EPSON scanner image
Frimärken från Posten. © Posten

Tack för gott samarbete 2013!

Bilden föreställer Stockholms stads byggnadsritningar som fördes in på Unescos internationella register över Världsminnen 2011. Ritningarna visar nästan samtliga hus som byggts eller byggts om i Stockholm 1713 – 1978, och frimärkena kom ut 2013. Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – arbetar för att bevara och tillgängliggöra tryckta och digitala dokument, samlingar etc. genom bland annat globalt expertsamarbete.

DSC_0030 (2)

Lennart Nordström är nyvald ordförande i styrelsen för UNESCO Institute for Statistics (UIS), som ligger i Montreal, Kanada. Lennart Nordström har en bakgrund som statistikchef på SCB, enhetschef på Sida, minister på Sveriges ambassad i Hanoi, Vietnam och som kommersråd på Kommerskollegium.

Vad är UIS uppdrag?

UIS uppdrag handlar om att ta fram jämförbar statistik för medlemsländerna över utbildning, vetenskap och teknik, kultur och kommunikation. Arbetet handlar också om att synliggöra komplexa utvecklingsfrågor och förbättra kvaliteten på statistiken.

Hur arbetar styrelsen?

Styrelsen är internationellt sammansatt och möts under några dagar en gång per år i Montreal. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, utser ledamöterna som inte ska representera ett specifikt land, utan är invalda på grund av sin expertis. Styrelsen beslutar i viktigare frågor som bland annat gäller inriktningen och utvecklingen av statistiken inom Unescos områden. Vi har precis tagit beslut om UIS strategi för perioden 2014-2021.

Varför är statistik viktigt och vad är roligast med ditt arbete?

Statistik behövs för att kunna jobba evidensbaserat och grunda ställningstaganden på fakta. Statistik är grundläggande för att kunna ta goda beslut och påverka utvecklingen i olika frågor. Det är ett oerhört viktigt område som det händer mycket spännande inom. Statistikområdet är ett återkommande tema i mitt liv och jag har arbetat med statistikbistånd som teknisk rådgivare i många afrikanska och asiatiska länder. Att arbeta med statistik är tacksamt och spännande. Utmaningen för UIS framför är dock att tackla den finansiella osäkerheten, som är ett resultat av minskade bidrag från vissa medlemsländer.

Hur ser arbetet ut den närmaste framtiden för UIS?

Givet att finansieringsfrågan kan lösas, är vidareutvecklingen av utbildningsstatistiken det allra viktigaste området. Mer fokus kommer att läggas på utbildningens kvalitet och resultat, på själva lärandet. Då behövs också statistik om förutsättningarna, t.ex. om studiemiljön och lärarsituationen. Statistik om primärskolan kommer förstås att vara viktig även i fortsättningen, men statistik över sekundärskolan och högre utbildning blir allt viktigare. Mediestatistiken behöver bli bättre och frågan om innovationer är spännande. UIS håller på att utveckla sin publicering och vill nå fler i samhället genom att sätta in statistiken i ett sammanhang (”tell the stories”) så att den blir begriplig för människor som normalt inte är professionella statistikanvändare. Det tycker jag är särskilt bra.

Läs mer om UIS här

© Markka from the United Kingdom
© Markka from the United Kingdom

”Grundläggande för demokrati och god samhällsstyrning är att säkerställa att varje journalist kan utföra sitt arbete tryggt och bekämpa straffrihet”, sa Unescos generaldirektör Irina Bokova som deltog i säkerhetsrådets informella evenemang om journalisters säkerhet den 13 december. Evenemanget organiserades av Frankrike och Guatemala. Bland andra Christophe Deloire, generalsekreterare för Reportrar utan gränser, Fatou Bensouda, åklagare vid Internationella brottsmålsdomstolen, David Rohde, undersökande journalist vid Thomas Reuters och Frank La Rue, FNs specialreporter för yttrandefrihet deltog.

Debatterna framfördes inför medlemmarna i FNs säkerhetsråd, FNs medlemsstater, aktörer från det civila samhället och journalister. Alla inlägg uppmärksammade FNs resolution om säkerhet för journalister och straffrihet (United Nations Resolution on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity), som FNs generalförsamling antog den 26 november. Utnämningen av den 2 november till den Internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister, hyllades också av flera medlemsstater. Dagen utnämndes till minne av de två franska journalisterna som mördades i Mali den 2 november 2013.

Deltagarna diskuterade de växande utmaningarna för journalister i konfliktsituationer och staters ansvar för att skydda journalister. ”Mord och försvinnanden är den ultimata formen av censur”, sa David Rohde och väckte frågan om systematiskt våld och hot mot lokala journalister och personer som arbetar med mediefrågor. Internationella brottsmålsdomstolens undersökningar i konfliktländer, lyftes fram som ett värdefullt förebyggande verktyg för att skydda journalister i konfliktsituationer, utveckla varningssystem och motverka våld. Irina Bokova underströk vikten av att samla in bevis på våld mot journalister för att öka medvetenheten och stärka samarbetet för att skydda journalister.

Läs mer här

Foto: Elias Raul S. Langa på Radio Komati. Elias arbetar också som bonde. © UNESCO / Sergio Santimano
Foto: Elias Raul S. Langa på Radio Komati. Elias arbetar också som bonde. © UNESCO / Sergio Santimano

Sverige stödjer Unescos samarbete med UNCTS (United Nations Country Team Stimulation) i Nairobi, Dar Es Salaam, Kinshasa, Harare och Windhoek för att stärka kapaciteten hos 32 lokalradiostationer vid katastrofer. Syftet är att förbättra lokalradiostationernas förmåga att leverera information vid katastrofer och stärka samarbetet mellan olika aktörer inom katastrofberedskap.

Workshops och diskussioner om katastrofriskreducering genomfördes i Kenya med stöd från UNISDR – FNs kontor för katastrofriskreducering och UNIC – FNs informations center. Aktiviteterna var en del av det svenskstödda projektet ”Empowering local radio stations with ICTs”. I en tid då klimatutmaningarna ökar har media en avgörande roll i att synliggöra och stödja personer som drabbas av katastrofer.

Delatagarna som bl.a. bestod av lokalradiostationer introducerades till Kenyas huvudaktörer inom katastrofriskreducering. Evenemangets budskap var att media spelar en avgörande roll för att täcka funktionshindrade personers informationsbehov. ”Att förstå utmaningarna för personer som lever med funktionshinder är en del av lärandeprocessen”, sa Mary Casiraghi från Community Media Support.  Hon betonade vikten av att tillgängliggöra information om katastrofberedskap för personer som lever med funktionshinder.

Läs mer här

Ferdeusi skolan i Kabul, Afghanistan © UNESCO / Webistan
Ferdeusi skolan i Kabul, Afghanistan © UNESCO / Webistan

Sverige har genom Sida ingått avtal med Unesco, för att öka läs- och skrivkunnigheten i Afghanistan. De 60 miljoner kronor Sverige bidrar med, syftar till att öka Afghanistans förmåga att uppnå målen inom Utbildning För Alla, som fastställdes under Dakar World Education Forum.

Tekniskt och finansiellt stöd ställs till förfogande till läs- och skrivkunnighet och icke-formell utbildning med speciellt fokus på flickor och kvinnor. Det nationella programmet för förbättring av läs- och skrivkunnighet i Afghanistan (Programme for Enhancement of Literacy Afghanistan) arbetar för att öka vuxnas skrivkunnighet, räkne- och yrkeskunskaper i 34 provinser. Finansiering från Japan har redan bidragit till att 400 000 vuxna har kunnat ta del av programmet. Sveriges bidrag kommer att hjälpa ytterligare 180 000 vuxna i ytterligare nio provinser.

Finaniseringen bidrar till att skapa en solid platttform för s.k. Skill-Based Literacy och kommer att förbättra möjligheterna att genomföra projekt inom läs- och skrivkunnighet i framtiden. Programmet förväntas bland annat utbilda över 175 000 vuxna (varav 2/3 kvinnor) i grundläggande läs- och skrivkunnighet, utbilda 4500 vuxna (varav 2/3 kvinnor) i skill-based literacy och öka förmågan hos landets utbildningsdepartement att hantera och kontrollera program inom läs- och skrivkunnighet.

Läs mer här

Studenter i Etiopien © UNESCO / Niamh Burke
Studenter i Etiopien © UNESCO / Niamh Burke

Den 10 december firas den internationella dagen för mänskliga rättigheter. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948 av FNs generalförsamling. Artikel 1 inleds med de högtidliga orden ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.

Deklarationen är den första FN-texten som slår fast varje människas värde och deklarationen blev början på ett världsvitt arbete för att uppnå dessa mänskliga rättigheter – och stora framsteg har gjorts. År 1993 skapade FN ett särskilt kontor för att stödja arbetet för mänskliga rättigheter “Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights”. Samma år antogs vad som kallas Wien-deklarationen och handlingsprogrammet som bekräftar mänskliga rättigheters universalitet och betydelse för utveckling.

Att världens länder enades om de så kallade Millenniemålen 2000 har varit en hjälp i arbetet för att bidra till att förbättra livet för många människor, eftersom Millenniemålen var konkreta och lätta att förstå, men fortfarande saknar människor över hela världen grundläggande rättigheter. Rättssystemet är svagt och yttrandefriheten är hotad i många länder. Irina Bokova menar att fattigdomsbekämpning är grunden för att uppnå hållbar utveckling och fred. ”För att förverkliga frihet och jämlikhet i värde och rättigheter för alla kvinnor och män, måste vi göra allt för att stödja länder i uppfyllandet av Millenniemålen 2015”, säger Irina Bokova, Unescos generaldirektör.

Läs mer om FNs dag för mänskliga rättigheter

Nelson Mandela © UNESCO
Nelson Mandela © UNESCO

Den 5 december avled Nelson Mandela, 95 år gammal. Nelson Mandela spenderade 27 år i fängelse, innan han blev den första demokratiskt valda presidenten i Sydafrika. Hans framgångar i att skapa fred och försoning i Sydafrika och hans kamp för demokratiska värderingar och jämställdhet stämmer med Unescos mandat och uppdrag. 1991 tilldelades han Unescos fredspris och två år senare fick han Nobels fredspris. Nelson Mandela utnämndes år 2005 till ”UNESCO Goodwill Ambassador” som ett erkännande för sin extraordinära kamp mot apartheid i Sydafrika.

Unesco generaldirektör, Irina Bokova, hyllade den tidigare sydafrikanska presidenten ”Nelson Mandela var verkligen en jätte bland män. Han ändrade inte bara Sydafrikas historia, han ändrade världen och gjorde den till en bättre plats. Han lärde oss alla en läxa när det gäller kraften hos fred och försoning; vikten av förlåtelse och respekt för varje människas värdighet.” Irina Bokova framhöll att det viktigaste sättet att hylla Nelson Mandela är att sprida hans budskap om hopp, och att fortsätta värna om de värderingar han stod för. ”Unesco är stolt och hedrat över att ha fått räknat Nelson Mandela som en medlem av familjen.” Irina Bokova avslutade med att säga att hennes tankar går till Nelson Mandelas familj och till det sydafrikanska folket.

Läs mer om Nelson Mandela

Under Paach-ceremonin i Guatemala bär medlemmar av parlamentet dekorerade stavar som symboliserar makt. © UNESCO / E. Sacayón / FLAAR
Under Paach-ceremonin i Guatemala bär medlemmar av parlamentet dekorerade stavar som symboliserar makt. © UNESCO / E. Sacayón / FLAAR

Från den 2 till 7 december möts de 24 länder som sitter i Unescos mellanstatliga kommitté som arbetar med Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet, i Baku, Azerbajdzjan. Syftet är att utvärdera hur arbetet går när det gäller att genomföra konventionen och att föra upp fler kulturföreteelser på listan över representativa immateriella kulturarv.

”Immateriella kulturav” är levande traditioner och uttryck som förs vidare från generation till generation men inte tar sig rent materiella uttryck (som byggnader t ex). Individer och samhällen står i fokus för genomförandet av 2003 års Unesco-konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.

Kommittén har beslutat föra upp 14 kulturyttringar på listan över representativt immateriellt kulturarv. Syftet med listan är att öka medvetenheten kring immateriella kulturarv och erkänna samhällstraditioner. På listan återfinns bland annat Belgiens räkfiske som sker på hästrygg, och är en viktig del av sociala och kulturella evenemang. Traditionen bidrar till samhällets kollektiva identitet, och kunskapen förs vidare mellan generationer. Den kinesiska traditionen Zhusuan där en kulram används för att göra matematiska beräkningar, finns också med på listan, liksom den traditionella konsten att väva i Bangladesh.

I Sverige arbetar ISOF, Institutet för språk och folkminnen, på regeringens uppdrag för att förbereda svenskt genomförande av konventionen och de presenterar sin rapport våren 2014.

Läs mer om ISOF

Läs mer om immateriellt kulturarv

UN handbook

United Nations Handbook 2013-2014 är en omfattande guide till FN-systemet och dess funktioner.  Handboken sammanfattar FN organisationernas mål, struktur och medlemskap. Nya Zeeland har producerat handboken sedan 1961, och nu finns handboken tillgänglig som mobilapp. Här finns bland annat kartor över FNs byggnader runt om i världen och information om hur du tar dig dit!

Läs mer och ladda ner appen här