Onsdagen den 19 mars bjuder Svensk Biblioteksförening och Svenska Unescorådet in till konferensen ”Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest” på Centralposthuset i Stockholm.

Den nya bibliotekslagen betonar bibliotekens roll i det demokratiska samhällets utveckling genom att förmedla kunskap och information till alla samhällsmedborgare och bidra till fri åsiktsbildning. De värden som lyfts fram i IFLA:s och Unescos biblioteksmanifest är universella och gäller för alla bibliotekstyper; forsknings- och specialbibliotek, regionala bibliotek, folk-, skol- och fängelsebibliotek .

Under förmiddagen hålls storföreläsningar som bland annat tar upp viktiga principer i manifesten och under eftermiddagen inbjuds deltagarna att fördjupa sig i enskilda manifest. Svenska översättningar av samtliga manifest kommer att presenteras och delas ut under konferensen.

Martin-Schibbye-188x300
Foto: Magnus Bergström

Martin Schibbye, journalist och författare berättar om sitt och Johan Perssons biblioteksprojekt och vad litteraturen betydde för dem i fångenskap.

Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet, är moderator och berättar om Unescos arbete för pressfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och bibliotek.

Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister.

Tid: Den 19 mars 2014 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås samt registrering från 9.15. Lunch 12.30.
Plats: Centralposthuset på Vasagatan, ingång Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Anmälan: Till info@biblioteksforeningen.org senast 10 mars. Ange ”Manifest” i ämnesraden. Var vänlig ange eventuell specialkost samt vilket seminarium du vill delta i under eftermiddagen i ditt svar.

Nedan finns fullständigt program för dagen.

Program IFLA-konferens

Modersmålsdagen, International Mother Language Day, är dagen  för språklig mångfald och språkundervisning, med årets tema ”Lokala språk för globalt medborgarskap: fokus på vetenskap” (Local languages for Global Citizenship: Spotlight on Science).

motherlanguageday2014
© Unesco

Modersmålsdagen,  instiftades 1999 med syftet att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Dagen firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter, seminarier etc. Det har vuxit fram ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

 

language-ED
© Unesco

Unescos generaldirektör Irino Bokova, om vikten av att skydda språklig mångfald:

Local languages constitute the majority of languages spoken across our world in the field of science. They are also the most endangered. Excluding languages means excluding those who speak them from their fundamental human right to scientific knowledge.

Språk i riskzonen

Har du hört talas om Kalkoti? Detta är bara ett av alla språk som i dagsläget riskerar att försvinna. Kalkoti talas endast av 4 000 personer i en by i de nordvästra gränsområdena i Pakistan. Det finns över 6000 språk i världen, varav många  är hotade. Unesco har funnit att närmre hälften av de 6 000 språk som talas i världen idag kan vara försvunna vid slutet av detta århundrade – 96 % av alla språk i världen talas idag endast av 4 % av världens befolkning. Unesco har tagit fram en Atlas som illustrerar de språk som riskerar att försvinna

UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger

Årets tema – Lokala språk för globalt medborgarskap: fokus på vetenskap

Årets modersmålsdag kommer beröra ämnen relaterade till lokala språk och vetenskap. Unesco anser att bevarandet av modersmål och lokala språk behöver  mer utrymme inom utbildning och vetenskap, då en bättre förståelse för språk är ett viktigt bidrag i arbetet mot flera globala utmaningar. Unesco förespråkar  två- eller flerspråkig undervisning i grundskolan som ett grundläggande villkor för barns fortsatta lärande.

Unescos hemsida finner du mer information om Modersmålsdagen. Bland annat kan du läsa Generaldirektör Irina Bokovas tal samt information om aktiviteter runt om i världen.

 

Immateriella kulturarv

I januari 2011 ratificerade Sverige Unescos konvention om det immateriellta kulturarvet och sedan 2011 har ISOF, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, arbetat med att ta fram ett förslag om hur Sverige kan arbeta med konventionen. Förslaget överlämnades till Kulturdepartementet 14 februari 2014 och det kommer att sändas på remiss under våren. Baserat på förslaget och remissvaren fattar regeringen sedan beslut i frågan.

ISOF:s slutrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet i Sverige finns tillgänglig i pdf: Slutrapport

Och vill du läsa mer om Konventionen om det immateriella kulturarvet finner du mer information här .

_DSC1924

Inger Liliequist är före detta riksantikvarie och särskild rådgivare för Svenska Unescorådet.

Vad kommer du att arbeta med som särskild rådgivare?

När Unescorådet har behov av insatser och synpunkter på olika frågor kring i första hand Världsarvskonventionen kan jag vara en resurs.

Vad är dina förväntningar på uppdraget?

Uppdraget är spännande och här finns många aktuella samhällsfrågor att uppmärksamma. Jag ser Unesco som en allt viktigare arena att visa Sveriges engagemang både nationellt och internationellt. Genom att samlat se på de olika konventionerna inom Unesco kan arbetet stärkas och få ett tydligare sammanhang.

Vad har du för Unescobakgrund?

Riksantikvarieämbetet har det nationella ansvaret för världsarvskonventionen och genom min tid som myndighetschef fick jag en närmare inblick. Men det var framförallt med Sverige som ledamot i världsarvskommittén under åren 2007-2012 som arbetet blev intensivt och sattes på prov.

Vilka är Unescos utmaningar respektive möjligheter på ditt område som du ser det?

Omvärlden förändras snabbt och här måste även Unesco och konventionerna ständigt följa med i utvecklingen. Arbetet kan spela en viktig roll när samhällen och kulturarvet står inför stora utmaningar. Inom Unesco pågår naturligtvis ständiga diskussioner om hur arbetet ska organiseras för att vara effektivt. Det är verkligen en utmaning att samla de många aktörerna med sina olika agendor till meningsfulla insatser. Jag hoppas att Svenska Unescorådets nya strategi sätter fokus på viktiga frågor och att vi kan utnyttja en samlad kompetens.

Arbetet med de olika världsarvsplatserna I Sverige är centralt och många gör stora insatser. För att kunna möta de utmaningar vi står inför måste kunskaperna om Unesco-arbetet fördjupas. I mitt uppdrag ingår bland annat att föreslå en modell för utbildningsinsatser. Kulturarvet är en dimension i samhällets hållbara utveckling och handlar om människors perspektiv både bakåt och framåt i tiden. Jag vill gärna arbeta med att lyfta fram både helhetssyn och sammanhang och jag tror att möjligheterna finns inom Unesco.

WRD5
© Unesco

Världsradiodagen instiftades 2011 av Unesco för att hylla radion som medium och uppmärksamma dess betydelse runt om i världen. Genom Världsradiodagen vill Unesco uppmuntra beslutsfattare att verka för yttrandefrihet, tillgång till information och jämställdhet i radiovågorna.

Radion är det massmedium som når flest människor och lämpar sig särskilt väl för kommunikation med avlägsna folkgrupper och utsatta människor. Radion erbjuder en plattform för människor att delta i den offentliga debatten, oavsett utbildningsnivå.

ICT1
© Unesco

2014 års tema för Världsradiodagen är ”Gender Equality and women’s empowerment in radio”. Unescos arbete med att stödja jämställdhet genom Världsradiodagen innebär bland annat att:

  • Uppmärksamma radiostationer, journalister och myndigheter att utveckla och bedriva jämställdhetsrelaterad politik och strategier inom radio.
  • Främja säkerheten för kvinnliga radiojournalister
  • Överkomma stereotypa bilder, och istället lyfta fram mer mångfacetterade porträtteranden inom radio
  • Etablera kunskap om radioproduktion bland unga, med särskilt fokus på unga kvinnor

Unesco uppmuntrar även organisationer och radiostationer i alla medlemsländer att sprida budskapet genom att planera egna aktiviteter på Världsradiodagen. Har din organisation ett arrangemang ni skulle vilja genomföra i anslutning till Världsradiodagen så kan ni läsa mer om hur Unesco kan hjälpa er här!

Många vill berätta varför det är viktigt att uppmärksamma Världsradiodagen och på Unescos hemsida kan man se och höra flera röster, bland annat från BBC och CNN. Nedan berättar Unescos Generaldirektör, Irina Bokova, om varför och hur Unesco ska arbeta med att stärka jämlikhet och kvinnors inflytande i radiomediet.


På Världsradiodagen sände ett flertal radiostationer live från Unescos huvudkontor i Paris. Du kan lyssna på sändningarna via denna länk.

ICT1
© Unesco

2012 sjösatte Unesco ett treårigt projekt för att hjälpa 32 lokala radiostationer i sju afrikanska länder att få kunskap om informations-och kommunikationsteknik. Syftet med projektet ”Empowering local radios with ICTs” (Information and Communication Technologies) är att nyttja radion för att förbättra livet för fattiga människor och utsatta grupper.

ICT2
© Unesco

Målet är att radiostationerna vid projektets slut i år ska kunna skapa program med kvalitetsinnehåll och engagera olika samhällsgrupper i den offentliga debatten. Ett relevant programinnehåll ökar chansen till en bredare publik och en större genomslagskraft hos de grupper man söker hjälpa. Genom radion kan de minst informerade få kunskap och dela erfarenheter i samhällsfrågor, samtidigt som sociala klyftor motverkas.

Länderna som deltar i projektet är Kongo, Kenya, Lesotho, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zambia. Projektet har möjliggjorts tack vare bidrag från svenska Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete).

För att läsa mer om projektet klicka här. Via länken kan du också lyssna på intervjuer om projektet från de sju afrikanska länderna!

gmr 2
Catherine Jere från GMR-teamet i Paris presenterar en sammanfattning av rapporten.
Fotograf: Lovisa Vasiliou

 

Stellan2
Stellan Arvidsson Hyving från Sida och publikdeltagare vid paneldiskussion. Fotograf: Lovisa Vasiliou

 

gmr 4
Ulf Fredriksson, docent – avdelningen för internationell och jämförande pedagogik vid Stockholms universitet
och Dennis Sinyolo, Senior officer – Education International, diskuterar lärande – hur det mäts, premieras
och vad milleniemålen betytt för uppföljning och utveckling av lärande i skolan.
Fotograf: Lovisa Vasiliou

Onsdagen den 5 februari anordnades seminariet för den svenska lanseringen av Unescos Education for All Global Monitoring Report. Dagen bjöd på presentation av rapportens innehåll och intressanta diskussioner om bland annat lärarnas viktiga roll för den globala utvecklingen.

Fullständiga powerpoint-presentationer från talarna finns nu tillgängliga här:

Powerpoint-presentation 1

Powerpoint-presentation 2