Sverige stödjer landreform

Den 21 november undertecknade Marie-Hélène Ahnborg, utbildningsråd för den svenska Unesco delegationen i Paris, och Vincent Defourny, direktör för Unescos ”Division for Cooperation with Extrabudgetary Funding Sources”, en överenskommelse där Sverige kommer att bidra med 113 000 $ för att stärka Unescos reform av sina landkontor i Afrika.

Syftet med projektet är att förbättra kunskapshanteringen, både internt och externt, genom att genomföra ett mer sammanhängande tillvägagångssätt. Målet är också att förbättra kunskapsutbytet mellan Unescos kontor i Afrika, huvudkontoret och externa partners. Projektet kommer att bidra till att öka synligheten av Unescos program i Afrika, bland medlemsstater och allmänheten.

SpeakingIsSilver-invitationOct2013

Den 2 december firas Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag. Dagen uppmärksammas med konferensen ”Speaking is Silver” som bland annat kommer att belysa situationen för media i Ryssland, det globala arbetet för yttrandefrihet och lärdomar från historien. Martin Schibbye, journalist, är en av dem som deltar på det avslutande seminariet där yttrandefrihet i krissituationer kommer att diskuteras.

Konferensen kommer att hållas på engelska och pågår kl.10-19. Deltagaravgiften är gratis för resande från Sverige.

Länk till program och anmälan

Seminariet kommer att live streamas från Helsingfors kl. 13-15 – se  www.hanaholmen.fi

#hanaforumpress

Foto: Utdrag från den digitala serieremsan Funmilayo Ransome-Kuti. Illustration av Alaba Onajin © UNESCO
Foto: Utdrag från den digitala serieremsan Funmilayo Ransome-Kuti. Illustration av Alaba Onajin © UNESCO

Unesco lanserar ”Women in African History: An E-Learning Tool” ett internetbaserad pedagogiskt verktyg. ”Ingen berättar historien om att afrikanska kvinnor är i framkanten av utveckling” säger Dr Nkopsazana Dlamini Zuma, ordförande för African Union Commission. Unesco bidrar till att förändra bilden av den afrikanska kvinnan och lyfter fram kvinnans roll för den afrikanska historien, genom användningen av informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Internetverktyget består av flera interaktiva pedagogiska resurser som skildrar afrikanska kvinnors centrala roll för Afrikas historia och diaspora. Plattformens syfte är att framhålla kvinnors roll för den ekonomiska, sociala, kulturella och politiska utvecklingen i Afrika och motverka fördomar och stereotyper. Målgruppen är studenter, pedagoger och lärare.

Fem afrikanska serietecknare, de flesta under 35 år, deltog i utformningen av verktyget. Illustratörer från bland annat Kongo, Frankrike och Kenya, och hip-hop artister från Senegal och USA deltog i utvecklingen av det pedagogiska materialet. Internetverktyget är i linje med 2005 års konvention om kulturell mångfald och är ett resultat av ett givande samarbete mellan intellektuella, artister, tekniker och pedagoger.

Ta del av internetverktyget här!

GK resultat

Unesco har antagit budget för den kommande tvåårsperioden och verksamhetsplan för de kommande fyra åren. Under den nyss avslutade generalkonferensen bestämdes även den övergripande planen för de kommande åtta åren. Denna ”Medium Term Strategy” (2014-2021) slår fast hur Unesco ska arbeta inom sina områden utbildning, vetenskap, kultur, kommunikation och information.

Generalkonferensen bekräftade också att en av organisations övergripande prioriteringar är Afrika och jämställdhet. Det övergripande målet för allt som Unesco gör är även i fortsättningen att stödja medlemsländerna i att skapa fred och hållbar utveckling. Ett område som ska vara fortsatt prioriterat är ungdomar och deras situation. Att uppnå målen inom Utbildning För Alla (Education For All) är ett annat mål.

Unesco ska också arbeta aktivt med att delta i det FN-gemensamma arbetet med att besluta om de globala utvecklingsmål som ska gälla för tiden efter 2015 och där särskilt driva frågan om att utbildning måste få en stor plats även i de kommande utvecklingsmålen och att kultur ska ses som en stark bakomliggande kraft när det gäller hållbar utveckling.

De kommande två åren har Unesco en budget på 507 miljoner $, vilket är en minskning med 146 miljoner $, på grund av att flera länder inte betalat sina medlemsavgifter. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, omvaldes för fyra år och hon betonade vikten av att fortsätta att reformera organisationen och förbättra resultaten.

Fler än 3000 personer från Unescos 195 medlemsländer och 9 associerade medlemmar deltog under generalkonferensen tillsammans med många representanter för frivilligorganisationer som Unesco har samarbete med. Generalkonferensen är Unescos viktigaste styrande organ. Generalkonferensen sammanträder vartannat år.

GK avslut

Idag avslutas Unescos 37 generalkonferens i Paris. Det har varit en mycket lyckad konferens för Sveriges del som bland annat har blivit invald i Unescos styrelse, med Amelie von Zweigbergk som styrelserepresentant. Sverige har också blivit invald i Unescos Biosfärprograms styrelse (Man and the Biosphere Programme), och det har tagits beslut om att inrätta det första Unescocentret i Sverige. Forskningscentret kommer att fokusera på vattenrelaterade frågor.

För Unesco som helhet har generalkonferensen inneburit att Irina Bokova, med starkt stöd, blivit omvald som generaldirektör. På Unescos ungdomskonferens, Youth Forum, som föregick generalkonferensen, var Sverige aktiva och fick stöd för flera förslag. Maria Arnholm var med och inledde generalkonferensen, och talade om jämställdhet och vikten av flickors utbildning. Nu fortsätter arbetet efter generalkonferensen efter de beslut som drivits igenom.

Läs mer här

Foto: Irina Bokova, Unescos generaldirektör © UNESCO
Foto: Irina Bokova, Unescos generaldirektör © UNESCO

Irina Bokova avlade eden som generaldirektör för Unesco, för en andra period på fyra år. Ceremonin ägde rum under generalkonferensen i Paris. “Unesco finns här för att påminna oss om att varaktig fred och hållbar utveckling är två sidor av samma mynt, fred kan inte uppnås utan fattigdomsbekämpning, och fattigdomsbekämpning kan inte uppnås utan fred” sa Bokova under sitt tacktal.

Abdel Rahmane Ben Essayouti, imam för Djingareyber moskén i Timbukti, Mali uttrycket sin tacksamhet för att Unesco hållit sitt löfte om återuppbyggnad och rekonstruktion av världsarven i Mali. Hans tacksamhet riktades också till Bokova och hennes modiga beslut att besöka Timbuktu, ett beslut som ingav hopp och visade på hennes djupa engagemang. Talen blandades med sång, och den amerikanska jazzsångerskan Nicole Slack-Jones sjöng Louis Armstrongs klassiska ”What a Wonderful World” i en acapella version.

”Eden som jag precis har avlagt är ett löfte om humanism. Mänsklig kreativitet är vår stora styrka, en bottenlös källa, vars kraft vi måste frigöra. Det är Unescos humanistiska uppdrag, och det har ledsagat mig i allt som jag har gjort” sa Bokova inför medlemsstaterna.

Läs mer om ceremonin

© UNESCO/International Fund for Cultural Diversity (IFCD)
© UNESCO/International Fund for Cultural Diversity (IFCD)

FN publicerar, tillsammans med Unesco och UNDP, rapporten “Widening local development pathways”. Rapporten laserades under Unescos pågående generalkonferens och rapportens huvudbudskap är att kultur och kreativitet bidrar till både ekonomisk och social utveckling, ökad dialog och förståelse mellan människor.

2011 uppskattades världshandeln med kreativa varor och tjänster uppgå till 624 miljarder US$. Den kreativa ekonomin – som inkluderar design, scenkonst, förlagsverksamhet, bildkonst och nya medier – är en av de snabbast växande sektorerna i världsekonomin och bidrar till jobbskapande, exportinkomster och inkomstskapande.

Irina Bokova, Unesco generaldirektör menar att den kreativa ekonomin inte endast bidrar till att skapa jobb, utan också bidrar till individers självkänsla, välmående samhällen och därmed inkluderande och hållbar utveckling. I formandet av en ny utvecklingsagenda post 2015 behöver betydelsen och kraften hos den kreativa och kulturella sektorn erkännas.

Läs mer här

Johanna Mactaggart
Johanna Mactaggart

Sverige har vid Unescos pågående generalkonferens valts till ny ledamot i den internationella styrelsen för Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Sverige presenterade sin kandidatur vid det senaste internationella styrelsemötet för MAB i maj 2013, genom att nominera Johanna MacTaggart, nationell koordinator för det svenska MAB-programmet.

Johanna MacTaggart har varit aktiv inom MAB-programmet sedan 2005 och är nu sakområdesexpert för utveckling av MAB-programmet och nya biosfärområden i Sverige.

Under den fyraåriga mandatperioden kommer Sverige bl.a. att driva frågor som att stärka biosfärområdenas demokratiska funktion utifrån lokala perspektiv, skapa möjligheter för unga generationers deltagande, öka fokus på sociala innovationer – samt bidra till fortsatt hög kvalitet på MAB-programmet och dess biosfärområden. Sverige kommer även vara värd för nästa sammanträde för MAB-ICC, som hålls i Jönköping den 10-13 juni 2014.

MAB-ICC har 34 medlemsländer vilka väljs av Unescos generalkonferens. MAB-ICC ansvarar bland annat för att prioritera bland MAB-programmets aktiviteter och för programmets strategiska utveckling. När nya biosfärområden nomineras, fattar styrelsen beslut om att tilldela biosfärområdesstatus.

Läs mer om MAB

Foto: Vattenkvarnar i Shushtar, Iran © UNESCO / Yalda Moaiery
Foto: Vattenkvarnar i Shushtar, Iran © UNESCO / Yalda Moaiery

Unesco har beslutat att inrätta ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Centret kommer att drivas av Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet och blir, med sitt fokus på samarbete kring gränsöverskridande vatten, unikt i världen.

Merparten av världens länder delar vattenområden, såsom floder och sjöar. De måste därmed samarbeta med andra stater kring denna livsavgörande resurs. Det svenska Unescocentret, som kommer att placeras hos SIWI, kommer att vara inriktat på just vattensamarbete och har som mål att utveckla forskning och kunskap om gränsöverskridande vattenresurser och hur man kan etablera och utveckla fungerande samarbeten kring vatten även i situationer där politisk konflikt råder.

– Jordens befolkning växer. År 2050 kommer vi att vara nio miljarder människor. Men trots att vi blir fler så ökar inte våra vattentillgångar. Det kommer alltså att bli än viktigare i framtiden att skapa gott samarbete kring vatten och då särskilt gränsöverskridande vatten. Vi gläds över att tillsammans med universiteten i Uppsala och Göteborg kunna etablera ett Unescocenter i Sverige kring vattensamarbete, säger SIWI:s VD Torgny Holmgren.

Det är första gången ett Unescocenter inrättas i Sverige. Runt om i världen finns totalt 81 Unescocenter. Av dem är 18 inriktade på vattenrelaterade frågor. Det svenska centret kommer att bidra till att Sverige kan fördjupa sitt engagemang i vattenfrågor och sprida den svenska forskningen på området. Fokus kommer att ligga på att vidareutveckla den starka forskningstradition kring vatten, konflikter och samarbete som finns i Sverige.

– Tillgång till rent vatten är en avgörande global framtidsfråga. Inrättandet av ett Unescocenter för vattensamarbete i Sverige kommer att bidra till att öka Unescos kapacitet inom vattensamarbete och bidra till konkret stöd i regioner där konflikter är starka kring delat vatten, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Läs mer om SIWI

Foto: © UNESCO
Foto: © UNESCO

Den 15 november lanseras “2013 World Social Science Report” på Unesco i Paris. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, William C. Danvers, vice generaldirektör för OECD och Heide Hackmann, verkställande sekreterare för International Social Science Council (ISSC) deltar på evenemanget.

Rapporten, med undertiteln “Changing Global Environments”, innehåller artiklar skrivna av över 150 ledande experter från hela världen och inkluderar perspektiv från flera samhällsvetenskapliga områden: antropologi, ekonomi, utvecklingsstudier, psykologi, sociologi, geografi och statsvetenskap. Den 600 sidor långa rapporten lyfter fram behovet av att människor och samhällen gör sitt yttersta för att hantera utmaningarna inom klimatförändring.

Lanseringen av rapporten kan följas live på sex språk: engelska, franska, spanska, ryska, arabiska och kinesiska.

För mer information om rapporten:

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/resources/reports/world-social-science-report-2013/