johanna mactaggartJohanna MacTaggart är koordinator för Unescos biosfärprogram, the Man and the Biosphere Programme (MAB), i Sverige. Här berättar hon om programmet och sitt uppdrag.

Vad är det som gör programmet så viktigt och unikt?
– Biosfärprogrammet är viktigt då det sätter fokus på hållbar utveckling. Det består av ett stort antal utvalda områden i världen, som fungerar som exempel på hur det är möjligt att arbeta i en lokal kontext med globala hållbarhetsfrågor och utmaningar.
– Programmet utmärker sig på flera sätt, bland annat genom den nära kopplingen mellan vetenskap och praktik. Biosfärprogrammet stöder vetenskaplig forskning, och den nya kunskapen kan direkt appliceras lokalt av människorna som lever i biosfärområdena. Det pågår en ständig dialog mellan forskning och lokalsamhälle. Det är också unikt genom att det bygger på lokalt engagemang och lokal förankring. I alla biosfärområden är det en lokal organisation som är navet, och som uppmuntrar och engagerar andra i området att alliera sig med tanken hållbarhet.

Vilka är Unescos möjligheter respektive utmaningar på ditt område som du ser det?
– Unesco har en viktig roll i de här frågorna. Hållbar utveckling uppmärksammas mer och mer runt om i världen, och det finns ett stort behov av goda exempel. Biosfärprogrammet grundades redan på 70-talet och har alltid varit före sin tid, så inom programmet finns mycket kunskap och goda erfarenheter. Vi märker att det blir ett större och större sug efter kunskap om hur man jobbar i biosfäromården, och där kan vi nu bistå.
– Den stora utmaningen är kommunikationen. Biosfärprogrammet och vad det innebär är en komplex sak att kommunicera. Dessutom är nätverket inom programmet väldigt stort. Det finns över 600 biosfärområden och varje område engagerar många. Det är en utmaning att kunna fånga alla goda exempel och synliggöra det som görs!

Vad är din roll inom det här programmet?
– Jag arbetar som nationell koordinator för biosfärprogrammet. Det innebär att jag bland annat stöttar utvecklingen av nya initiativ och coachar de befintliga biosfärområdena i den mån de behöver. Dessutom är jag med och arrangerar olika aktiviteter, så som workshops och biosfärdagar. Jag är stationerad i Mariestad och arbetar även lokalt där som koordinator för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
– För närvarande är jag också Sveriges representant i den globala styrelsen. Sverige har en plats i styrelsen från år 2013 till 2017.

Vad är det roligaste och mest spännande med ditt arbete?
– Det roligaste är att få jobba med de här frågorna på alla nivåer: både lokalt och globalt, och att få se samspelet däremellan. Den ena stunden arbetar jag lokalt med exempelvis lärare eller andra aktörer i ett biosfärområde, den andra är det programmets globala styrelse.
– Jag trivs verkligen i min roll som nationell koordinator, eftersom programmet är något som verkligen gör nytta. Det är underbart att arbeta med något som faktiskt gör skillnad och bidrar till en positiv förändring i världen!

782Vid Unescorådets sista rådsmöte för året avtackades Carl Lindberg som varit särskild rådgivare till Unescorådet om utbildning för hållbar utveckling ESD (Education for Sustainable Development) de senaste 10 åren. Carl hyllades för hur han med sin kunskap och stora engagemang visat vilken roll och kraft utbildning kan ha för att uppnå hållbar utveckling.

”Carl har varit ovärderlig för att driva och utveckla detta arbete, inte bara i Sverige utan även internationellt. Han har framgångsrikt och outtröttligt förmedlat vikten av utbildning för hållbar utveckling”, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Unescorådet i en kommentar.

Carl blir nu ordförande i kommunfullmäktige i Uppsala. Hela Unesco Sverige önskar honom ett stort lycka till och hoppas på fortsatt kontakt och samarbete!

CD35IZtbxwmdSu6vpxiYTcXb

Statsanställda i Sverige har nu möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av sin professionella utveckling.

Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter genom utbytet som också är ett medel för utveckling på din arbetsplats genom dina erfarenheter och kontakter. Din arbetsgivare betalar lön, resa, traktamente och försäkringar under din utbytesperiod.

Unesco har sitt huvudkontor i Paris och fältkontor över världen.

Läs mer om Unescos olika enheter här >

Mer information om utbytet och ansökan på UHR:s hemsida >

Patentansökan för evighetsmaskin ur Alfred Nobels arkiv
Patentansökan för evighetsmaskin ur Alfred Nobels arkiv

Dokument och samlingar är människans minne och bevarar mångfalden i språk och kulturer, men bevarandet av dessa hotas av bland annat nedbrytning, brand och översvämningar. Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – startade 1992 och handlar om bevarandet av dokument, samlingar, arkiv och bibliotek.

Sex stycken svenska bidrag har hittills tagits upp på Unescos förteckning över världsminnen: Astrid Lindgrens, Emanuel Swedenborgs, Ingmar Bergmans och Alfred Nobels arkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Nu uppmärksammas dessa på hemsidan svenskavarldsminnen.se. På hemsidan är det dessutom möjligt att ge förslag på dokument, arkiv och samlingar som kan inkluderas på en tentativ svensk lista från vilken nomineringar kan komma att göras för det internationella registret.

Kalle Hedin, VD, Nedre Dalälvens Intresseförening, Cristina Ericson Turstam, koordinator, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, Johanna MacTaggart, nationell MAB-koordinator och ordförande i Biosfärrådet och Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet skriver i en debattartikeln i Dalademokraten om biosfärområdet Nedre Dalälvens roll  som brobryggare mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen i en värld där miljöutmaningarna har många dimensioner. Det handlar om att förena värden som biologisk mångfald, ekonomisk tillväxt och social utveckling.

Läs debattartikeln här >

biosf

I Dalademokraten (12/12-2014) skriver Kalle Hedin (VD, Nedre Dalälvens Intresseförening), Cristina Ericson Turstam (koordinator, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven), Johanna MacTaggart (nationell MAB-koordinator och ordförande i Biosfärrådet) och Mats Djurberg (generalsekreterare, Svenska Unescorådet) om Unescos biosfärprogram ”Man and the Biosphere” (MAB).

De utgår från exemplet Älvlandskapet Nedre Dalälven, ett av Sveriges fem biosfärområden, och visar hur de breda klimatfrågorna kan mötas på det lokala planet.

Läs hela artikeln på Dalademokratens hemsida >

Måndgen den 1 december sammanträdde för första gången styrelsen för Sveriges första Unesco kategori II center för internationellt vattensamarbete. Centret inrättas genom ett avtal mellan Stockholm International Water Institute (SIWI), UNESCO och svenska regeringen. Centret kommer att etableras vid SIWI i Stockholm och deras huvudsakliga arbete kommer att vara att bygga kunskap och kapacitet för att effektivt adressera fördelarna samt utmaningarna med gränsöverskridande vattenförvaltning i världen.

Foto: Kroatien © SIWI / Micheal MooreDet finns idag omkring 276 avrinningsområden runt om i världen som har en gränsöverskridande karaktär, vilket innebär att de ligger inom fler än två staters gränser. Dessa avrinningsområden är ofta huvudkällor till färskvatten och tillhandahåller ca 40 procent av världens befolkning med vatten. Över 2 miljarder människor är dock direkt beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning och är beroende av 300 gränsöverskridande akvifers för att tillgodogöra sitt dagliga vattenbehov. Samtidigt saknar närmare 60 procent av världens vattenresurstillgångar någon typ av gemensam samarbetsförvaltningsplan. Detta får effekter på samhälle och miljö och kan skapa instabilitet och politiska anspänningar i regioner som ofta är redan hårt pressade.

Centret har som mål att utveckla forskning och kunskap om gränsöverskridande vattenresurser och hur man kan etablera och utveckla fungerande samarbeten kring vatten även i situationer där till exempel politisk konflikt råder. Eftersom merparten av världens länder delar vattenområden, såsom floder och sjöar, måste de därmed samarbeta med andra stater kring förvaltningen.

Som ett led i forskningsarbetet kommer Unescocentret, tillsammans med Uppsala universitet, att etablera en forskarskola – Research School for International Water Cooperation. Doktoranderna kommer att fokusera på forskning som bidrar till att skapa stabila och fredliga samarbeten om internationella vattenresurser så att människor, samhället och miljön kan på bästa sätt gynnas av vattenresursförvaltningen.

Mer information Unecocentret finns här >