Unesco LUCS delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor, som även omfattar en möjlighet att göra ett studiebesök på Unesco i Paris. Mottagaren ska ha verkat i Unesco LUCS anda, ha intresse för att främja lokal utveckling och verka för ett hållbart interkulturellt samhälle.

Årets mottagare av stipendiet är juridikstudenten Rami Al-Khamisi, som är särskilt engagerad i rättvisa och tillgång till juridisk rådgivning för underpriviligerade grupper. Han har bland annat har skrivit rapporten Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister, som visar på behovet av juridik som ett verktyg för social rättvisa.

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan och invigdes den 9 maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Mer om Unesco LUCS kan du läsa här.

Rami Al-Khamisi
Rami Al-Khamisi
Bild på Auschwitz Birkenau
Auschwitz Birkenau. © UNESCO / Francesco Bandarin

Den 27 januari infaller Förintelsens minnesdag. I samband med detta uppmärksammar Unesco varje år folkmordet på judar och andra av nazismens brott. Runt om i världen arrangeras evenemang i samband med denna dag, som är årsdagen för befrielsen av de människor som hölls fångna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

I år fokuserar Unesco på den roll som museer och historiska platser kan spela i utbildning om Förintelsen och kampen mot rasism och antisemitism. Museer och historiska platser som upplyser om Förintelsen förutspås få en allt viktigare betydelse i framtiden. Antalet överlevare som kan vittna om nazismens brott sjunker i antal, vilket ökar kraven på bland annat museers förmåga och ansvar att bevara och sprida minnet av Förintelsen för kommande generationer.

Historiska platser, som till exempel Unescos världsarv Auschwitz, har en mycket viktig roll i att vara en mötesplats för utbildning av förintelsen och mot rasism och antisemitism, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

I Sverige arrangeras flera evenemang för att uppmärksamma dagen. På Forum för levande historias hemsida finns en interaktiv karta där du kan se vad som händer i ditt område. Bland annat har Anne Frank House i Nederländerna tagit fram miniutställningen Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, som kan skrivas ut och visas till exempel på skolor och bibliotek.

Mer information om Unescos uppmärksammande av Förintelsens minnesdag kan du läsa här.

Pressbild för förintelsens minnesdag

 

 

 

Plats: Älvsjömässan, Stora scenen

Tid: 17 februari, 11:30-12:00

Svenska Unescorådet kommer i samarbete med Riksantikvarieämbetet informera på Antikmässan om illegal import och export av kulturföremål. Svenska Unescorådets Mats Djurberg och Emma Jansson samtalar med Magnus Olofsson och Maria Adolfsson från Riksantikvarieämbetet.

I krig blir kulturarv ofta måltavlor för attacker, eftersom de utgör viktiga symboler för människors identitet och historia. Vidare finns det belägg för att kulturarv plundras på föremål som säljs vidare för att finansiera terrorism. Unescos världsarv i Syrien och Irak har under 2016 blivit utsatta för både förstörelse och plundring i krigets fotspår. Under den senaste tiden har Unesco rapporterat om den omfattande förstörelsen av världsarv i Aleppo, där upp till 60 procent av de historiska stadsdelarna har blivit förstörda. Den 20 januari rapporterades även om ytterligare förstörelse av Palmyra.

Vår medverkan på Antikmässan görs inom ramen för Unescos kampanj #Unite4heritage, som syftar både till att bevara kulturarv och lyfta fram deras betydelse för mänskligheten. Mer information om kulturarvsförstörelsen kan du läsa här.

Poster över Antikmässan
© Unesco

 

Satellitbilder på förstörelse av tetrapylonen och teatern i Palmyra
Satellitbilder på förstörelse av tetrapylonen och teatern i Palmyra © DigitalGlobe

Strax efter att Unesco rapporterat om förödelsen i Aleppo kom nya uppgifter under fredagen 20 januari om att IS fortsätter förstöra världsarvet i Palmyra. Förstörelsen innefattar teatern från 200-talet samt en tetrapylon, ett slags pelarkonstruktion som historiskt har markerat en plats där vägar korsades.

Nytt krigsbrott av IS och en svår förlust för Syrien och dess folk och för mänskligheten, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Unescos generalssekreterare Irina Bokova gick snabbt ut och fördömde förstörelsen, som är ett krigsbrott. Hon beskriver hur tetrapylonen var en arkitektonisk symbol över Palmyras kulturella öppenhet, vilket är varför den blev måltavla för attacken. Världs- och kulturarv är monument över alla människors gemensamma historia, oavsett var de ligger i världen. Unesco påminner därför världssamfundet om vikten av att stå enade mot förstörelsen.

 

Förstörelse i Aleppos historiska stadsdelar
Förstörelse i Aleppos historiska stadsdelar © ЮНЕСКО

Under denna vecka har representanter från Unesco besökt Aleppo för att bedöma omfattningen av förstörelsen av de historiska stadsdelar som är upptagna på Unescos världsarvslista. I missionsrapporten görs en preliminär bedömning av omfattande skador på upp till 60 procent av världsarvet, varav 30 procent är totalförstört. Även stadens lärosäten har drabbats hårt med försvagade utbildningsmöjligheter som följd.

Flera kulturellt viktiga byggnader har jämnats med marken. Däribland moskéer, kyrkor och museum.

-Syrien har fått uppleva ofattbart mänskligt lidande under de senaste åren. Den omfattande förstörelsen av det historiska kulturarvet i Syrien dödar inte människor men är en attack mot dess själ, identitet och det kit som håller ett samhälle samman, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Unescos utsända har vid flertalet tillfällen träffat myndigheter, frivilligorganisationer och representanter för museisfären för att diskutera möjliga nödåtgärder. Unesco arbetar bland annat för att få till stånd internationella insatser. Lokala aktörer har också utfört ett viktigt arbete inom kontinuerlig bedömning av världsarvets skador, vilket förbättrar förutsättningarna för restaurering. Hur världsarvets framtid ser ut är dock osäkert. Mats Djurberg fortsätter:

-Den omfattande förstörelse av kulturarvet  kommer kräva enorma anstängningar att återuppbygga, men vi vet idag inte om det ens är möjligt.

Missionsrapporten vittnar dessutom om hur flera lärosäten är tillintetgjorda, och skolor som fortfarande kan bedriva undervisning saknar tillgång till elektricitet och vatten. Undervisning bedrivs bland trasiga fönster och granatsplitter. I östra Aleppo är lärosäten antingen helt tillintetgjorda eller i behov av omfattande reparationer. En ljusglimt bland förödelsen utgörs av lärares och elevers vilja att återgå till normal undervisning, en strävan som Unesco står bakom. Ett tjugotal skolor har kunnat nyöppnas sedan december 2016.

Läs mer om missionsrapporten här.

Bild på ett barn som sitter och gråter
© Shutterstock

Flera miljoner barn och ungdomar utsätts för våld i skolan varje år. En dryg tredjedel av skolelever i åldrarna elva till tretton utsätts regelbundet för mobbning och våld, varav åtta procent drabbas varje dag. Det visar en ny rapport som Unesco har sammanställt tillsammans med Institute of School Violence Prevention vid Ewha Womans University i Seoul, Sydkorea. Rapporten är baserad på data från 19 låg- och medelinkomstländer och presenteras 17 januari.

Mobbning och våld, inklusive fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, har en negativ inverkan på elevers möjligheter att tillägna sig kunskap i skolan liksom på deras psykiska hälsa. Barn och ungdomar som utsätts för homofobisk mobbning löper högre risk att drabbas av stress, oro, depression, dålig självkänsla, isolering, självskadebeteende och självmordstankar.

Rapporten lyfter fram hur skolrelaterat våld ofta drivs på av ojämna maktstrukturer. Dessa förstärks av normer och stereotyper rörande könsroller, sexuell läggning, etnicitet eller andra faktorer som på olika sätt kan ligga till grund för marginalisering. I en undersökning om mobbning från 2016 med 100 000 unga från 18 länder uppgav 25 procent att de blivit mobbade på grund av utseende, 25 procent på grund av sexuell läggning och 25 procent på grund av etnicitet eller härkomst.

Unescorapporten rekommenderar ett flertal åtgärder som bör prioriteras. Av dessa kan nämnas tydligare ledarskap och ansvar, ökat medvetande och kunskapsspridning, främjande av barn och ungdomars engagemang i dessa frågor, etablering av rapporteringssystem samt mer effektiva system för insamling av data.

Rapporten presenteras i samband med ett internationellt Unescomöte i Seoul, vars syfte är att stödja globala initiativ för att säkerställa alla barn och ungdomars rätt till utbildning i en trygg miljö. Mötet arrangeras av Unesco i samarbete med Institute of School Violence Prevention vid Ewha Womans University.

Rapporten finns att läsa på engelska och kan laddas ner här.

Bild på statyer och personer

Lika mycket som kulturarv är exempel på nationell identitet berättar de historier om utbyten över nationsgränser, och i förlängningen om alla människors gemensamma historia. På detta tema skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg en krönika på Västarvets blogg:

”Genom att utforska det förflutna kan vi förstå andra perspektiv och andra sätt att leva samtidigt som vi stärker vår egen sammansatta identitet. Det är en god grund för nyfikenhet och engagemang i mötet med andra människor. När vi lyfter blicken och ser länkar mellan olika tider och olika världsarv kan vi utforska den rika källa till kunskap och upplevelser som Unescos unika världsarv utgör. På så vis kan vi också stimulera samtalet om vilket samhälle vi vill lämna över till kommande generationer.”

Krönikan finns att läsa i sin helhet på Västarvets blogg.

”Tillgång till information är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Det har gjort arkiv politiskt laddade eftersom innehållet i dem är viktigt. Den som kontrollerar arkiven kontrollerar också framtidens historieskrivning.

Av tradition har vi lite ensidigt betraktat dokument och samlingar som nationella angelägenheter; de visar vår historia och händelser i vårt land. Men frågan är om vi kan, och ska, fortsätta att se dem på samma sätt i vår allt mer globaliserade värld?”

Så skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg och före detta riksarkivarie och ordförande i kommittén för Unescos Världsminnesprogram i Sverige, Björn Jordell i en debattartikel som publicerats i Östgöta Correspondenten 30 december 2016. Här kan du läsa hela artikeln.

Artikeln har även publicerats i följande tidningar:

Blekinge Läns Tidning

Dalarnas Tidning

Norrbottens-Kuriren

Västerbottens-Kuriren

Sveriges Radios VD Cilla Benkö
Cilla Benkö, Sveriges Radios VD, är ny ordförande för Unescos pressfrihetspris. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sveriges Radios VD, Cilla Benkö, har utsetts till ny ordförande för Unescos pressfrihetspris. Priset delas ut till minne av den colombianske journalisten Guillermo Cano, som mördades utanför sin arbetsplats i Bogotá 1986.

”Det känns väldigt hedrande att få vara ordförande för den jurygrupp som ska utse 2017 års pristagare. Om vi i juryn med detta pris kan sätta ljus på en kollega som fängslats eller som under extremt svåra förhållanden försöker att utföra sitt så viktiga arbete så inbillar jag mig att det också gör en skillnad”, säger Benkö i ett pressmeddelande.

Här kan du se övriga medlemmar i juryn och här kan du läsa mer om priset.