Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden och delas ut under Unescos årliga möte. Årets pris går till Johanna MacTaggart, samordnare för Unescos biosfärprogram (Man and the Biosphere) i Sverige. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ett särskilt uppdrag att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar.

Johanna MacTaggart tilldelas priset för sitt stora engagemang och sina färdigheter som starkt bidragit till att utveckla Unescos biosfärprogram i Sverige. Johanna har, med biosfärprogrammet som plattform, på ett konkret sätt bidragit till hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt.

Hur kändes det att få beskedet att du hade vunnit Svenska Unescopriset 2018?

Det var tur att jag satt ner när jag fick beskedet. Det kom som en blixt från klar himmel och har sedan dess fyllt mig med enormt stor glädje.

Vad betyder det för dig personligen att ha fått utmärkelsen?

Utmärkelsen betyder väldigt mycket för mig! Jag har varit engagerad i Biosfärprogrammet i många år och arbetet med programmets utveckling har varit oerhört intressant och inspirerande, men det har även varit en utmaning. Att få den här utmärkelsen stärker mig i insikten att vårt fokus är viktigt och det ger mig ännu mer kraft i det fortsatta arbetet.

Vad är anser du är det bästa med ditt arbete?

Det är så häftigt att, framförallt inspirera dessa engagerade människor, men även att kunna påverka arbetet med hållbar utveckling. Jag tycker också att det är intressant att jag får vara med i det internationella sammanhanget. Ena dagen sitter jag i styrelsen och diskuterar globala frågor, och nästa dag pratar jag med en lokal aktör. På så sätt får jag följa hur arbetet med hållbar utveckling går till från global till lokal nivå och vice versa.

– Det bästa med mitt arbete är att få vara delaktig i processer där människor växer och skapar förståelse för varandra och naturen.

Vad är aktuellt inom biosfärprogrammet i år?

Vårt fokus i år är att synliggöra biosfärområden i Sverige och hur de bidrar till Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Detta gör vi, bland annat, genom att leda projektet Biosphere for Baltic som samlar biosfärområden kring Östersjön i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I år hoppas vi också att två nya områden nomineras till Unesco, Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen, och att de utnämns till biosfärområden under 2019.

⇒ Läs mer om Svenska Unescopriset här!

Johanna MacTaggart

Svenska Unescopriset går i år till Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige samt ledamot i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet. Hon har genom sitt arbete stärkt biosfärprogrammet både i Sverige och globalt och därmed bidragit till en mer hållbar utveckling.

Johanna MacTaggart får priset eftersom hon genom sitt stora engagemang och sina färdigheter starkt bidragit till att utveckla Unescos biosfärprogram i Sverige. Med stor social kompetens, fackkunskaper och driv har hon arbetat målmedvetet för en hög kvalitet inom programmet. Johanna har, med biosfärprogrammet som plattform, på ett konkret sätt bidragit till hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 både i Sverige och internationellt. Johanna MacTaggart om att vinna Svenska Unescopriset:

”Utmärkelsen betyder väldigt mycket för mig! Jag har varit engagerad i Biosfärprogrammet i många år och arbetet med programmets utveckling har varit oerhört intressant och inspirerande, men det har även varit en utmaning. Att få den här utmärkelsen stärker mig i insikten att vårt fokus är viktigt och det ger mig ännu mer kraft i det fortsatta arbetet”.

Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden kultur, vetenskap, kultur och kommunikation. Vinnaren får en möjlighet att utöka sitt nätverk och kunnande genom att deltaga i en internationell Unescokonferens/expertmöte eller möta personal på Unescos sekretariat i Paris. Priset delas ut 24 april av Svenska Unescorådets ordförande Lena Sommestad.

Unescos program för biosfärområden

Biosfärprogrammet instiftades av Unesco 1971 och har sedan dess utsett biosfärområden runt om världen. De fungerar som modeller för hållbar utveckling och söker lokala lösningar till globala utmaningar. I det globala nätverket finns nu 669 biosfärområden i 120 länder.

De svenska områdena i nätverket är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. Vindelälven-Juhtatahka och Voxnadalen är kandidater till programmet.

Läs intervju med Johanna MacTaggart här.

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco. Strategin täcker perioden 2018–2021 och utgår från FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, samt vägleds av Sveriges politik för global utveckling.  Strategin förtydligar Sveriges engagemang i prioriterade frågor som mänskliga rättigheter, klimat- och havsfrågor och sex- och samlevnadsundervisning samt sätter upp mål för arbetet inom flera andra viktiga områden.

Unescos arbete för mänskliga rättigheter inklusive yttrandefrihet

Utbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att bygga ett jämlikt och demokratiskt samhälle. På samma sätt bidrar yttrandefrihet, inklusive konstnärlig frihet, till att stärka demokrati. Under perioden ska Sverige bland annat verka för att Unesco stärker sitt arbete med att motverka hat och hot mot journalister, i synnerhet kvinnliga journalister, och fortsätta att arbeta för allas rätt till information.

Unescos arbete för hållbara, demokratiska och inkluderande samhällen

Unesco har ett särskilt ansvar för mål 4 om utbildning i FN:s globala utvecklingsmål. Kulturarvsarbetet fyller en viktig roll i detta eftersom det bidrar till en bättre förståelse av vårt samhälle och vår historia. Sverige stödjer Unesco i de här frågorna och ska särskilt verka för att utbildning präglas av livslångt lärande med tydligt jämställdhetsfokus, utbildning för hållbar utveckling, förebygga illegal handel med kulturföremål och stärka biosfärprogrammets roll för att bygga ett hållbart samhälle.

Unescos arbete med jämställdhet

Jämställdhet genomsyrar det svenska engagemanget inom Unesco och målet är att Unesco ska fortsätta att utveckla sitt arbete inom det området, framför allt vad gäller kvinnor inom forskning och journalistik. Sex- och samlevnadsundervisning är en prioritet inom utbildningsområdet.

Unescos arbete med miljö, klimat och hav

Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar och bör därför vara i fokus för Unescos arbete inom vetenskap. Sverige ska verka för att Unesco er bidrar till att stärka kapacitet inom forskning, framför allt genom interdisciplinär kunskapsutveckling för att hantera havsrelaterade utmaningar och stärka arbetet med gränsöverskridande vattensamarbete.

Unescos arbete för en effektiv och modern organisation

Med tanke på Unescos många viktiga arbetsområden är det avgörande att organisationen fungerar effektivt, med en sund och stabil finansiering och modern personalpolicy. Utöver detta ska Sverige också värna experternas roll inom Unesco och dess kommittéer, stärka mångfalden inom organisationen och att Unesco bidrar till ett effektivt FN-system.

Strategin finns tillgänglig här.

År 2017 var ett spännande år för Svenska Unescorådet. Dag Hammarskjölds arkiv blev det sjunde svenska världsminnet på Unescos internationella lista och under hösten antogs även Norrköping till Unescos nätverk för kreativa städer och blev därmed den första musikstaden i Norden. Utöver detta fick Sverige också tre nya Unesco-professurer: Cornelius Holtorf vid Linnéuniversitetet, Love Ekenberg vid Stockholms universitet samt Ashok Swain vid Uppsala universitet.

Tillsammans med olika samarbetspartners har vi under året lyft viktiga frågor såsom ökad press- och yttrandefrihet, hot och hat mot journalister, kulturarvsförstörelse, utbildning och utveckling samt biosfärprogrammet i debattartiklar, pressmeddelande och seminarier.

Medietrender och yttrandefrihet har varit en av våra mest prioriterade frågor. Lanseringen av Unescos World Trends in Freedom of Expression and Media Development ger exempelvis en översikt över nya trender inom mediefrihet, mångfald, oberoende och journalisters säkerhet. Ett annat sätt Unescorådet har engagerat sig i dessa frågor är genom deltagande i det internationella mötet som högkommissarien för mänskliga rättigheter och Unesco organiserade. Här diskuterades FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister.

Jämställdhet fortsatte att stå i fokus i allt vårt arbete och For Women in Science-priset, som uppmärksammarunga kvinnor inom forskning, delades ut för andra gången tillsammans med L’Oréal och Sveriges unga akademi. Pristagarna år 2017 var Kirsten Leistner från Chalmers tekniska högskola, och Julia Uddén från Stockholms universitet.

På kulturområdet fortsatte samarbetet med bland annat Riksantikvarieämbetet, svenska ICOM (museernas internationella samarbetsorganisation) och Världskulturmuseerna om kulturarvsförstörelse. Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet deltog tillsammans vid Antikmässan för att informera om Unescos arbete mot kulturarvsförstörelse och illegal handel med kulturföremål. Vi lanserade även en nationell internetkampanj mot den illegala handeln med kulturföremål.

Året innehöll också ett avslut då Sveriges fyra-åriga period i Unescos styrelse avslutades. Styrelseperioden har varit en intensiv och spännande tid för oss, som också erbjudit en unik möjlighet att påverka Unescos arbete inom viktiga frågor som jämställdhet, yttrandefrihet och interna reformer. Detta arbete nådde en höjdpunkt i slutet av 2017 då Sverige deltog i Unescos generalkonferens. Generalkonferensen beslutade om flera frågor, från Unescos arbetsprogram för de kommande fyra åren till hur Unescos jämställdhetsarbete kan förbättras. Det nordiska samarbetet har även fortsatt och det gemensamma arbetet som går inför exempelvis generalkonferenser har gett Norden stort inflytande i Unesco.

För att läsa hela verksamhetsberättelsen gå in här.