Foto: Region Gotland
Foto: Region Gotland

Svenska Unescorådet arrangerar två seminarier i Almedalen den 7 juli. Det ena seminariet tar upp frågan om utbildningens roll för en hållbar utveckling. Vad behöver Sverige göra för att utbildningen ska leva upp till målen i Agenda 2030? Vilka förändringar inom utbildningssystemet behövs, i Sverige men också globalt? Arbetet med utbildning för hållbar utveckling har varit en av FNs målsättningar under mer än tio års tid. Tidigare erfarenheter och hur vi kan använda dessa för att reformera utbildningssystemen kommer att diskuteras på seminariet. Medverkar gör Unescos generaldirektör Irina Bokova, utbildningsminister Gustav Fridolin, Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och föreståndaren för SWEDESD Eva Friman.

Seminariet sänds också på webben.

Tid: Torsdag 7 juli, Kl. 13.00- 14.00

Lokal: Sal B23 Cramérgatan 3, Campus Gotland 

Arrangör: SWEDESD och Svenska Unescorådet 

Det andra seminariet tar upp frågan om förstörelsen av våra kulturarv. Kulturarv förstörs och plundras runt om i världen. Vilka blir konsekvenserna? Hur påverkar förstörelsen våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår samtid? I seminariet medverkar Unescos generaldirektör Irina Bokova, kultur- och demokratiminister minister Alice Bah Kuhnke, Riksantikvarieämbetets riksantikvarie Lars Amréus och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Tid : Torsdag 7 juli, kl. 14.30-15.30

Lokal: Hörsalen, Donners plats 1

Arrangör: Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet

För mer information om seminarierna se här.

Blekinge Arkipelag

Unescos Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett exempel på hur lokala krafter kan bidra till hållbar utveckling. Detta skriver Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, och Heleen Podsedkowska, koordinator för biosfärområdet Blekinge Arkipelag, i Blekinge Läns Tidning. De framhåller i artikeln att det pågår flera initiativ för att utveckla hållbara leder och resmöjligheter för att göra områdets unika natur- och kulturvärden tillgängliga på ett hållbart sätt.

Sedan juni 2011 tillhör Blekinge Arkipelag Unescos globala nätverk av biosfärområden. Biosfärområden ska på olika sätt bidra till hållbar utveckling. Genom att dessa områden fungerar som brobyggare kan det vara möjligt att förena ekologiska, sociala och ekonomiska värden för att hitta lösningar på lokala problem. De ska också bidra till att integrera kulturell och biologisk mångfald och skapa en dialog för att lösa konflikter som rör utnyttjandet av naturresurser. Biosfärområdena kan sedan användas som modeller för andra områden i deras arbete för en hållbar utveckling.

Idag finns det 669 biosfärområden i världen i 120 länder. Sveriges fem biosfärområden är Kristianstads vattenrike, Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.

Hela artikeln om Blekinge Arkipelag kan du läsa här.

För mer information om biosfärområden kan du läsa här.

admin-ajaxVill du veta mer om Sveriges världsarv kan du läsa mer om dessa i skriften Världsarv i Sverige. Här får du bland annat veta vad ett världsarv är och vad världsarvskonventionen innebär. Du får tillfälle att lära känna de femton världsarv som finns i Sverige, som är särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer med en unik historia att berätta.

” Att informera om världsarven är dessutom ett åtagande som följer av att Sverige ställt sig bakom världsarvskonventionen, som är den internationella överenskommelse som ligger till grund för arbetet. Kännedom och kunskap om dessa natur- och kulturmiljöer är en förutsättning för att de ska kunna bevaras, användas och utvecklas.” Inger Davidsson, ordförande i Svenska Unescorådet

Skriften är framtagen av Svenska Unescorådet i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsveket för att sprida kunskap om världsarven.

Den går att beställa i tryckt form eller kan laddas hem som pdf  här. Skriften finns även publicerad på engelska.

Logo_World_Ocean_Day

Idag den 8 juni firas World ocean day världen över. Dagen innebär en möjlighet att öka den globala medvetenheten om alla de fördelar mänskligheten får från haven och de utmaningar vi står inför att hålla haven friska. Målet med dagen är dels att mobilisera intresse över hela världen för havens välmående och mot havsföroreningar. Det är vår skyldighet, både individuellt och kollektivt, att samverka med haven på ett hållbart sätt. Havens hälsa är avgörande för kommande generationers hälsa.

Sverige uppmärksammar dagen bland annat genom att medverka till utställningen ”Sounds of the Silent World” vid Unesco i Paris. Målet med utställningen är att visa på mångfalden av havets naturliga ljud och hur ljudförorening påverkar det marina livet.

Läs mer om World Oceans day här.

Human Health and the Ocean from Sea Change Project on Vimeo.

Visenter i Bialowiesa
Visenter i Bialowiesa

Polens miljöminister vill tredubbla avverkningen av urskogen i området Bialowiesa. Bialowiesa är ett av Unescos världsarv. En lista med 140 000 namnunderskrifter har lämnats in för att stoppa avverkningen men utan resultat. Flera miljöorganisationer, däribland WWF, har klagat till EU. Enligt en tidigare kompromiss mellan Polen och EU-kommissionen skulle avverkningen minska till en nivå som täckte lokalsamhällets behov. Men i mars beslutade Polen att kraftigt öka uttaget av virke från området vilket bröt mot överenskommelsen med EU.

Att bryta mot EUs naturvårdslagar, som art, – habitat- och fågeldirektiven, kan leda till kraftiga böter och indrag av bidrag. Om inte Polen ändrar sitt beslut riskerar den unika skogen att försvinna för alltid. Under nästa vecka kommer Unesco och IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) att besöka skogen.

Bialowiesa är en urskogsartad lövblandskog som är den enda i sitt slag i Europa. Skogen är 7000-10 000 år gammal och täcker ett område på 1600 kvadratkilometer. Skogen utmärks av stor artrikedom. Här lever sällsynta fågelarter som vitryggig hackspett och rovfåglar som mindre skrikörn och dvärgörn. Förutom den svarta storken och däggdjur som varg, lo och kronhjort finns det också 800 visenter i skogen. Delar av skogen brukas medan andra skyddas som nationalpark.

 

 

 

Den 2 juni är det Nationella biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden uppmärksammas. Biosfärdagen har firats sedan 2012 för att uppmärksamma biosfärområdenas uppdrag att vara modellområden för hållbar utveckling. Aktiviteterna ser olika ut. Kristianstads Vattenrike erbjuder bussresa till Vattenrikets värdefulla vattendrag och Blekinge Arkipelag diplomerar nya Biosfärambassadörer under festliga former. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, som fyller fem år i år, firar biosfärdagen genom att märka ut eken som planterades i samband med biosfärområdets invigning. Vänerskärgården med Kinnekulle firar Biosfärdagen i Österplana på Kinnekulle, där årets Biosfärstipendium delas ut till Naturskyddsföreningen i Lidköping.

För mer information om Biosfärprogrammet: www.biosfaromrade.org