Världsarv i Sverige

Tillsammans har Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet arbetat fram publikationen Världsarv i Sverige. Bland annat beskriver publikationen vad ett världsarv är och vad världsarvskonventionen innebär. Du får tillfälle att lära känna de femton världsarv som finns i Sverige, som är särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer med en unik historia att berätta. Förhoppningen är att publikationen ska väcka intresse och inspirera till kunskapsskridning och fler besök.

 

– Vi som arbetar med världsarven noterar med glädje ett ökande intresse i samhället för dem. Med den här skriften vill vi möta efterfrågan på information och bidra till ökad kunskap. Kännedom och kunskap om dessa natur- och kulturmiljöer är en förutsättning för att de ska kunna bevaras, användas och utvecklas, skriver Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet i förordet.

Publikationen går att beställa eller laddas hem som pdf via denna länk. I juni kommer skriften även publiceras på engelska.

Unesco har utsett den 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Med anledning av dagen anordnade KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) i samarbete med Svenska Unecsorådet och med stöd av Statens Kulturråd, en heldagskonferens om kulturell mångfald på Unga Klara i Stockholm. Tillsammans med delar av Sveriges kulturelit och debattörer inbjöds deltagarna att utforska begreppet kulturell mångfald.

Mats Söderlund, poet, författare och ordförande för KLYS, inledde konferensen med att hälsa alla välkomna.

083
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Därefter lämnades ordet över till Alexandra Pascalidou, författare och journalist, som var dagens moderator.

121
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Några av frågorna hon ställde till deltagarna var ”Vad är kulturell mångfald för dig?” och ”Hur vet vi när vi uppnått kulturell mångfald?”

Dagens första talare var Amelie von Zweigbergk som är Sveriges representant i Unescos styrelse. Hon berättade om sina egna första upplevelser av kultur och kulturell mångfald och berättade även om Unescos roll och arbete genom mångfaldskonventionen.

094
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Lawen Mohtadi, journalist och författare, berättade därefter om sin bok ”Den dag jag blir fri” som porträtterar Katarina Taikon. Boken beskriver romernas utsatta situation i svensk historia. Under sin presentation kopplade Mohtadi ihop den diskriminering och rasism som beskrivs i boken och den rådande situationen i Europa med växande nationalism.

108
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Athena Farrokzhad, poet, kulturskribent och debattör, närmade sig frågan om kulturell mångfald från diktens håll och bjöd på högläsning ur sin diktsamling ”Vitsvit”.

112
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Håkan Bjerking berättade om mångfald ur ett filmskaparperspektiv och berörde bland annat den skeva könsfördelningen och bristen på HBTQ-representationer i filmvärlden.

120
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Arnstad, historiker, vetenskapsjournalist och författare talade om parallellen mellan nation och kultur, fascism och kulturpolitik under perioden 1919-2014.

125
Foto: Michelle Voon

 

 

 

 

 

Bildkonstnären och projektledaren Ola Öhlin menade att vi i Sverige är utmärkande bra på att omnämna och uppmana till goda gärningar rörande kulturell mångfald men desto sämre på att åstadkomma konkreta handlingar inom ämnet.

130
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Marion Hauge-Lindberg som är chef på Kulturskolan i Stockholm berättade om verksamheten och visade videoklipp där barn och ungdomar själva berättar om sina erfarenheter från kulturskolan.

Namnlös
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Kennet Johanson, före detta generaldirektör på Kulturrådet, lyfte in klassperspektivet i diskussionen och påminde om att den vita arbetarklassen ofta glöms bort när man talar om begreppet kulturell mångfald.

139
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Frida Röhl, konstnärlig ledare för Folkteatern Göteborg, problematiserade begreppet mångfald inom konsten och ifrågasatte om den existerade i tillräckligt stor utsträckning.

145
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Slutreflektioner och en sammanfattning av dagens gavs av Mats Söderlund. Han delade med sig av sina personliga erfarenheter och underströk betydelsen av att skolor, lärare, bibliotek och andra institutioner i samhället ger barnen tillgång till deras eget modermål och hjälper dem att tillägna sig språket.

Konferensen filmades i sin helhet av UR Samtiden och kommer att finnas tillgänglig på UR Play och svt.se inom kort.

Via hashtaggen #mangfald kan du läsa vad som skrivits om konferensen på twitter.

Den 6 maj bjöd Svenska Unescorådet, i samarbete med Kalityfonden och Reportrar utan Gränser, in till en konferens i UD:s pressrum i Stockholm på temat journalisters säkerhet. Konferensen hölls i samband med Pressfrihetsdagen som firas den 3 maj varje år. Syftet var att samla mediebranschen kring en diskussion om journalisters säkerhet och prata om vilka åtgärder som behövs för att skapa en ny säkerhetskultur för de som rapporterar från krigszoner eller delar av världen där säkerheten är låg.

DSC_0857
Foto: Lovisa Vasiliou

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, inledde konferensen med att berätta om Unescos arbete inom kommunikationssektorn och det unika mandat organisationen har att driva frågor om press-och yttrandefrihet.

Amelie von Zweigbergk, Sveriges styrelserepresentant i Unesco, talade sedan om hur press-och yttrandefrihet och journalisters säkerhet är några av de högst prioriterade frågorna för det svenska Unescoarbetet. Hon nämnde särskilt det nationella tal hon hållit i Unescos styrelse för Sveriges räkning, då en stark markering för yttrandefrihet gjordes.

DSC_0840
Foto: Lovisa Vasiliou

Martin Schibbye, frilansjournalist och författare, berättade därefter om sitt projekt att skapa en praktisk säkerhetshandbok för journalister med handfasta tips före, under och efter resan. Han presenterade några konkreta idéer för diskussion.

Konferensen den 6 maj var inledningen till en större process som förhoppningsvis kommer att leda till lansering av säkerhetshandboken i samband med pressfrihetsdagen 2015. Hösten 2014 planeras ett uppföljningsmöte av workshopkaraktär.

Under konferensen lyftes synpunkter, idéer och erfarenheter från olika aktörer inom mediebranschen upp till diskussion i en panel. Frågor som bland annat diskuterades var gränserna för arbetsgivaransvar vad gäller frilansare, vikten av utbildning och bra arvoden. Andra frågor som lyftes var vikten av att ställa de som begår brott mot journalister inför rätta, att kämpa för Genèvekonventionen och att inför framtagandet av en ny säkerhetshandbok inventera vad som redan skrivits och dra lärdom av de erfarenheter som finns. Det uppskattades mycket av flertalet deltagare att just Svenska Unescorådet, och inte enbart branschen själv, arrangerat konferensen.

DSC_0868
Foto:Lovisa Vasiliou

Panelen bestod av Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, Johanna Hildebrandt, författare och fd. krigskorrespondent, Martin von Krogh, frilansfotograf, Åsa Ohlsson, ledamot Journalistförbundets styrelsese samt Martin Schibbye, frilansjournalist och författare. Moderator var Jesper Bengtsson, chef för tankesmedjan Tiden.

Konferensen avslutades med mingel.

Alexandra_Pressbild2_MiniatyrFör att fira dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling arrangerar KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, i samarbete med Svenska Unescorådet och med stöd av Statens Kulturråd i år en heldagskonferens om kulturell mångfald. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar och anmälan är möjlig fram till söndagen den 18 maj. Under dagen samlas Sveriges kulturskapare och några av landets främsta kulturpersonligheter och debattörer för att utforska begreppet ”kulturell mångfald”. Det kommer att diskuteras hur vi själva kan arbeta för att stärka mångfalden av kulturella uttryck, såväl ett historiskt som politiskt perspektiv tillsammans med den handfasta verksamhetens erfarenheter och lärdomar.

matsProgrammet för konferensen har ändrats då nya talare tillkommit. Se uppdaterat program samt anmälan till konferensen här. Närvarande talare under konferensen är bland andra Alexandra Pascalidou, journalist och programledare i radio och teve, Mats Söderlund, poet, författare, Ordförande i KLYS, Ledamot i Svenska Unescorådet, f.d. ordförande i Sveriges Författarförbund och Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant i Unescos styrelse. Under konferensen kommer det även ges utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte mellan såväl deltagare som talare.

Den 10-13 juni träffas Unescos internationella råd (ICC) för biosfärprogrammet (Man and the Biosphere Programme) i Jönköping. Rådet, som sammanträder årligen, består av 34 medlemsländer som utses av Unescos generalkonferens. Årets möte blir det 26:e i ordningen och den första gången som mötet äger rum i ett biosfärområde – Östra Vätternbranterna.

MAB-programmet lanserades av Unesco i början av 1970-talet och är inriktat mot de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av förlusten av biologisk mångfald. Programmet fyller många funktioner och bidrar bland annat till att skapa en bättre förståelse för miljön och hur den påverkas av globala förändringar. Med samspelet mellan människan och biosfären som utgångspunkt vill man uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning som förenar samhälls-och naturkunskap.

När delegater vid MAB ICC sammanträder i Jönköping i juni kommer bland annat beslutas om nya biosfärområden och den nya strategin för MAB. Initiativ till att bilda biosfärsområden kommer alltid från lokalt eller regionalt håll och bidrar på så sätt till större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap och aktörer på olika nivåer. Rådet beslutar även om satsningar på forskning, internationell samverkan och vilka strategiska hållbarhetsfrågor som ska prioriteras i det framtida arbetet.

Det finns i dag 621 biosfärområdena i totalt 117 länder. I Sverige finns fem biosfärområden: Kristianstads vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven, Blekinge arkipelag och Östra Vätternbranterna.

Evenemang under Biosfärveckan 7-15 juni

Utställning om Sveriges biosfärområden och grön energi, kyrkohistorisk och biologisk utflykt i Hakarps Kyrkby och cykelturer på nya Vätterbrantsleden. Det är några av de evenemang som arrangeras i samband med Biosfärveckan den 7-15 juni.

Fullständigt program finns att hämta här:

Biosfärveckan 7 till 15 juni 2014 Program

Biosfärveckan 7 till 15 juni 2014 Program i miniformat

Ytterligare information finns här:

Om MAB-programmet: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

Om rådsmötet i Jönköping: http://www.ostravatterbranterna.se/mabicc2014/the-city-municipality-and-region-of-jonkoping/

Svenska MAB-kommittén: http://www.biosfaromrade.org/

Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) äger rum i Aichi-Nagoya i Japan den 10-12 november 2014. Den markerar slutet för FN:s årtionde om utbildning för hållbar utveckling (2005-2014). Konferensen syftar till att lyfta fram särskilda insatser under åren och viktiga lärdomar under årtiondet samt sätta agendan för det framtida arbetet med ett globalt handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (Global Action Program on ESD).

268a4be8d3

Konferensen i Aichi-Nagoya hålls tio år efter den stora internationella konferensen i Göteborg, som tydligt visade på Sveriges vilja att aktivt stödja utbildning för hållbar utveckling. När vi närmar oss slutet av FN:s årtionde om utbildning för hållbar utveckling finns ett stort intresse av att lära mer om Sveriges arbete samt ett behov av att formulera svenska perspektiv på hur det kommande globala handlingsprogrammet effektivt kan tillämpas.

På initiativ av Svenska Unescorådet, SWEDESD, WWF Sverige och Den globala skolan arrangeras inför världskonferensen två förberedande seminarier den 3 juni och den 27 augusti. Underlaget från seminarierna kommer att tjäna som stöd till den bedömning och det perspektiv Sverige presenterar under världskonferensen i Aichi-Nagoya i november.

Läs mer om världskonferensen i Aichi-Nagoya: http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/

Seminarierna

ESD – Call for Action: Den 3 juni hålls ett seminarium  på Uppsala universitet (Blåsenhus). Medverkar gör svenska representanter från ESD-relaterade organisationer. Under seminariet granskas Sveriges ESD-relaterade prestation under de senaste tio åren. Fokus ligger på att lyfta fram insikter, misslyckanden, luckor, löften och att formulera nya perspektiv inför framtiden.

Program 3 juni:

Keynotes ESD Call for Action 3 juni

Anmäl dig via länken:

http://doit.medfarm.uu.se/kurt6220

Making ESD Action Possible: Den 27 augusti hålls en halvdagskonferens på Rosenbads konferenscenter i Stockholm. Svenska politiker, beslutsfattare och forskare diskuterar och utvärderar rekommendationerna från seminariet i Uppsala för att stärka Sveriges ESD-linje från ett inrikes-och utrikesperspektiv.
Mer information om detta seminarium kommer senare.

UnescoLUCSlogo_color

Den 9 maj invigdes Sveriges första Unescocenter: Lokalt Unescocenter för Samverkan (LUCS).

Syftet med LUCS är att i samverkan med civila samhället, lärosäten och offentlig sektor utveckla arbetssätt med målet att bidra till att skapa förutsättningar för social jämlikhet och sammanhållning, interreligiös och interkulturell dialog i lokala sammanhang.

Centret ska arbeta med utgångspunkt i Unescos uppdrag att genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation verka för fred och säkerhet, och särskilt inrikta sitt arbete på att främja interkulturell dialog, verka mot rasism och diskriminering, förebygga konflikter och verka för en socialt hållbar utveckling.

Programmet för invigningen finns här.

Se även Botkyrka kommuns hemsida.

I samband med firandet av pressfrihetsdagen bjuder Svenska Unescorådet, i samarbete med Kalityfonden och Reportrar utan Gränser, in till en konferens om journalisters säkerhet.

Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, hälsar välkomna och ger en presentation av Unescos arbete för stärkt press- och yttrandefrihet och insatser för ökad journalistsäkerhet.

Martin Schibbye, frilansjournalist och författare, redogör för de förändrade förutsättningar som råder för journalister i krigszoner och presenterar en idé om en väg framåt.

Martin-Schibbye-188x300
Foto: Magnus Bergström

En panel bestående av Jan Helin, chefredaktör för Aftonblandet, Johanne Hildebrandt, författare och f.d. krigskorrespondent, Martin Von Krogh, frilansfotograf, Åsa Ohlsson, Journalistförbundet och Martin Schibbye diskuterar vad som behövs för att åstadkomma en ny säkerhetskultur för journalister.

Samtalet modereras av Jesper Bengtsson, chef för Tankesmedjan Tiden.

Fullständigt program: Program pressfrihetsdagen den 6 maj

Tid: 15.30–17.40 den 6 maj

Plats: UD:s Pressrum, Fredsgatan 6

Anmälan: obligatorisk anmälan sker till infounesco@regeringskansliet.se senast kl. 12.00 den 30 april.

Vänligen uppge fullständigt namn och organisation. Medtag legitimation.

Konferensen avslutas med samtal och mingel, med enklare förtäring.

Varmt välkomna!

untitledcropped-kalityfondenheader

RUG-logo

 

I samband med pressfrihetsdagen skrev Martin Schibbye, frilansjournalist, Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Birgitta Ohlsson, dåvarande EU- och demokratiminister och Jan Helin, publisher, Aftonbladet en debattartikel där de bjuder in branschen till en diskussion om journalisters säkerhet. Mellan 2007 och 2012 dödades 430 journalister – en farlig utveckling.

Läs debattartikeln här >