I en debattartikel i UNT skriver Inger Liliequist, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, riksantikvarie Lars Amréus och Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet om de akuta insatser som krävs för att stoppa illegal handel med kulturföremål

Läs debattartikeln här>

”Att döda en journalist är i det närmaste riskfritt i stora delar av världen”, skriver Alice Bah Kuhnke och Mats Djurberg i en debattartikeln på SVT Forum med anledning av firandet av pressfrihetsdagen. ”Idag den 3 maj firas Unescos pressfrihetsdag runt om i världen. Detta är en viktig dag för att både slå vakt om pressfriheten och att uppmärksamma dess utmaningar.”

 

Läs artikeln här>

logga

I år firar Unescos Konvention om Skydd för och Främjande av Mångfalden av Kulturella Uttryck 10 år, vilket firas idag 21 maj med en konferens anordnad av Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet. Syftet med dagens konferens är att inspirera nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor och kulturmyndigheter till nya perspektiv som ska bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet. Den 21 maj har FN utlyst till Dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

 

Programmet är fyllt av inspiration, utmaningar och nya perspektiv och förhoppningen är att dagen kommer att kunna bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet.

 

Här kan du se konferensen live eller i efterhand. Programmet börjar kl 9.30 och avslutas 16.30.

Läs mer om Unesco-konventionen här

 

 

 

 

 

Den 19-22 maj arrangerar Unesco tillsammans med sex andra FN-organisationer, World Education Forum i Incheon, Sydkorea. Konferensen syftar till att utvärdera både framgångar och misslyckanden med de globala målen för Education for All som världens länder enades om i Senegal 2000, och bidra till FN:s nya agenda för hållbara utvecklingsmål efter 2015. Förslaget till den nya utvecklingsagendan innehåller 17 mål, varav utbildning är ett och formulerat som att alla ska ha möjlighet till jämlik och inkluderande utbildning och livslångt lärande senast 2030. Man kommer också att diskutera och förhoppningsvis enas om en position och en handlingsplan för genomförandet av utbildningsdelen av den nya utvecklingsagendan efter 2015.

Bild utbildning, koreakonferens 2015

Ungefär 1 500 deltagare från 155 olika länder förväntas vara med på konferensen, många av dem på ministernivå. Under de tre dagarna arrangeras debatter, diskussioner, paneler, studiebesök och olika typer av sidoevent.

ESD Road map

Unesco har med stöd av Japan, inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Priset delas ut för första gången i år och består av tre priser om vardera 50 000 US dollar som delas ut i tre olika kategorier: Förändring, Integrering och Innovation. De tre priserna kommer att delas ut vid en ceremoni i november i år.

Vi inbjuder nu alla att föreslå mottagare av priset. Nomineringen måste avse ett speciellt projekt eller program inom ESD.

Förslagen ska lämnas till Svenska Unescorådet på det särskilda formulär som finns på Unescos hemsida.

Formuläret ska fyllas i på engelska. Det går också att bifoga material (högst 20 sidor) som stödjer nomineringen.

Senast måndagen den 18 maj behöver vi förslag på nomineringar. Därpå sker ett urval och Sveriges officiella förslag skickas sedan till Unesco före den 31 maj.

Mer information om priset, regler för nomineringar, urvalskriterier och de tre kategorierna finns här.

Skicka nomineringarna till infounesco@regeringskansliet.se senast den 18 maj.

Med anledning av lanseringen av Unescos Global Monitoring Report (GMR) bjöd Svenska Unescorådet och Sida in till ett heldagsseminarie den 28 april där rapporten presenterades.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka välkomnande alla, vilket följdes av ett anförande av utbildningsminister Gustav Fridolin där han betonade utbildningens roll för en hållbar utveckling. Fridolin uppmärksammade bristerna som årets GMR pekar på globalt, men även att Sveriges utbildningssystem står inför stora utmaningar. Exempelvis att ojämlikheten ökar i den svenska skolan, då det svenska utbildningssystemet inte lyckas kompensera för de olika bakgrunder och förutsättningar eleverna i skolan har. Fridolin lyfte också att ingenting är så viktigt för elevernas utveckling och utbildningens kvalitet som kvalificerade och engagerade lärare.

Gustav Fridolin, GMR-lansering 2015

Manos Antoninis, från Unescos Education for All GMR Team, presenterade rapporten där slutsatsen var att utbildning måste genomsyra den nya utveckligsagendan. Presentationen innehöll både positiv och negativ fakta kring hur väl världens länder har uppnått E målen för Education for All. Trots att 84 miljoner fler barn går i skolan idag jämfört med 1999, har endast en tredjedel av världens länderuppnått alla målen. Läs hela rapporten eller summering här

Manos Antoninis, GMR-lansering 2015

Efter presentationen av rapporten redogjorde tre representanter med olika erfarenheter sina reflektioner kring årets EFA-rapport. Panelen bestod av Olle Bergdahl Mjengwa, Christine McNab och Ingegerd Akselsson Le Douaron. Bergdahl Mjengwa poängterade hur viktigt det är med gratis utbildning så att alla har möjlighet att gå i skolan runt om i världen och att läraryrket måste få högre status. McNab talade om hur länder behöver öka finansieringen till utbildningsområdet, och att Unesco har en viktig roll att spela. Akselsson Le Douaron talade om jämställdhet och hur viktig utbildning är som länk mellan barn och vuxna.

Olle Bergdahl Mjengwa, GMR-lansering 2015  Christine MacNab, GMR-lansering 2015 Ingegerd Akselsson, GMR-lansering 2015

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg avslutade och tackade alla deltagare. Under eftermiddagen fördes sedan ett samtal mellan Antoninis och deltagarna kring utbildning, hållbarhet och post-2015 agendan.

I samband med lanseringen publicerade OmVärlden en artikel undertecknad av utbildningsminister Gustav Fridolin och biståndsminister Isabella Lövin, där de betonade att mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan.

Läs artikeln här