IMG_2440 (2)
Från vänster: Kerstin Sahlin (Vetenskapsrådet), Sharon Jåma (moderator), Iina Soiri (Nordiska Afrikainstitutet), Måns Fellesson (Nordiska Afrikainstitutet) Carolina Adler (Institute for Environmental Decisions) och Heide Hackmann (International Social Science Council). Fotograf: Lovisa Vasiliou

Fredagen den 31 januari lanserades World Social Science Report vid ett seminarium på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Rapporten är framtagen av International Social Science Council i samarbete med Unesco och OECD.

På seminariet samlades framstående forskare och andra intresserade för att lyssna till presentationer och diskutera olika frågor kring rapportens tema: samhällsvetenskapens bidrag till att lösa klimat-och miljöutmaningar.

Några av talarna var Heide Hackmann, redaktör för World Social Science Report, Carolina Adler från Institute for Environmental Decisions och Kerstin Sahlin, huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Seminariet arrangerat av Nordiska Afrikainstitutet, Sida, Svenska MOST-kommittén och Svenska Unescorådet.

 

Nedan finns presentationerna av dagens talare:

WSSR Heide Hackmann

WSSR Carolina Adler

WSSR Kerstin Sahlin

För att läsa World Social Science Report, klicka här

Foto: © UNESCO
Foto: © UNESCO

Onsdagen den 5 februari bjuder Svenska Unescorådet, SIDA och Lärarförbundet in till lanseringen av Unescos Education for all Global Monitoring Report.

Rapporten visar att stora framsteg har gjorts för att få in fler barn i skolan, men att det fortfarande saknas 1,6 miljoner lärare för att nå målet om grundskoleutbildning för alla. Brister vad gäller utbildningskvalitet och lärande måste åtgärdas för att undvika en global lärandekris.

Läs rapporten här

När: Onsdag 5 februari
Tid: 09.00 – 11.30 (Registrering från kl 08.40). Fördjupande seminarium 13.00-15.00
Plats: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Obs! Sista anmälningsdag fredag 31 januari

Förintelsens minnesdag
© UNESCO

Den 27 januari har 69 år passerat sedan koncentrations-och förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades av sovjetiska trupper 1945. För att hedra nazistregimens offer har samma dag utsetts till Förintelsens minnesdag av FN.

Den 27 januari 2014 släpper Unesco sin nya bok ”Holocaust Education in a Global Context” för att belysa behovet av att fortsätta undervisa om förintelsen än idag. Boken samlar analyser från historiker och lärare från hela världen för att utforska olika sätt att minnas och berätta om Förintelsen. Boken tar sitt avstamp i hur Förintelsen undervisas i Europa, medan det sista kapitlet visar hur Förintelsen är en universell referens som också kan hjälpa länder världen över att förstå och hantera egna historiska trauman.

Yehuda Bauer, en av de som medverkat till boken, menar att man måste vara medveten om att folkmord utgör ett hot och att utbildning om Förintelsen syftar till att föra mänskligheten så långt bort som möjligt från den typen av extrema massmord.

Foto: Jacob Nyström
Foto: Jacob Nyström

Annika Markovic har idag utsetts av regeringen till ny chef för Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. För närvarande tjänstgör hon på Miljödepartementet som chefsförhandlare vid internationella förhandlingar rörande miljöfrågor. Annika Markovic har tidigare arbetat som ambassadör i Manila och Brasilia. Hon har också tjänstgjort vid FN-representationen i New York och vid UD:s dåvarande enhet för gemensam säkerhet. Annika Markovic tillträder sin nya befattning i februari 2014.

Foto: Ett klassrum utomhus i Port-au-Prince, Haiti © UNESCO/E. Abramson
Foto: Ett klassrum utomhus i Port-au-Prince, Haiti © UNESCO/E. Abramson

Unesco arbetar för att uppfylla sitt fredsskapande mandat genom att arbeta med orsakerna till konflikter. Unescos generaldirektör, Irina Bokova, har påbörjat en långtgående reformering av Unesco för att på bästa sätt fortsätta det fredsskapande arbetet. När hon omvaldes på Unescos generalkonferens i november förra året lade hon fram följande vision som bör vara vägledande för Unescos arbete: ”Visionen om en värld av mänskliga rättigheter och värdighet; visionen om mänskligheten som en enda gemenskap; visionen om en starkare multilateral ordning, ett starkare FN.”

Generaldirektören har också formulerat tre övergripande fokusområden för Unescos arbete framöver. Till att börja med handlar det om att skapa motståndskraftiga samhällen och skapa förutsättningar för fred i konfliktfyllda situationer. I dagarna genomfördes bl.a. en konferens för Syrien i Kuwait, med syfte att lyfta fram utbildningens roll i katastrofsituationer. Kultur spelar också en avgörande roll för samhällsutveckling och identitetsskapande.  Unesco kommer att fortsätta bidra med expertis och assistans i länder där kulturella skatter förstörs av extremister.

Det andra fokusområdet är jämställdhet, som en förutsättning för fred och utveckling. Flickors utbildning är prioriterat, med särskilt fokus på gymnasie- och vuxenutbildning. I slutet på januari lanseras Unescos Global Monitoring Report som fokuserar särskilt på vikten av kvalitet i utbildning och lärande.

Unescos tredje fokusområde är ömsesidig förståelse och interkulturell dialog. Om världenssamfundet ska möjliggöra uppfyllandet av millenniemålen fram till 2015 krävs det att människors fulla potential och kreativitet används. Unesco kommer att fortsätt arbetet med att främja utbyte och dialog mellan människor och samhällen.

Läs mer här

© UNESCO
© UNESCO

Unesco publicerar en handbok om klimatförändringar för afrikanska journalister. Handboken lyfter fram afrikansk media som en betydelsefull aktör i att belysa klimatförändringar. Syftet är att öka medvetenheten om hur klimatet påverkar alla sektorer av ett samhälle. Hanboken kommer att kunna användas både i nyhetsrum och klassrum, och kommer att vara tillgänglig som en öppen resurs.

Handboken är skriven av experter inom media, som sammanlänkar klimatförändring och praktisk journalistik. ”Klimatförändringen är inte själva berättelsen – det är i detta sammanhang som så många andra berättelser kommer att utvecklas i”, säger Mike Shanahan, en av författarna. Klimatförändringar kommer att påverka politiken, samhället vi lever i och alla delar av journalistiken, menar Shanahan. Efterfrågan på omfattande och tydlig rapportering med lokal relevans kommer att öka.

Utmaningen kommer att vara att göra global klimatförändring till en lokal fråga som människor kan relatera till. Klimatförändringen är månfacetterad och behöver belysas från flera olika perspektiv och reflektera samhället. Inför publikationen av handboken hölls en workshop i Kenya med experter från Botswana, Ghana, Etiopien, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sydafrika, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Läs mer och ladda ned handboken här

© UNESCO
© UNESCO

FN:s vetenskapliga råd möts för första gången i Berlin den 30-31 januari på inbjudan av Tysklands Utrikesdepartement och den tyska nationalkommissionen för Unesco. Vid mötet kommer bl.a. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och Unescos generaldirektör Irina Bokova delta.

Ban Ki-Moon presenterade det vetenskapliga rådet i september förra året. Genom att samla ledande forskare är syftet att stärka banden mellan vetenskap och beslutsfattare för att uppnå hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Rådet, som består av 26 forskare från hela världen med kunskap inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och teknik, samordnas av Unesco och kommer att lämna råd till generalsekreteraren och verkställande personer inom FN-organisationerna. Styrelsens breda kompetens och integrerade perspektiv kommer att säkerställa att vetenskap svarar på samhällsbehov och sammanlänkas med beslutsfattande.

“Vi måste arbeta på den globala nivån – men vi måste också handla där behoven är störst” sa Unescos generaldirektör Irina Bokova under Världsvetenskapsforumet förra november. ”Unesco uppskattar att Afrika söder om Sahara behöver 2,5 miljoner nya ingenjörer och tekniker för att nå millenniemålet om förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet. Idag bidrar de minst utvecklade länderna endast marginellt till global vetenskap, och de erhåller endast marginella fördelar av utvecklingen. Andelen kvinnor inom vetenskap är fortfarande alldeles för låg. Det här behöver vi förändra. För det behövs starkare styrning av vetenskapen.”

Läs mer här

Foto: Journalister protesterar mot det ökande våldet i Mexiko, i mars 2012 © Creative Commons/Knight Foundation
Foto: Journalister protesterar mot det ökande våldet i Mexiko, i mars 2012 © Creative Commons/Knight Foundation

Den 18 december antog FN:s generalförsamling resolutionen om skydd av journalister och frågan om straffrihet – Resolution on Safety of Journalists and the Issue of Impunity. Resolutionen fördömer alla former av våld mot journalister och personer inom media. Det är första gången som FN:s generalförsamling antar en resolution som direkt behandlar frågan om journalisters säkerhet.

Resolutionen uppmanar FN:s generaldirektör att rapportera vilka framsteg som görs inom FN-systemet i implementeringen av UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity och välkomnar Unesco som koordinator i implementeringsarbetet. Unescos generaldirektör Irina Bokova uttryckte sitt stöd för resolutionen ”Jag välkomnar antagandet av den här resolutionen av generalförsamlingen, och dess erkännande av Unescos ledarskap i främjandet av journalisters säkerhet och kampen mot straffrihet.”

Civilsamhället och Reportrar utan gränser välkomnar resolutionen och menar att det är ett steg i rätt riktning. Fler än 600 journalister har dödats de senaste tio åren och många fler har utsatts för attacker där förövaren har gått fri. Resolutionen uppmanar länder att skapa en trygg miljö för journalister genom att vidta rättsliga åtgärder, övervaka och rapportera om brott mot journalister, tillsätta tillräckligt med resurser för utreda brott och genom att sprida information om journalisters säkerhet.

Läs mer här

Foto: © UNESCO
Foto: © UNESCO

Unescos generaldirektör Irina Bokova uttryckte sin oro för det upptrappade våldet i den pågående konflikten i Sydsudan. “Jag beklagar den tragiska förlusten av liv och de eskalerande spänningarna mellan samhällen.” Alla parter i konflikten uppmanas att respektera landets kulturella mångfald. ”Kulturell mångfald är en moralisk nödvändighet, oskiljaktigt från respekten för mänskliga rättigheter. Fred kräver åtagande till dialog, som den enda möjliga vägen för att främja ömsesidig förståelse mellan människor och samhällen” underströk Irina Bokova.

Det är viktigt att skolor och andra utbildningsinstitutioner skyddas eftersom de spelar en avgörande roll för att bygga fred mellan människor och för hållbar utveckling. Generaldirektören underströk vidare betydelsen av ungdomar som aktörer för positiva förändringar inom sina samhällen. Bokova uppmanade Sydsudans unga att se framåt, mot utvecklingen av en enad nation där politiska olikheter löses med fredliga metoder. Unesco önskar Sydsudan och dess befolkning ett nytt år präglat av tolerans, dialog och fredlig utveckling.

Läs mer här