Västerås

Folk & Världsmusikgalan arrangeras i Västerås den 3o mars – 2 april och under galadagarna arrangeras det mer än trettio seminarier och workshops, där bland annat Svenska Unescorådet kommer att delta.

Den 1 april anordnar Folk & Världsmusikgalan i Västerås en temadag om Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i ett mångfalds- och demokratiperspektiv. Heldagen kommer bland annat fokusera på Unescos verksamhet och kulturarvskonventionerna. Det är en unik möjlighet att diskutera det immateriella kulturarvet och arbetet med levande traditioner i Sverige.

Läs mer om Folk & Världsmusikgalan och om Unescos temadag här.

 

mab2016_indonesia_10
© UNESCO/Balambangan Biosphere Reserve, Kawah Ijen crater – Balambangan (Indonesia)

20 nya biosfärområden har utsett vid det internationella styrelsemötet för Unescos biosfärprogram (MAB) som under helgen sammanträdde i Lima, Peru (18-19 mars).

De nya platserna som har blivit inröstade i Unescos biosfärprogram finns i Ghana, Haiti, Indonesien, Iran, Madagaskar, Mexiko, Marocko, Peru, Portugal, Honduras, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Kanada, Italien, Kazakstan, Filippinerna, Tanzania och Polen. Ett av de nya biosfärområdena, Tejo-floden, är delat mellan Spanien och Portugal.

Totalt finns det nu 669 biosfärområden i 120 olika länder.

Sedan tidigare finns det fem svenska biosfärområden. Vid mötet i Lima behandlades även utvärderingen av Sveriges första biosfärområde, Kristianstad Vattenrike. Utvärderingen bedömdes ha så hög kvalitet att det ska spridas som modell i hela världens biosfärområden.

Genom biosfärprogrammet – människan och biosfären (MAB) – vill Unescos skapa en större förståelse för de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av förlusten av biologisk mångfald. Tanken är att områdena bland annat ska utgöra mötesplatser för tvärvetenskaplig forskning som förenar samhälls- och naturvetenskaperna.

Mer information om Unescos samtliga nya biosfärområden finns här.

Meg Nömgård

Idag under det årliga mötet med Unesco-aktörer i Stockholm delas för första gången Svenska Unescopriset ut. Priset syftar till att lyfta fram en individ eller organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året och som uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats.

Svenska Unescopriset 2016 tilldelas

Meg Nömgård

Meg Nömgård är verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg. Hon arbetar enträget med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet och hon har också varit aktiv i samarbetet med Institutet för språk och folkminnen som har regeringens uppdrag att arbeta med konventionen.

Nömgård har etablerat samarbete mellan Berättarnätet och Unesco. Hon har på ett föredömligt sätt arbetat med att informera om och förklara Unescos konventionsarbete, och har bidragit till att skapa lokal förankring för de ganska abstrakta begreppen i den internationella överenskommelsen.

– Jag känner mig oerhört hedrad och jag vill tacka Svenska Unescorådet för denna fina utmärkelse. Jag delar detta pris med alla de som under 27 års tid har gjort ett ovärderligt arbete inom föreningen Berättarnätet Kronoberg med att lyfta fram Sagobygden och det muntliga berättandet på ett målmedvetet sätt, som en del av vårt immateriella kulturarv. Det känns som ett fint erkännande för vårt gemensamma arbete. Jag känner även tacksamhet till det stöd och intresse som jag fått av Institutet för språk och folkminnen, Region Kronoberg, Ljungby kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs Län i arbetet med konventionen om skydd av det immateriella kulturarvet . Idag är Sagobygden en lokal, regional, nationell och internationell aktör inom ämnet. Detta pris ger ny energi till vidare arbete där vår målsättning är att fortsätta sprida konventionens budskap och vår kunskap.

 

Logo Svenska Unescopriset Twitter

 

Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF *** Local Caption *** Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF
Annica Black-Schaffer
Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF *** Local Caption *** Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF
Kristiina Tammimies

Den 7 mars delades L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi ut för första gången i Sverige. De två första pristagarna var Annica Black-Schaffer och Kristiina Tammimies. Vi har ställt några korta frågor till pristagarna.

Kan ni kort berätta om er forskning?

Annica: Jag är teoretisk fysiker och jag är särskilt intresserad av att förstå material där kvantmekanik spelar stor roll. Ett av de fenomen som jag har riktat in mig på är supraledning, som är när man får elektroner att röra sig genom ett material helt utan motstånd. På så sätt kan man få ström att passera helt utan motstånd eller värmeförluster. Supraledning upptäcktes 1911 så det är ganska gammalt på så sätt. Men de sista åren har det skett en utveckling där man upptäckt en speciell typ av supraledare som har en speciell struktur på den kvantmekaniska lösningen. Den kan förhoppningsvis användas till att bygga en framtida kvantdator. En kvantdator använder kvantmekaniken för att göra beräkningar mångdubbelt snabbare än en traditionell superdator.

Kristiina: Jag är genetiker och molekylär biolog. Min forskning syftar till att förstå genetiska faktorer bakom autism, ADHD och andra olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med hjälp av det kan vi upptäcka och ställa rätt diagnos i en tidig fas, för att barn som får diagnosen sen ska få rätt behandling eller träning. Vi försöker också förstå vad som händer i hjärnan och i nervcellerna när man har sådana ändringar i arvsmassan som leder till symptom som autism.

På vilket sätt påverkar For Women in Science-priset er forskning?

Annica: Det kommer framför allt underlätta för mig att vara forskare och småbarnsförälder samtidigt. Jag har tänkt använda prispengarna för att kunna åka på lite längre konferensresor, som jag inte kunnat göra förut, eftersom jag inte kunde vara hemifrån så länge. Men nu har jag möjligheten att ta med familjen på de här resorna eller att det finns extra barnpassning hemma på kvällar och helger.

Kristiina: Jag är otroligt glad att jag har fått äran att få priset, och för min forskning så blir For Women in Science-priset ett bevis och en utmärkelse att man är på rätt väg. Jag kommer också kunna åka på konferensresor och ta med familjen och köpa lite saker till labbet när det behövs.

Vad anser ni är den största utmaningen för kvinnor inom forskning idag?

Annica: Det är en stor utmaning att vara forskare eller försöka bygga upp en egen forskningsverksamhet samtidigt som man är småbarnsförälder – för det är två stadier som tenderar att sammanfalla rent åldersmässigt. Men det gäller ju givetvis också för män som tar aktivt ansvar för barn och familj, så det är inte bara en kvinnofråga. Sen har det ju visat sig i diverse undersökningar att kvinnors prestationer och CV nedvärderas systematiskt gentemot män. Det är både manliga och kvinnliga granskare som gör den här nedvärderingen, men det är något som man inte ser som forskare i sin egen verksamhet.

Kristiina: Jag håller med Annica helt och hållet, utmaningen är att få ihop alla pusselbitar i livet och att det finns många barriärer. Sen tror jag att de barriärer är lite olika beroende på person eller vilken forskningsinriktning du väljer. Det måste göras mer forskning kring detta ämne: hur de barriärer skapas och varför kvinnor systematiskt faller bort.

 

alice mik

Den 10 februari arrangerade Svenska Unescorådet i samarbete med Unescoprofessuren i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet och Svensk biblioteksförening ett möte om medie- och informationskunnighet (MIK).

Syftet den 10 februari var att samla berörda aktörer för att byta erfarenheter och ta nästa steg för att stärka det nationella samarbetet. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin, Helene Öberg, deltog i mötet som samlade ordföranden i aktuella utredningar och generaldirektörer för berörda myndigheter m.fl.

Mötet präglades av energi, entusiasm och ett stort intresse för frågans utveckling. Det rådde enighet om att MIK är en viktig demokratifråga.

Här kan du se vilka aktörer som deltog och ta del av de slutsatser som kom fram under mötets gång.

Underwater heritage

Unesco har tagit fram ett utbildningspaket på temat ”kulturarv för fred och försoning”, som kan användas av skolor och lärosäten världen över. Materialet riktar sig särskilt till unga mellan 12 och 18 år.

Fokus ligger på kulturav under vatten från första världskriget. Materialet innehåller två korta filmer, en broschyr och en lärarhandbok. Exempel från handboken och materialet kan användas i undervisningen, för att berika vardagliga lektioner eller för att förbereda skolprojekt, utflykter och utställningar.

Här finner du allt material och mer information om initiativet.

Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF *** Local Caption *** Foto: Fredrik Persson 070-774 21 37 fp@fredrikpersson COPYRIGHT FREDRIK PERSSON FOTOGRAF
Kristiina Tammimies och Annica Black-Schaffer (Foto: Fredrik Persson) 

Hösten 2015 lanserades L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige. Priset syftar till att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap (även medicin), teknik eller matematik och skapa förebilder för kommande generationer.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset 2016 med stöd av Sveriges unga akademi tilldelas

Annica Black-Schaffer

Docent i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet,

för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer.

Annica Black-Schaffer studerar nya supraledare där själva strukturen, den så kallade topologin, kan användas för att bygga robusta kvantdatorer. Supraledare är material som vid låga temperaturer leder ström helt utan motstånd. Detta är ett helt kvantmekaniskt fenomen som i topologiska supraledare också ger upphov till exotiska partiklar som kallas Majoranafermioner. En Majoranafermion kan förenklat beskrivas som en halv elektron, eller mer korrekt uttryckt, i ett material med Majoranafermioner har man lyckats splittra upp elektronens vågfunktion i två rumsligt helt separata delar. Denna egenskap kan användas för att bygga kvantdatorer där kvantmekaniska tillstånd används för att utföra beräkningar mångdubbelt snabbare en dagens superdatorer. Framför allt vill Black-Schaffer förstå de topologiska supraledarnas egenskaper och hur de kan användas för en framtida kvantdator.

Black-Schaffer har på kort tid lyckats etablera sig som en ledande forskare med stor internationell synlighet. Hennes karriär utmärks av geografisk rörlighet mellan framstående institutioner i Sverige och USA. I sin karriär har Black-Schaffer redan hunnit bidra till publiceringen av mer än 40 artiklar i mycket välansedda vetenskapliga tidskrifter inom fysik. Också listan över forskningsanslag, priser och utmärkelser är betydande, med Göran Gustafssons stora pris till unga forskare (2014) och Wallenberg Academy Fellows karriärprogram (2014) som några exempel.

Annica Black-Schaffer Född: 27 maj 1978. Fil. dr i teknisk fysik 2009 vid Stanford University, USA, följt av postdok vid Nordita, Stockholm. Universitetslektor vid avdelningen för materialteori vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet.

Kristiina Tammimies

Forskare i neuropsykiatri vid Karolinska Institutet,

för sin framgångsrika forskning inom genetik rörande autismspektrumsjukdomar.

Kristiina Tammimies forskning syftar till att förstå hur genetiska faktorer bidrar till uppkomsten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autismspektrumstörning, och hur dessa faktorer översätts till biologiska signalvägar som påverkar hjärnas utveckling. Hon studerar också hur genetiska faktorer kan användas som markörer för behandlingsutfall hos individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tammimies framgångsrika forskning har lett till ökad kunskap om genetiken bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kommer också att kunna bidra till förbättrad diagnostisering, möjliggöra bättre prognos för behandlingsutfall samt ge rekommendationer för hur man kan använda genetiska riskprofiler för att skräddarsy behandling i framtiden. Tammimies är på väg att etablera en självständig och nydanande profil inom detta område. Hennes karriär utmärks av geografisk rörlighet mellan ledande institutioner i Finland, Sverige och Kanada.

Kristiina Tammimies Född: 30 mars 1983. Masterutbildning i biologi 2007 vid Uleåborgs universitet, Finland, Fil. dr 2011 i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, därefter postdok vid The Centre for Applied Genomics, Genetics and Genome biology, i Toronto, Kanada. Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Läs mer om priset här.

For-Women-in-Science-logo-copy

Måndag den 7 mars, dagen innan internationella kvinnodagen, överlämnar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, det första L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi. Priset delas ut till två lovande kvinnor för att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer.

Prissumman om 150 000 kr vardera ges till forskare inom områdena naturvetenskap, medicin, teknik och matematik som nyligen disputerat och som är knutna till ett svenskt lärosäte. Pristagarna kommer också att erbjudas ett ettårigt mentorsprogram i Sveriges unga akademis regi. Priset har rönt stort intresse bland kvinnor inom forskning i Sverige och hela 99 ansökningar har kommit in. Pristagarna tillkännages vid en ceremoni den 7 mars.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset belönar i år

  • en pristagare inom fysik för hennes forskning som bland annat kan optimera framtidens överföring av elkraft
  • en pristagare inom medicin för hennes forskning om genetiska faktorer bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma duktiga kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

faktaruta FWIS