unesco internetstudieUnesco genomför en omfattande studie som fokuserar på internetrelaterade frågor kring tillgång till information och kunskap, yttrandefrihet, integritet och etiska dimensioner av informationssamhället. Organisationen efterfrågar nu synpunkter och bidrag från olika aktörer.

Den digitala revolutionen påverkar alla områden av det offentliga och privata livet. Mer och mer personlig och allmän information samlas in, lagras, bearbetas och delas via internet. Allt detta för med sig både möjligheter och utmaningar. På grund av den gränsöverskridande och mångdimensionella karaktär som internet har krävs en helhetssyn för att hantera det breda spektrum av frågor som rör dess tillgång, deltagande och användning. På Unescos 37:e generalkonferens i november 2013 beslutade medlemsländerna om att genomföra en omfattande undersökning för att få en helhetssyn på internetrelaterade frågor som rör Unesco.

Unesco efterfrågar nu synpunkter och forskning om internetrelaterade frågor inom de fyra områdena (i) Tillgång till information och kunskap, (ii) Yttrandefrihet, (iii) Integritet och (iv) Etiska aspekter av informationssamhället. Unesco välkomnar studier, analyser, forskning eller andra dokument rörande en eller flera av frågeställningarna. Unesco välkomnar även referensmaterial relevant för studiens områden. Bidragen kommer att kompletteras med litteraturstudier och ytterligare forskning om de områden där luckor finns.

Svenska Unescorådet uppmuntrar alla intresserade aktörer att bidra till studien. Deadline för kommentarer och material är den 30 november 2014. För mer information, se länkarna nedan.

Information om studien på Unescos hemsida >

Faktablad och lista på frågor (pdf) >

Länk till enkäten >

Unescos Concept Paper med mer information om studien (pdf) >

I mars 2014 undertecknade den svenska regeringen tillsammans med Unesco och SIWI (Stockholm International Water Institute) ett avtal som lägger grunden till Unescos första forskningscenter i Sverige med fokus på gränsöverskridande och konfliktlösande vattensamarbete. Inom ramen för en forskarskola kopplad till centret, erbjuder nu Uppsala universitet tre doktorandplatser i freds- och konfliktforskning med inriktning internationellt vattensamarbete.

Centret, International Centre for Water Cooperation, är ett Unesco kategori II-center som kommer att drivas av SIWI i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Det blir, med sitt fokus på samarbete kring gränsöverskridande vatten, unikt i världen.

Det övergripande syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapen om vattensamarbete i en bred mening med huvudsakligt fokus på vatten för fred och utveckling. Forskarskolan har som mål att kritiskt analysera kopplingarna mellan vattenbrist, utveckling, internationell konflikt och samarbete, och därmed bidra till kunskapen om mekanismerna för fred som uppkommer genom resurshantering och samarbete kring vatten.

Doktorandplatsen är placerad vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Ansök senast 3 november. Mer information om doktorandplatserna finns på Uppsala universitets hemsida.

Mer information om International Centre for Water Cooperation >.

esdrInför Unescos världskonferensen för utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) i Nagoya, Japan, den 10-12 november, har Svenska Unescorådet tillsammans med Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD), WWF Sweden och Den Globala Skolan (Universitets- och högskolerådet) genomfört två möten för att samla in perspektiv och erfarenheter från aktörer inom utbildning för hållbar utveckling i Sverige för att granska vilka ytterligare steg som behöver tas inom det svenska utbildningssystemet för att stärka utbildning för hållbar utveckling. Processen har varit framgångrik och inom kort kommer den svenska delegationen att bege sig till Nagoya för att diskutera hur arbetet efter FN:s årtionde av utbildning för hållbar utveckling ska drivs vidare.

Processen började i juni när närmare 120 representanter från forskarvärlden, politiken och civil samhället samlades i Uppsala för att diskutera och dela med sig av deras erfarenheter och perspektiv från arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Slutresultatet av deras diskussioner blev 33 rekommendationer som sedan presenterades den 27 augusti på Rosenbad i Stockholm, där politiska representanter från riksdagen hade bjudits in för att debattera rekommendationerna och ge sina visioner för utbildning för hållbar utveckling i framtiden. Panelen var enig om att all utbildning måste genomsyras av ett hållbarhetstänkande och att det krävs en samverkan mellan kommunerna och andra aktörer som till exempel Skolverket, privata sektorn m.fl. för att utbildning för hållbar utveckling ska kunna stärkas och utvecklas. Det framkom att det finns ett behov av att genomföra en grundläggande utvärdering för att konkretisera vilka utmaningar, problem och möjligheter som finns inom den svenska skolan för att stärka utbildning för hållbar utveckling. Däremot fanns det olika syn på vad det största problemet är för att kunna implementera utbildning för hållbar utveckling på ett framgångsrikt sätt.

Efter de två mötena har nu rekommendationerna färdigställts och kommer att överlämnas till den svenska delegationen som kommer att delta vid världskonferensen i Japan.

Vill du veta mer om världskonferensen, rekommendationerna och den rapport som Ander Jidesjö har gjort om hur statusen för utbildning för hållbar utveckling i Sverige ser ut kan du läsa mer här:

Världskonferensen för utbildning för hållbar utveckling

ESD Recommendations (pdf)

Preparing for Nagoya: The implementation of Education for Sustainable Development (ESD) in Sweden av Anders Jidejsö (pdf)

 

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg skriver i en debattartikel i tidningen Framsidan om bibliotekens vikt för att stödja yttrandefrihet och tillgång till information – centrala punkter i Unescos konstitution och mandat. Inom Unesco sker mycket globalt arbete kring yttrandefrihet och specifikt kring pressfrihet, och bibliotek är mycket viktiga beståndsdelar i detta arbete.

Läs hela debattartikeln här >

literacy

Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet och grunden för allt lärande. I över 40 år har Unesco uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen den 8 september för att påminna världen om vikten av läs- och skrivkunnighet som en drivkraft för utveckling.

Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga  samhällen. Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Det finns ca 780 miljoner människor i världen som inte är läs- och skrivkunniga idag. Det innebär att 16 % av världens befolkning inte kan läsa eller skriva. Av dessa är två tredjedelar kvinnor.

Unesco uppmärksammar bl.a. internationella läskunnighetsdagen genom en global konferens i Bangladesh på temat flickors och kvinnors läskunnighet.

Information om läs- och skrivkunnighet i världen >>

Läs mer på Unescos hemsida >>

matilda19-åriga Matilda Hellström har under många år engagerat sig för ungas rättigheter gällande utbildning och sitter idag som ledamot i Svenska Unescorådet där hon representerar Sveriges Ungdomsorganisationer – LSU. Här berättar hon om sitt engagemang och uppdrag.    

Hur kommer det sig att du började intressera dig för utbildningsfrågor?

Min resa började med att jag under min skolgång kände en stark känsla av maktlöshet kombinerat med att jag hade en enorm vilja av att göra skillnad. Jag ställde mig själv frågan: vad kan jag som elev göra för att skapa en bättre skola som kan ge Sveriges elever bästa möjliga utbildning? När jag upptäckte att det fanns fler elever som kände och tänkte på samma sätt som jag bestämde vi oss för att börja samarbeta. Snabbt insåg vi att skolan behövde bli mer demokratisk och började därför organisera ett demokratiskt forum som genomsyrades av samarbete, inspiration och påverkan vilket resulterade i grundandet av ett elevråd.

Arbetet för ungas rättigheter och inflytande ledde senare till att jag började engagera mig i elevorganisationen Sveriges elevråd – SVEA, där jag idag är vice förbundsordförande. SVEA nominerade mig senare till posten som representant för Sveriges ungdomsorganisationer i Svenska Unescorådet.

Hur är det att sitta som ledamot i Svenska Unescorådet?

Uppdraget är spännande då vi har många aktuella samhällsfrågor att uppmärksamma, analysera och diskutera. Som LSU-representant har jag ett viktigt uppdrag att axla då det finns mycket att jobba med för att skapa ett Unesco som ger ungdomar ett internationellt inflytande på riktigt. Unesco bildades efter andra världskriget för att få länder att gemensamt samarbeta i frågor om utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation med syftet att motverka krig och konflikter. Det här är lika aktuellt idag som det var då. Vi lever i en tid av konflikter och problem som måste förebyggas internationellt. Världens länder måste samarbeta mer och skapa gemensamma visioner för framtiden – Unesco är forumet för detta.

På vilket sätt har du arbetat för ungdomar under din i Svenska Unescorådet?

Jag arbetar för att ungas verklighetsbeskrivningar, analyser och åsikter ska få inflytande, både i Sverige och i världen. Detta innebär att jag jobbar med samtliga områden som ingår i Unescos verksamhet, men framförallt med den ungdomsstrategi som antogs under Unescos generalkonferens 2013. Jag sitter även med i utskottet för utbildning i Svenska Unescorådet eftersom jag genom mitt engagemang i elevrörelsen bär på viktig kunskap inom det området.

Har du några tips till personer som drömmer om en liknande position som den du har?

Samarbeta med personer i din omgivning. Skapa en medvetenhet om vad samarbetet står för, vad du själv strävar efter och hur dessa fogas samman. Inspirera andra och låt dig själv inspireras. Våga påverka andra och inte minst dig själv.

 

unesco-album-quiltMissa inte The Unesco Collection of Traditional Music, en tjänst som erbjuder fler än 100 album med musik från hela världen inspelat från år 1961 fram till 2003. Albumen innehåller material som i många fall aldrig tidigare släppts offentligt och sker som en del av arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Konventionen antogs 2003 för att bevara och uppmärksamma kulturarv som traditioner, dans och musik som många gånger överförs muntligt och aldrig bevaras i skriftlig form. Från Uzbekistan till Venezuela finns sammanlagt 70 olika länder representerade i samlingen som går att ladda ner och streama eller beställa på CD.

Läs mer om projektet och ta del av musiken här!
Läs mer om konventionen om det immateriella kulturarvet här!