ESD signing ceremony
Stefania Giannini, biträdande generaldirektör för utbildning, och Anna Brandt, Sveriges ambassadör till Unesco, signerade avtalet. © UNESCO/Christelle ALIX

Sida har beslutat att stödja Unesco med 21,5 miljoner kronor för att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling i södra Afrika. Projektet är riktat mot lärare och lärarutbildare i Tanzania, Zambia, Zimbabwe och Moçambique och pågår under 2018–2021.

Utbildningsminister Gustav Fridolin, som ansvarar för Unescofrågor, välkomnar stödet:

Utbildning för hållbar utveckling ger en möjlighet att ge alla barn, elever och studenter de verktyg de behöver för att både förstå och kunna förändra världen, utveckla nya nödvändiga idéer och leva hållbara liv. Unesco är en viktig partner i vårt arbete med att främja utbildning för hållbar utveckling också utanför Sverige och det är glädjande att Sverige på det här sättet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 enligt de mål som satts upp i Sveriges Unescostrategi.

Projektet, som sker i samarbete med Rhodes University i Sydafrika, syftar till att öka integreringen av hållbarhet i undervisningen genom stärkt kompetensutveckling för lärarutbildare inom lärarutbildning för naturvetenskap, teknik, ekonomi och matematik för förskola, grundskola, gymnasium och yrkesskola. Fokus kommer också vara att öka medvetenheten om hållbarhetsperspektivet i läroplaner och övriga styrdokument genom dialog med tjänstemän och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, samt företrädare för civilsamhället (exempelvis lärares fackliga organisationer).

Sida beslutade tidigare i år att utöka det svenska stödet till Unesco till mer än 800 miljoner kronor, vilket innebär att Sverige är en av Unescos största givare. Läs pressmeddelandet här och vår intervju med Maria Arnqvist på Sida här.

Sida skrev nyligen under ett nytt avtal med Unesco om utbildning, yttrandefrihet och kulturell mångfald. Parallellt med detta har Sida förhandlat ett avtal om stöd till sex- och samlevnadsundervisning i Afrika och till flickors utbildning i Afghanistan. Därmed blir Sverige den största ekonomiska givaren av frivilliga bidrag till Unesco med cirka 800 miljoner kronor. Vi träffade Maria Arnqvist från Sida för att prata om det nya avtalet och vad det innebär

Maria Arnqvist

Berätta om avtalet, vad innebär det?

Avtalet innebär ett förnyat stöd till Unescos arbete inom utbildning, yttrandefrihet och kulturell mångfald från och med i år till 2021. Avtalet omfattar totalt 430 miljoner kronor. Av denna summa är 314 miljoner kopplade till Unescos arbete med utbildning. 116 miljoner kronor går till Unescos arbete med yttrandefrihet (inom kommunikation- och informationssektorn) och till 2005 års Unesco konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (den s.k. Mångfaldskonventionen).

Skiljer sig det nya avtalet från det förra?

I detta avtal har vi strävat efter att gå från öronmärkt stöd, som till institut, program eller projektstöd, till mer flexibla stöd. Det ger Unesco ökat ägarskap över fördelning av resurserna. Inom utbildningsområdet fördelar Unesco stödet inom sektorn efter behov och utifrån Sidas och Sveriges prioriteringar. Stödet till Unescos kommunikation och informationssektor går idag till två fonder: en för medieutveckling (IPDC) och en för yttrandefrihet och journalisters säkerhet (Special Account for Freedom of Expression and the Safety of Journalists). Stödet till kultursektorn för arbete med Mångfaldskonventionen fokuserar särskilt på jämställdhet, civilsamhällets deltagande och konstnärlig yttrandefrihet

Mer konkret vad kommer stödet att gå till?

Inom yttrandefrihet stödjer vi till exempel Unescos arbete med säkerhet för journalister med fokus på kvinnliga journalister, utbildning av domare för att värna journalister och yttrandefrihet, uppföljning av de globala hållbarhetsmålen, medie- och informationskunskap samt stöd till Unescos statistikinstitut för att stärka datainsamling inom yttrandefrihetsområdet. Inom Mångfaldskonventionen stödjer vi ländernas kapacitet att rapportera på konventionen, vilket i sin tur genererar kunskap och debatt om konventionen samt skapar plattformar för dialog mellan regeringar och civilsamhällen. Stödet bidrar också till två globala rapporter, The World Trends Report on Freedom of Expression och The 2005 Convention Global Report on Reshaping Cultural Policies.

Varför stödjer Sida Unescos arbete?

Sidas arbete styrs primärt av strategier på olika nivåer, både land- och regionnivå samt globalt orienterade strategier, som stödet till Unescos arbete för yttrandefrihet och utbildning. Det globala stödet syftar bland annat till att främja den normativa utvecklingen och svenska prioriteringar inom systemet för mänskliga rättigheter. Unesco har ett unikt mandat och roll som expertorgan inom FN och Agenda 2030 med ansvar för flera av hållbarhetsmålen. Unesco har också en viktig roll som länk mellan stat och civilsamhälle och kan påverka samt stärka både rättighets- och skyldighetsbärare.

Vad vill ni uppnå med avtalet?

Genom att samla stöd till olika sektorer inom Unesco i ett avtal stärker vi Sveriges och Sidas röst i dialog med organisationen. Sida, Svenska Unescorådet och Sveriges delegation i Paris arbetar tillsammans i ett Team Sweden. Våra olika kompetenser och erfarenheter stärker Sveriges röst och skapar mervärde både i prioriterade frågor som yttrandefrihet och sexualundervisning, och i reformarbetet med Unesco. Vi samverkar också med våra nordiska grannländer.

I den statliga utredningens betänkande Konstnär – oavsett villkor? läggs bland annat förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt yrke och stärka konstnärers position i ett digitaliserat samhälle samt ge ungdomar bättre förutsättningar att välja konstnärsyrket. Svenska Unescorådet har kommenterat betänkandet och tog tillfället i akt att diskutera detta med vår rådsledamot Ulrica Källén. Ulrica är, förutom ledamot i Svenska Unescorådet, även verksamhetsledare för Konstnärliga Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS). Vi träffade henne för att prata om varför betänkandet är viktigt och vilken roll Unesco har.

Ulrica Källen Ledamot Unescorådet
Ulrica Källén rådsledamot i Svenska Unescorådet.

Vad handlar betänkandet om?

Det tar ett helhetsgrepp om villkoren för konstnärligt yrkesverksamma och omfattar frågor som utbildning, arbetsmarknad, social trygghet, digitalisering och upphovsrätt för dessa yrkesgrupper. I betänkandet föreslås en rad åtgärder och ekonomiska satsningar som syftar till att minska snedrekryteringen, stimulera sysselsättningen och förbättra de sociala och ekonomiska villkoren för kulturskapare i landet.

Utifrån din roll som ledamot i Svenska Unescorådet, vad i förslaget anser du särskilt viktigt?

Ur ett Unesco-perspektiv är det viktigt att förslagen i betänkandet bidrar till att uppnå målsättningarna i Unescos mångfaldskonvention från 2005, och ligger i linje med Unescos rekommendation om Konstnärens ställning från 1980. Goda villkor för konstnärligt skapande är en förutsättning såväl för kulturell mångfald, som för konstnärlig frihet, och därmed också viktigt för demokratin. Det är viktigt att göra konstnärsyrket tillgängligt för alla oavsett socioekonomisk bakgrund samt att fler konstnärer ska kunna etablera sig i hela landet. Man ska kunna ta del av olika kulturella uttryck och ha möjlighet att delta i kulturliv oavsett var man bor. En annan viktig fråga är konstnärers rörlighet och internationella utbyten, särskilt mellan industriländer och utvecklingsländer. Mångfaldskonventionen handlar om att underlätta utbyten mellan industriländer och utvecklingsländer vad gäller konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultur samt för kulturella varor och tjänster. Vi ser positivt på att konstnärernas roll i utvecklingssamarbetet främjas.

Vad bidrar Unesco med i det här sammanhanget?

Unesco bidrar med att lyfta fram kulturskapares behov av konstnärlig frihet, inte minst i form av en vidsträckt yttrandefrihet vid professionellt konstnärligt skapande, vilket är en prioritering i den svenska strategin för arbetet i Unesco. Inför Unescos generalkonferens nästa höst kommer Unesco att göra en sammanställning av de rapporter som Unesco-länderna ska lämna i november i år om hur de lever upp till Unescos rekommendation om Konstnärens ställning (1980). Denna sammanställning bör bidra till fortsatta åtgärder på internationell och nationell nivå för att stärka konstnärernas villkor.

Läs Svenska Unescorådets svar på betänkandet här!

Ole Reitov

Ole Reitov är människorättsaktivist och bland annat är medgrundare av organisationen Freemuse som verkar för konstnärlig frihet. Han är medlem av Unescos expertgrupp för 2005 års mångfaldskonvention och hjälpte till att ta fram Unescos uppföljningsramverk för konventionen. Han skrev också avsnittet om konstnärlig yttrandefrihet i Unescos globala rapport Re-Shaping Cultural Policies (2015). För några år sedan anmälde han ett fall till Unescos kommitté för konventioner och rekommendationer. Kommittén behandlar kränkningar av mänskliga rättigheter lyckta dörrar.

Vilken sorts fall anmälde ni till kommittén?

Två konstnärer hade blivit fängslade för att de spridit sina verk utan tillstånd. De hölls under mycket svåra förhållanden och tvingades bland annat till falska erkännanden av brott. Unescos kommitté för konventioner och rekommendationer jobbar mot kränkningar av mänskliga rättigheter inom utbildning, kultur, vetenskap och kommunikation. I och med att det rörde sig om två fängslade konstnärer fanns det ju en tydlig koppling.

Varför bestämde ni er för att anmäla fallet till kommittén?

Vi hade arbetat med just det här fallet länge, och från början försökt genom andra tillvägagångssätt att få konstnärerna frigivna.  Freemuse hade bland annat skickat bakgrundsinformation till två av FN:s specialrapportörer, och de skickade en så kallad ”communication” till landets regering. Men det gav tyvärr inte resultat. Det var då som jag fick höra att man också kunde klaga till Unescokommittén. Till skillnad från FN:s specialrapportörers ”communications” så är Unescoprocessen hemlig och jag måste säga att jag från början faktiskt var lite skeptisk till om den över huvud taget skulle ha någon effekt. Men i efterhand är jag glad att vi valde att kontakta kommittén.

Hur gick själva processen till?

Vi skickade ett brev på engelska till kommittén där vi beskrev fallet noggrant. I den här typen av sammanhang är det väldigt viktigt att ha alla fakta rätt. När vi skickat iväg brevet hörde vi inte någonting mer från kommittén, hela proceduren är ju mycket hemlig.

6 månader efter att vi skickade in brevet till kommittén så släpptes konstnärerna från fängelset. I efterhand har jag kunnat pussla ihop att det var mycket snart efter att representanter från det berörda landet varit på möte med kommittén som konstnärerna blev frisläppta Innan kommittén möts skickar landet ett svar. I det här fallet beskrev svaret detaljerat att fångarna behandlats korrekt och att de hade kränkt landets lagar, men kommitténs medlemsländer var inte nöjda med redovisningen och bad om ytterligare upplysningar kring frihetsberövandet samt om hur konstnärernas bristande hälsa behandlades. Och kort tid efter det släpptes konstnärerna.

Det är såklart svårt att veta om det bara var kommitténs arbete som innebar att de släpptes, men jag tror själv att de samtal som kommittén förde i kombination med det andra arbete vi gjort i fallet, var det som gjorde att konstnärerna till slut släpptes.

Är du nöjd med resultatet av kommitténs arbete?

Ja, vi fick ju det resultat som vi ville ha. Jag tycker som sagt att transparens är viktigt i dessa sammanhang, men jag tror också att det kan vara ett bra komplement att arbeta mer dolt. Om FN:s specialrapportörer fungerar som en piska, fungerar Unesco mer som en morot där stater bjuds in till samtal. Båda varianterna kan nog behövas för att en lösning ska kunna hittas. Jag tycker att det är för få organisationer som känner till kommittén idag och nyttjar den som en resurs. Arbetet med mänskliga rättigheter är ett komplext system där kommittén utgör en viktig del.

Läs mer om Unescos kommitté för konventioner och rekommendationer här.

Faktaruta

The human right to participate in and benefit from science is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, which celebrates its 70th anniversary this year. The 2017 UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers further states that academic freedom lies at the very heart of the scientific process, and provides a strong guarantee of the accuracy and objectivity of scientific results. Today when academic freedom is challenged in some countries and disciplines, it is urgent to highlight and discuss how researchers, universities, academies and governments may support fellow researchers and safeguard academic freedom globally.

Date: Friday 9 November

Time: 13:00-15:00, a light lunch is served from 12:15

Venue: Bankhallen, Regeringskansliet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Organisers: Swedish National Commission for UNESCO and Young Academy of Sweden

Program

Welcome by Jonas Olofsson (Associate Professor in Psycology at Stockholm University, Young Academy of Sweden) and Richard Sannerholm (member of the Swedish National Commission for UNESCO and Director for Assessment and Legal Analysis at International Legal Assistance Consortium, ILAC).

Introduction to the Symposium by moderator Helena Lindholm (Professor in Social Sciences at Gothenburg University and Chair of the Expert Group for Aid Studies, EBA, a Government committee).

The state of democracy and academic freedom in Europe
Talk by Professor Staffan I. Lindberg, Director of the Varieties of Democracy Institute, V-Dem, in Gothenburg, Young Academy of Sweden Member.

Theme 1: Protecting academic freedom when it is challenged by the Government

Case study: Gender studies at the Central European University in Hungary
Talk by Professor Andrea Pető, Department of Gender Studies at the Central European University in Budapest, Hungary.

Case study: The situation for scientists in Turkey.
Panel discussion with Marco Nilsson, Associate Professor in Global Studies at Jönköping University, and Olga Selin Hünler, Post-doctoral Researcher in Cultural Antropology at Bremen University, Germany.

Theme 2: Protecting academic freedom when it is challenged by the risk of self-censorship

Case study: when the academic freedom is challenged by global enterprises.
Talk by Beatrice Crona, Associate Professor, Executive Director at The Global Economic Dynamics and the Biosphere programme (GEDB) at the Royal Swedish Academy of Sciences, Young Academy of Sweden Alumni.

Theme 3: The role of universities and academic institutions in standing up for academic freedom
Talk by Professor Astrid Söderbergh-Widding, Vice-Chancellor of Stockholm University.

Concluding discussion on the way forward

Panel with Andrea Pető, Astrid Söderbergh-Widding, Richard Sannerholm and Beatrice Crona.

 

For more information please contact Anna Wetterbom (Young Academy of Sweden) or Julia Lodén (Swedish National Commission for UNESCO).

This event is now fully booked.