I Unescos Världsminnesprograms register över kulturarv i dokumentform finns många spännande objekt i form av bland annat kartor, arkiv, manuskript, böcker m.m. Fler dokument är dock önskvärda i programmet, och därför uppmanar Uneaso tillsammans med Statens Fastighetsverks tidskrift Kulturvärden människor att nominera nya dokument via Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.

Läs mer i Kulturvärden nummer tre här >

 

journalisters säkerhet 2

 

 

I samband med Pressfrihetsdagen i maj arrangerade Svenska Unescorådet ett seminarium om journalisters säkerhet tillsammans med Kalityfonden och Reportrar utan gränser. Vid seminariet presenterade frilansjournalisten och författaren Martin Schibbye idén om en praktisk handbok för journalister.

Tanken är att handboken ska vara ett stöd vid arbete i konfliktzoner, i andra osäkra områden samt i hotfulla situationer. Boken ska vara journalister behjälplig både före, under och efter arbete i fält. Den kommer att innehålla kortare avsnitt där journalister delar med sig av sina bästa och värsta erfarenheter.

Handboken kommer att lanseras under Pressfrihetsdagen den 3 maj 2015 i Stockholm. Den kommer i ett första skede att ges ut på svenska. Förhoppningen är att en engelsk version följer senare. Redaktör för boken är Martin Schibbye.

Journalister som är intresserade av att bidra med sina erfarenheter är mycket välkomna att vända sig till Svenska Unescorådet för mer information: u.infounesco@gov.se

OBS! Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 oktober 2014.

Tack för ditt stöd!

Call for journalists to share their experiences from mission

The Swedish National Commission for UNESCO arranged a seminar on Safety of Journalists in cooperation with the Kality Foundation and Swedish Reporters without Borders on 6 May 2014 in Stockholm, in connection to the World Press Freedom Day.

At the seminar, freelance journalist and author Martin Schibbye presented the idea to launch a practical hand book on how journalists can improve their safety when working in conflict zones and unsafe areas as well as when finding themselves under threat.

The purpose is to publish an easily read handbook that journalists will find useful before, in and after mission. It will contain short episodes where journalists share their experiences of best and worst practices.

We would like to encourage all journalists who are interested in contributing to the hand book to contact The Swedish National Commission for UNESCO for further information. The e-mail address is: u.infounesco@gov.se

The hand book will be launched on World Press Freedom Day 2015 in Stockholm. The first edition will be in Swedish. An English translation might follow.

Please contact us on 1 October 2014 at the latest.

Thank you for your support!

etico

I förra veckan lanserades internetportalen ETICO av Unescos internationella institut för utbildningsplanering (IIEP). Syftet med portalen är att erbjuda information om hur korruption bäst bekämpas inom världens utbildningssystem, ett problem som beräknas kosta miljontals dollar av den budget som är menad att garantera utbildning av hög kvalitet till världens barn.

Exempel på korruption inom utbildningssystemet är allt ifrån förfalskade diplom och betyg till så kallade ”spöklärare” och avsaknad av skolmaterial.  Studier visar att hälften av många skolors budget betalas ut som löner till icke existerande lärare, pengar som annars skulle ha gått till att ta emot fler elever och förbättra utbildningens kvalitet. ETICO ska fungera som ett nav för nationella och internationella aktörer som aktivt arbetar med att bekämpa korruption. Syftet är att uppnå EFA-målen (Education for All), dvs. alla barns rätt till grundläggande kvalitativ utbildning som är en del av FN:s millenniemål till år 2015.

Läs mer om ETICO-portalen här!

Hämta även IIEP:s publikation ”Achieveing Transparancy in Pro-Poor Education Incentives” här!

Unescos medlemsländer utser byggnader och naturobjekt till världsarv, men arbetar också med annat bevarande av kulturarv. I programmet Memory of the World handlar det om dokumentarvet. I tidskriften Arkiv skriver Svenska Unescorådet om Världsminnesprogrammet och vikten av att bevara betydelsefulla dokument för framtiden.

Läs hela artikeln här >

Foto: Josep Zaragoza
Foto: Josep Zaragoza

För första gången någonsin har två svenska icke-statliga kulturorganisationer – Berättarnätet Kronoberg och Eric Sahlström institutet – blivit utsedda till rådgivare för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Beslutet fattades av medlemsländerna under generalförsamlingens möte i Paris den 2-4 juni.

– Vi som arbetar med konventionen är förstås särskilt stolta eftersom det innebär att det svenska arbetet med Unesco fördjupas. Att bli ackrediterad är ett erkännande av att det i Sverige finns ideella aktörer som har stor kunskap och kompetens om hur immateriella kulturarv i Sverige ska förvaltas, säger Annika Sjöberg, Unescosamordnare vid Institutet för språk och folkminnen.

Berättarnätet Kronoberg och Eric Sahlström institutet arbetar med några av de områden som konventionen täcker, däribland musik och dans, muntliga traditioner och uttryck.

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet är inriktad mot att säkra det som inte går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner.

Målet är att föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck till kommande generationer, att höja medvetandet om immateriella kulturarv och att främja internationellt samarbete och bistånd.

Mer information kring utnämningen finns här.

Foto: Cathy Xiao Chen
Foto: Cathy Xiao Chen

Ett rop om handling, a call for action. Det var undertiteln för och huvudbudskapet från ESD-konferensen som samlade närmare 130 deltagare vid Uppsala universitet för att diskutera vägar framåt för utbildning för hållbar utveckling (ESD).

Vilka rekommendationer borde den svenska delegationen ta med sig till FN:s världskonferens i Japan i november i år? Hur kan olika aktörer arbeta för att integrera ESD i och utanför skolväsendet? På vilket sätt borde Sverige driva ESD inom utvecklingsagendan post-2015?

ESD gruppdiskussion

Det var några av de frågor som diskuterades i samband med konferensen ”ESD – a call for action” vid Uppsala universitet den 3 juni. Evenemanget – arrangerat av Svenska Unescorådet, WWF Sverige, Den Globala Skolan, SWEDESD och Uppsala universitet – förde samman närmare 130 representanter från utbildningssektorn, civilsamhället, forskarvärlden och statlig förvaltning.

Tonen för diskussionerna satte FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson. Genom videolänk underströk han den roll som ESD har spelat och bör fortsätta att spela i arbetet med att hejda den globala uppvärmningen och bekämpa fattigdom.

Foto: Cathy Xiao Chen

Vicerektorn för Chalmers tekniska högskola, John Holmberg, höll därefter ett kort öppningsanförande under vilket han efterlyste ett ökat politiskt intresse och engagemang för ESD. Han menade vidare att frågorna borde angripas på ett delvis nytt sätt, och lyfte i sammanhanget begreppet ”lyckans politik”.

Centralt i de efterföljande gruppdiskussionerna var frågan om vilka rekommendationer som bör läggas fram till den svenska delegationen inför världskonferensen i Aichi-Nagoya, Japan 10-12 november.

Flera deltagare menade att olika aktörer, inte bara skolsektorn, borde arbeta aktivt med ESD. Några framhöll att länken mellan entreprenörskap och ESD borde bejakas ytterligare, medan andra underströk vikten av ett livslångt lärande kring hållbarhetsfrågor.

Foto: Cathy Xiao Chen

Rekommendationerna kommer att diskuteras vidare vid ett möte den 27 augusti i Rosenbad med politiker från samtliga partier närvarande. Anmäla dig här.

Mer information om utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable development, ESD) hittar du här.

Giant's Causeway

I helgens Uppsala nya tidning skriver Inger Liliequist, särskild rådgivare för världsarvsfrågor till Svenska Unescorådet, Lars Amréus, riksantikvarie och Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet om den outnyttjade kraft som världsarv kan ha när det kommer till att skapa fred, detta i och med världsarvskommiténs pågående möte i Qatar .

Klicka här för att läsa hela artikeln på unt.se!

 

 

 

 

Giant's Causeway

I helgens Uppsala nya tidning (14/6) skriver Inger Liliequist (särskild rådgivare för världsarvsfrågor till Svenska Unescorådet), Lars Amréus (riksantikvarie) och Mats Djurberg (generalsekreterare för Svenska Unescorådet) om den outnyttjade kraft som världsarv kan ha när det kommer till att skapa fred, detta i och med världsarvskommiténs pågående möte i Qatar.

Läs hela artikeln här:

http://www.unt.se/asikt/debatt/varldsarv-en-outnyttjad-kraft-3205647.aspx

Miljöminister Lena Ek och Unescos generaldirektör Irina Bokova skriver i Jönköpings-Posten (10/6) om biosfärområden som strategiska platser för genomförandet av klimatpolitik – i praktiken.

”Det är på dessa platser som ”lokalt” möter ”globalt” och har stor påverkan på hållbar utveckling. De är mötesplatser för inspiration och innovation, och för konkret levandegörande av begrepp som hållbar turism, förnybar energi och ekologiskt jordbruk.

Vanliga kvinnor och män – särskilt de unga – måste nu ta ledning i arbetet för att skydda biosfären vilka är en viktig del i de nya globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling som kommer att komma efter 2015. Vi måste på allvar göra människor till del i arbetet med biosfären, med biologisk mångfald och med de ekosystem vilka upprätthåller livet.”

Läs hela artikeln här:

Koppla ihop biosfären – Lena Ek och Irina Bokova 10 juni

img_lithuania_04_mab2011

Hela 13 nya biosfärområden har i dagarna blivit medlemmar i Unescos biosfärnätverk. Beslutet togs under kommittémötet för Unescos biosfärprogram (MAB) som under veckan sammanträdde i Jönköping (10-13 juni).

Bland de platser och länder som blivit inröstade i Unesco-nätverket återfinns Valdes biosfärområde i Argentina, Ak-Zhayik i Kazakstan och Tadami i Japan. Nätverket utgörs i dag av 631 områden i 119 länder. Fem svenska områden är med, däribland Östra Vätterbranterna i närheten av Jönköping där kommittémötet också ägde rum.

Genom biosfärprogrammet – människan och biosfären (MAB) – vill Unescos skapa en större förståelse för de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av förlusten av biologisk mångfald. Tanken är att områdena bland annat ska utgöra mötesplatser för tvärvetenskaplig forskning som förenar samhälls- och naturvetenskaperna.

Mer information om samtliga nya biosfärområden finns här.