska traditionen med studentexamen, som fotograferats av Ryman, och betonade vikten av att komma ihåg att riter och ceremonier utvecklas och förändras över tid.

Fotografen Anders Ryman som också var på plats berättade om sina världsomspännande äventyr och det långa arbete som lett fram till de utvalda fotografierna. Invigningen följdes av en uppskattad mottagning där ett hundratal inbjudna gäster från framförallt Unescos olika permanenta delegationer och sekretariat deltog.

Läs mer på: www.livetssteg.se

Foto: Karimojong regionen i Uganda ©UNESCO/Marc Hofer
Foto: Karimojong regionen i Uganda ©UNESCO/Marc Hofer

58 procent av världens länder har inte tillräckligt med lärare för att uppnå grundskoleutbildning för alla. Situationen är allvarligast i Afrika söder om Sahara, där 2,1 miljoner lärare behövs fram till 2030. En ny rapport från Unescos Institut för Statistik (UIS) visar på att 1,6 miljoner nya lärare behövs för att uppnå målet om grundskoleutbildning för alla fram till 2015.

Lärarbrist drabbar även arabstaterna, som kommer att ha ytterligare 9,5 miljoner studenter år 2030. Situationen kommer dock att stabiliseras fram till 2020 till följd av att många arabländer har byggt ut lärarutbildningarna under de senaste åren. Det finns också skillnaderna inom flera regioner. Medan situationen för bland annat Elfenbenskusten och Nigeria ser ut att förvärras på grund av det ökade antalet studenter, ser Etiopien ut att klara målen om grundskoleutbildning för alla fram till 2015.

Antalet studenter i grundskolans senare år ökar världen över, vilket också kräver ett ökat antal ämnesspecifika lärare och längre undervisningstid. För att möta dessa utmaningar har flera länder ökat rekryteringen av lärare till denna del av skolan, vilket ser ut att få positiva effekter i ett längre perspektiv. Fram till 2030 kommer 80 procent av de länder som idag är drabbade av lärarbrist att ha åtgärdat detta, om den positiva trenden håller i sig.

Läs mer här

Johannes Danielsson

Johannes Danielsson är Sveriges representant till det Youth Forum 2013 som anordnas strax före Unescos generalkonferens, och berättar här om syftet med Youth Forum och om sina förväntningar på konferensen. Johannes har studerat i Uppsala och har en kandidatexamen i statsvetenskap. Vid årsskiftet blev Johannes ordförande i Sacos studentråd efter att ha suttit i studentrådets styrelse i tre år, och arbetar nu på heltid med att företräda studentmedlemmarna i Saco.

Vad är Youth Forum och vad är syftet?

Youth Forum hölls första gången på 90-talet, och syftet var att ge unga en möjlighet till inflytande i Unesco. Youth Forum har vuxit för att alltfler länder väljer och har möjlighet att skicka ungdomsdelegater. Under Youth Forum 2013 kommer vi att diskutera den ungdomsstrategi, Operational Strategy on Youth 2014-2021, som kommer att antas på Unescos generalkonferens. Eftersom Unesco jobbar med frågor som påverkar unga, är det viktigt att unga ges en möjlighet till inflytande. Unga ska leva i den värld där det här arbetet slår igenom, och det är därför viktigt att unga är delaktiga i att utforma besluten.

Vilka är dina förväntningar på Youth Forum i oktober?

Jag är rädd för att för höga förväntningar kan leda till besvikelse. Det är inte helt enkelt att genomföra internationella möten av den här omfattningen, och det ställer stora krav på Unescos sekretariat. Jag är också orolig för att det inte finns tillräckligt med tid för diskussioner om de substantiella frågorna. I den agenda för mötet som vi har sett, finns det en sådan tendens. Å andra sidan – ger Youth Forum en möjlighet att få reellt inflytande i frågor. Exempelvis lades det för fyra år sedan fram en rekommendation om utbildning för hållbar utveckling, som sedan antogs på Unescos generalkonferens. På ett personligt plan tycker jag att det ska bli jättekul. För mig ger det en möjlighet att lära mig mer om hur FN och internationella stormöten fungerar. Youth Forum blir också ett fantastiskt tillfälle att lära känna unga människor från hela världen.

Hur ser du på ungdomsstrategin och dess utformning?

Det föreslagna dokumentet är ambitiöst, vilket är positivt. Utbildning är centralt i dokumentet och dess effekter för exempelvis hälsa, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och fred står i fokus. Samtidigt saknas ett resonemang kring vilka prioriteringar som skulle göras, om det blev aktuellt. Unesco befinner sig i en svår finansiell situation, efter att USA har stoppat sina anslag till organisationen. Risken är att vissa av utbildningsprogrammen prioriteras ned, utan att dem de berör, vi som är unga, har haft någonting att säga till om det. Dokumentet är också i vissa stycken långrandigt och otydligt, och skulle behöva konkretiseras.

Vilket inflytande tror du att du kommer ha?

Förmötet i Stockholm inför Youth Forum som vi höll förra helgen, med deltagare från 12 länder, var positivt. Det lärde oss mer om Unesco, och vi kommer att vara mer insatta från början, i Paris. Dessutom kommer vi att vi ha möjlighet att tillsammans driva de rekommendationer som vi formulerade under mötet. Dessa förutsättningar innebär att vi har en god möjlighet att påverka och driva igenom våra förslag.

Läs mer om Youth Forum

Foto: Shufiya Akter och 12-åriga Laboni i klass två på "Unique Child learning Center" ©UNESCO/GMR Akash
Foto: Shufiya Akter och 12-åriga Laboni i klass två på ”Unique Child learning Center” ©UNESCO/GMR Akash

Den internationella lärardagen har firats den 5 oktober sedan 1994 då Unesco instiftade dagen. Utbildning och kunskap är viktiga drivkrafter för samhällsutveckling och lärarna har en avgörande roll i att uppnå utbildning av god kvalitet. Därför uppmärksammas lärarna och deras betydelse denna dag.

Det finns många länder där lärare fortfarande bara har några få års grundskoleutbildning eller till och med är analfabeter. Miljoner nyutbildade lärare världen runt behöver rekryteras för att nå målet om utbildning för alla. Unesco bidrar till utvecklingen av utbildningsmaterial för att stödja lärarna i deras yrke och arbetar för att höja lärarnas status.

Fortfarande saknar 57 miljoner barn tillgång till skola, och i Afrika söder om Sahara avslutar mer än två av fem sin grundskoleutbildning i förtid. Brist på lärare är en av orsakerna till detta. Internationella lärardagen är ett sätt att uppmärksamma lärarnas situation och deras betydelse för vårt samhälle.

Läs mer här

Foto: Amelie von Zweigbergk, svensk kandidat till Unescos styrelse, och Julia Mayrhuber från Österrike
Foto: Amelie von Zweigbergk, svensk kandidat till Unescos styrelse, och Julia Mayrhuber från Österrike

I slutet på förra veckan möttes deltagare från 12 länder i Stockholm för att förbereda sig för deltagande i det Youth Forum som hålls dagarna innan Unescos generalkonferans i Paris. Syftet med Youth Forum är att vara en integrerad del av Unescos generalkonferens, och temat för i år är inkluderingen av unga, medborgerligt engagemang, dialog och kompetensutveckling.

Närvarande länder på det förberedande mötet i Stockholm var bland annat Belgien, Österrike, Estland, Lettland och Island. Från torsdag kväll till lördag förmiddag pågick möten, föreläsningar och arbete med ”Operational strategy on youth 2014-2021”, en strategi som utgår ifrån hur unga ska inkluderas i Unescos arbete. Mötena resulterade i ett resolutionsförslag med rekommendationer på hur Unesco ska arbeta vidare med att inkludera unga i beslutsprocesser.

Läs mer här