I slutet av 2015 kommer FN att besluta om nya mål för hållbar utveckling. Ett av de föreslagna målen handlar om vatten, som är en grund för livet på jorden, men som också ofta leder till konflikt. Målet syftar bland annat till att skapa mer hållbara mönster inom produktion och konsumtion.

vatten

 

Den 22 mars firas Världsvattendagen världen över, och i samband med det lanserades den 20 mars FN:s World Water Report, ”Water for a Sustainable World”. Rapporten slår fast att om ingenting görs kommer vi ha en fyrtioprocentig brist på vatten 2030. Vattenrelaterade konflikter leder ofta till stora sociala och ekonomiska problem som drabbar redan utsatta grupper hårdast, som till exempel de allra fattigaste, barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar.

”Rapporten kommer i helt rätt tid när vi nu planerar de nya målen för hållbar utveckling”, säger Irinia Bokova, Unescos generaldirektör. ”Hållbara vattenresurser är fundamentala grunder för att kunna minska fattigdomen”.

Unesco har ett tydligt mandat inom FN att arbeta med havs- och vattenfrågor och har två vetenskapliga program som arbetar inom området: International Hydrological Programme (IHP), och Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC).

I Sverige invigs den 23 mars ett så kallat Unesco kategori 2 center i Stockholm. Centret kommer att vara placerat vid Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Lär mer om centret här

Här kan du läsa mer om Världsvattendagen och FNs rapport

 

 

 

 

”Genom sina ord och sin rytm ger poesin form till våra drömmar om fred, rättvisa och värdighet och ger oss också styrkan och viljan att mobilisera oss för att få dem att besannas.”

Så säger Unescos generaldirektör Irina Bokova om poesin och dess betydelse. I en värld där yttrandefrihet är en fråga som diskuteras alltmer blir diskussioner om olika kulturyttringar viktiga.

Intresset för poesi har ökat kraftigt under de senaste 30 åren, en utveckling som Unesco uppmuntrar, och 1999 utsågs den 21 mars till Världspoesidagen, The World Poetry Day.

Unesco vill uppmärksamma den viktiga sociala roll som poesin spelar för att belysa samhällsfrågor och sätta fokus på de som arbetar för en bättre värld med orden som verktyg. Poesin är också viktig eftersom den går tillbaka till gamla traditioner som muntligt berättande, vilket är av stort värde för att bevara hotade kulturer och språk.

”Världspoesidagen är ett bra tillfälle att uppmärksamma den roll som poesi spelat för samhällsförändring genom historien och vikten av att vi bevarar den även för kommande generationer. Poesin ger en grund för mångfald och uppmuntrar till dialog, och är på så sätt ett viktigt verktyg för att skapa tolerans och respekt mellan människor och kulturer”, säger Alice Bah Kunkhe, Sveriges kultur- och demokratiminister, med anledning av Världspoesidagen.

 

animationibnarabi_2

 

Läs mer om Världspoesidagen på Unescos hemsida:

 

”Genom att skaffa kunskap om och minnas historiska brott kan vi bygga en framtid av fred och skapa ett motgift mot hat och fördomar”, säger Irina Bokova, Unescos generaldirektör, angående ”Dagen mot rasism”, The International Day for Elimination of Racial Discrimination, som uppmärksammas den 21 mars.

2015 är temat ”Att dra lärdomar från historiska tragedier för att övervinna rasism idag”, och precis som Bokova anser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe att vi måste titta bakåt för att kunna skapa en bättre framtid.

”Kampen mot rasism pågår alla dagar, men idag vill vi uppmärksamma den extra mycket. Ingen människa ska behöva bli diskriminerad och utsatt för rasism, antiziganism, islamofobi, antisemitism eller afrofobi, och vi måste tillsammans värna om alla människors lika värde och rättigheter. Vi måste lära av historien för att undvika att göra samma misstag igen”, säger hon.

hands_rufino_uribe

Unesco har i många år arbetat för att sprida kunskap om slaveriets historia, bl a för att bryta ner stereotyper och förutfattade meningar för att komma åt främlingsfientlighet och  våld som grundas i hat och okunskap.

Genom utbildning arbetar Unesco med att sprida kunskap om slaveri och dess historia och uppmuntrar länder att tillsammans agera mot förtryck i alla dess former.

Unesco vill med dagen uppmärksamma de personer som kämpat mot slaveriet och vilka vi kan och bör inspireras av. Genom att minnas och lära av det förgångna får vi verktyg för att arbeta för en framtid i fred där allas lika värde och rättigheter respekteras.

DSC_1584

År 2015 fyller Unesco 70 år, det uppmärksammas över världen, och också av Svenska Unescorådet. Den 10 mars samlades ett åttiotal intresserade i Bankhallen på Utrikesdepartementet för att uppmärksamma födelsedagen. Inger Davidson hälsade välkommen och berättade om Unescos arbete och uppmanade alla deltagare att också vara en del i arbetet med att sprida information i Sverige om Unesco. Statssekreterare Helene Öberg från Utbildningsdepartementet talade sedan om den viktiga roll Unesco spelar för regeringen.

Unesco arbetar brett med många olika frågor, och deltagarna fick ta del av tre olika aspekter av det arbetet. Först ut var Johanna MacTaggart som är nationell koordinator för Unescos biosfärprogram, Man and the Biosphere, MAB. Hon berättade om programmet, om de svenska biosfärsområdena och om hur vi alla är en del av biosfären.

Efter vacker körsång från Stockholms musikgymnasium fortsatte eftermiddagen med att Leif Magnusson berättade om Unesco LUCS som är en kunskapsplattform för lokal samverkan, med mål att utveckla och förändra vårt sätt att tänka kring integration och hållbar utveckling.

Dagens sista talare var frilansjournalisten Martin Schibbye, som i sitt födelsedagstal till Unesco berättade om möten med andra journalister i det etiopiska fängelset, om det mod som krävs för arbeta med sin frihet som insats och om hur viktigt Unescos arbete för press- och yttrandefrihet och journalisters säkerhet är. Här kan du läsa Martins tal.

Efter att Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg tackat de medverkande avslutades firandet med en stunds samvaro och samtal bland annat kring informationsspridningen.

 

Läs mer här:

Om biosfärområden

Om Unesco LUCS

Om yttrande- och pressfrihet och journalisters säkerhet

 

 

technical_assistance_senegal_2

 

Mångfaldskonventionen handlar om bevarande och främjande av den kulturella mångfalden baserad på principer om mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet. Nu utökar Unesco det expertnätverk som finns, med syfte att stödja kapacitetsutveckling av olika initiativ för att implementera konventionen i utvecklingsländer.

Nätverket grundades 2011 genom ett EU-finansierat projekt och består just nu av 30 internationella experter inom olika områden av kulturpolitiken. Projektet syftade till att stärka kulturpolitik och kultursektorn i utvecklingsländer genom olika typer av tekniska åtgärder.

Nu är det dags att förnya och öka mångfalden inom expertnätverket, både gällande expertis och geografisk representation. Särskilt experter från arabländerna, Afrika, Asien och Oceanien efterfrågas.

Nätverket kommer arbeta för att assistera utvecklingsländer inom Mångfaldskonventionens olika tematiska områden med de behov och prioriteringar som länderna lägger fram och med konventionen som grund.

Sista ansökningsdag är 20 mars

Mer information om nätverket och hur man ansöker finns på Unescos hemsida.

 

 

 

I sommar håller Unescos världsarvskomitté möte i Bonn i Tyskland, och i samband med mötet planeras en utställning med namnet ”Heritage Heroes”. 12- 15 personer med stort personligt engagemang och arbete för att skydda och bevara världsarv ska porträtteras till utställningen. Nu söker tyska Unescokommissionen fotografer med intresse för världsarv och Unescos arbete samt erfarenhet av att producera utställningar som vill delta med fotografier. Senast den 16 mars ska förslag på personer att porträttera sändas in till den tyska Unescokommissionen.

Läs mer här.

I samband med årets kvinnodag organiserar Unesco en konferens med tema ”Re-thinking Women’s Empowerment and Gender Equality in 2015 and beoynd”. Arbetet med de nya utvecklingsmålen efter 2015 pågår, och även om stora framsteg gjorts så är det fortfarande långt kvar innan jämställdhet uppnåtts globalt. Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor, en av nio flickor gifter sig innan de fyllt femton och 35 % av alla kvinnor har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Det finns inget land i världen med full jämställdhet där kvinnor åtnjuter sina fulla rättigheter.

kvinnodag

Unescos konferens blir ett tillfälle att diskutera de förbättringar som skett, de utmaningar som fortfarande finns kvar och de lösningar som krävs med experter, politiker och andra som är aktiva inom fältet.

Kvinnodagen har firats på olika sätt i över hundra år. Det började 1910 när kvinnor samlades i Köpenhamn för att på en konferens diskutera rösträttsfrågan. Under åren som följde organiserade sig kvinnor i många länder på olika sätt för att kräva sina rättigheter och diskutera jämställdhet, och 1977 instiftades 8 mars som internationella kvinnodagen av FN.

Här kan du läsa mer om internationella kvinnodagen och vad Unesco gör

IS använder nu tunga fordon för att skövla den antika assyriska staden Nimrud, som grundades över tusen år före vår tideräknings början och är ett av Unescos världsarv. Man vet ännu inte hur omfattande förstörelsen är, men lastbilar uppges ha setts i området.

”Det här är en del av mänsklighetens vagga och det är ett fruktansvärt brott som IS begår”, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet. ”Det handlar inte bara om ovärderliga konstföremål utan också om människors rätt till sin historia och identitet. Området är ett exempel på de första mänskliga stadsbildningarna. Här finns en stor rikedom av statyer, vissa är uppemot 3 000 år gamla.”

Trots att en stor del av stadens konstföremål redan flyttats till museer i Mosul, Bagdad, Paris och London så finns många konskatter kvar, bland annat de så kallade lamassustatyerna som föreställer bevingade tjurar med människohuvuden.

Läs mer på Unescos hemsida

nimrud2

Astrid Lindgrens arkiv är ett världsminne
Astrid Lindgrens arkiv är ett världsminne

Unescos världsminnesprogram ”Memory of the World” handlar om dokument, arkiv, samlingar, film och foto etc – dvs dokumentarv.

Den 5 mars bjuder Svenska Kommittén för Världsminnesprogrammet och Svenska Unescorådet in till konferens för att informera om de svenska världsminnena och om listan över möjliga framtida nomineringar till Unescos internationella förteckning över Världsminnen (Memory of the World).

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Observera att antalet platser är begränsat!

Tid: Torsdagen den 5 mars klockan 17.00 – 19.00
Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, Stockholm

I Nordafrika lanserades i februari två nya Unescoinitiativ som båda får stöd från Sida. Det gemensamma temat för initiativen är yttrandefrihet, journalisters säkerhet och medie- och informationskunnighet (Media and Information literacy, MIL). MIL handlar om den viktiga roll som media och information av olika typer spelar i våra liv. Det är en del av kärnan i yttrandefriheten, eftersom det är ett verktyg för att förstå hur media och andra informationskällor fungerar, för att kritiskt kunna utvärdera innehåll och för att kunna fatta informerade beslut som användare och producent av information och medieinnehåll.

Åtta experter inom MIL området från Algeriet, Mauretanien, Marocko och Tunisien har startat upp arbetet för att skapa ett regionalt nätverk för dessa frågor. Det blir det första nätverket i sitt slag i de aktuella länderna. Syftet är att sprida MIL i undervisningen och integrera det i ungas aktiviteter utanför skoltid. Experterna, som har olika bakgrunder, har valts ut av Unesco och träffades för första gången denna vecka för att fördjupa sina kunskaper om MIL, både i teori och i hur man praktiskt kan arbeta med MIL i undervisning, och enas om en plan för att kunna genomföra nätverkets syften.

Ungdomar i Tunisien får utbildning i medie- och informationskunskap
Ungdomar i Tunisien får utbildning i medie- och informationskunnighet

Samtidigt som experterna träffades i Tunisien ägde ett möte rum i Marocko, där domare, advokater och journalister träffades med fokus på en nationell dialog om yttrandefrihet och journalisters säkerhet. Det var det första i en serie möten och är en del i implementeringen av FN:s aktionsplan för journalisters säkerhet och arbete mot straffrihet. Det övergripande syftet är att nå en öppen dialog mellan olika aktörer som är intresserade och berörs av dessa frågor. Unesco vill skapa en gemensam förståelse för vad yttrandefrihet innebär, uppmuntra deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med yttrandefrihet och utveckla en strategi för journalisters skydd och kampen mot straffrihet vid brott mot journalister.

Här kan du läsa mer om MIL-nätverket och om mötesserien om yttrandefrihet och journalisters säkerhet

Här finns mer information om FN:s aktionsplan för journalisters säkerhet och arbete mot straffrihet