Svenska Unescorådet ser positivt på Göteborgs stads ambition att ansöka om medlemskap i Unescos nätverk för kreativa städer inom litteratur. Med beaktande av den tid som krävs för ansökningsprocessen välkomnas Göteborgs stads ansökan vid ansökningstillfället 2021.

Utifrån Svenska Unescorådets roll som kvalitetsgarant för Unesco-koncepten i Sverige, görs i detta läge bedömningen att mer tid behövs för att kunna göra en genomarbetad ansökan som kan resultera i en kreativ stad med tillräcklig förankring och för att säkerställa ett långsiktigt åtagande. Att som stad bli medlem i nätverket för Unescos kreativa städer är ett långsiktigt åtagande och en ansökningsprocess kräver ett gediget förankringsarbete över längre tid med samverkan och dialog med relevanta aktörer i staden och med regionen. Svenska Unescorådet står redo att under ansökningsprocessen utgöra ett stöd för Göteborgs stad gällande dessa aspekter och ser fram emot vidare gott samarbete.

Mer information finns här

Världskulturmuseerna har nu publicerat svenska översättningar av de så kallade ”röda listorna” som  ICOM (International Council of Museums) har tagit fram över  kulturföremål som är under hot. Listorna beskriver föremål som hotas fram för allt av krig och konflikter och fungerar som ett verktyg för att förhindra illegal handel med kulturföremål.

Du hittar den röda listan över hotade föremål från Irak här.

Du hittar den röda listan över hotade föremål från Syrien här.

 

Svenska Unescorådet bjöd den 21 maj in till ett seminarium om karriärmöjligheter i FN-organen Unesco, Unicef och UNHCR, där fem representanter från de tre FN-organisationerna presenterade sin verksamhet och informerade om karriärmöjligheter i respektive organisation.

Presentationer

UNESCO _ Government Officials_May 21

UNHCR_Careers – Government Officials

UNICEF Career Sweden Government Officials

Länkar till lediga jobb på Unesco, Unicef och UNHCR

https://en.unesco.org/careers

https://www.unhcr.org/careers.html

https://www.unicef.org/about/employ/

Ytterligare information

regeringens hemsida finns information och länkar till utannonserade jobb inom FN, EU och andra internationella och mellanstatliga organisationer.

Sida arbetar på uppdrag av regeringen med att öka antalet svenskar i internationella organisationer och samordnar bland annat flera utbildningsprogram för yngre personer.

Impactpool är ett verktyg med syfte att erbjuda stöd för alla som är intresserade av en karriär inom internationella idédrivna organisationer.

Statsanställda i Sverige har möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av sin professionella utveckling. Läs mer om utbytestjänstgöring här.

 

The Swedish National Commission for UNESCO (Svenska Unescorådet), in collaboration with UPAD and UN Association of Sweden, organized recruitment seminars at Stockholm University and Uppsala University the 20-21 of May. At the seminars five representatives from UNESCO, UNHCR and UNICEF presented their organisations and informed about career opporunities in the three UN agencies.

Presentations

Presentation UN careers_Stockholm Uppsala University_May 20-21

Links to career opportunities at UNESCO, UNHCR and UNICEF

https://en.unesco.org/careers

https://www.unhcr.org/careers.html

https://www.unicef.org/about/employ/

More information

Sida works to increase the number of Swedes in international organisations and coordinates several for young persons. (Swedish)

The Swedish Government provides information and links to job openings at UN, EU and other international and intergovernmental organisations. (Swedish)

Impactpool is a career platform devoted to provide the best possible support to people who want to pursue a career within mission-driven organizations.

 

Unesco har nu beviljat Sveriges ansökan om att bli partner till FN:s internationella år för urfolksspråk som infaller 2019.

Det internationella året för urfolksspråk ska öka den globala medvetenheten om urfolksspråk och bidra till att stödja, främja och öka tillgången till urfolksspråk. Samiska språk är urfolksspråk och nationellt minoritetsspråk i Sverige. Enligt Unescos Atlas of the World’s Languages in Danger är alla samiska språk hotade eller allvarligt hotade språk.

Regeringen har därför tilldelat Sametinget 800 000 kronor för genomförandet av språkaktiviteter under urfolksspråksåret. Aktiviteterna ska syfta till att främja samiska språk och samisk kultur.

Läs mer om det internationella året för urfolksspråk här.

Michael Vinka kokar kaffe i kåtan, Geunja Samisk Fjällgård
Michael Vinka kokar kaffe i kåtan, Geunja Samisk Fjällgård
Foto:(C) Ola Jennersten Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Idag, den 21 maj, är dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. När Sverige undertecknade Unescos konvention, som antogs 2005, åtog vi oss att skydda och främja mångfalden av kulturyttringar. Vi skulle kunna göra mer, både nationellt och internationellt.

Det första centrala målet i konventionen har stöd i våra nationella kulturpolitiska mål. Vi ska, med yttrandefriheten som grund och utan att styra det konstnärliga innehållet, arbeta för en mångfald av kulturyttringar, där olika röster ges utrymme.

Den kulturpolitiska debatten i Sverige under senare år har ibland ifrågasatt utförandet av regeringsuppdrag för allas lika rätt att delta i kulturlivet och för att en mångfald röster ges utrymme, med hänvisning till att det riskerar att bli politisk styrning av det konstnärliga innehållet och i värsta fall begränsa den konstnärliga friheten. Men att politisera två av de grundläggande fri- och rättigheterna är en olycklig förenkling.

Mångfaldskonventionen är tydlig i att yttrandefriheten är en förutsättning för att uppnå dess mål:

Kulturell mångfald kan endast skyddas och främjas om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som yttrandefrihet, informationsfrihet och kommunikationsfrihet samt möjligheten för individerna att välja kulturyttringar garanteras.” Samtidigt erkänner konventionen att ”mångfalden av kulturyttringar, däribland de traditionella kulturyttringarna, är en viktig faktor som gör att enskilda och folk kan uttrycka sig och dela med sig av sina idéer och värderingar.

Trots att yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet, sker ständigt överträdelser av människors rätt att uttrycka sig genom skilda konstformer i olika delar av världen. Konstnärer attackeras fysiskt, åtalas, frihetsberövas och skräms till tystnad på grund av innehållet i deras verk.

Freemuse gav under våren ut sin årliga rapport om konstnärlig frihet i världen, The State of Artistic Freedom – Whose Narratives Count? Rapporten är en självständig analys av 673 fall av hot och hat mot konstnärer och kulturarbetare. 80 länder finns med i kartläggningen av våldsamma händelser under 2018.

De allvarligare avstegen från internationell rätt har identifierats i diktaturer där nationell lagstiftning ofta missbrukas för att felaktigt begränsa den konstnärliga friheten i försvar av andra mänskliga rättigheter. Den vanligaste orsaken till att konstnärers frihet begränsas är att deras konst är regimkritisk, följt av att konsten utmanar sociala, kulturella och religiösa normer. Rapporten visar också att konstverk som producerats av kvinnor, hbtqi–personer och minoriteter, eller som handlar om de problem som dessa grupper står inför i det dagliga livet, är särskilt utsatta. Inskränkandet av den konstnärliga friheten sker även i demokratier. 56 procent av de registrerade attackerna mot hbtqi-konstnärer skedde exempelvis i länder som inte kriminaliserar homosexualitet.

Det är naturligtvis viktigt att ständigt granska oss själva och ställa oss frågan om politiken tillåts styra över konsten och kulturen på ett sätt som inskränker den konstnärliga friheten. Samtidigt kan det tyckas motsägelsefullt att strategiska uppdrag och insatser i Sverige för att stärka yttrandefriheten för grupper i samhället som världen över identifieras som särskilt utsatta för hot och hat, i stället tolkas som politisk styrning över det konstnärliga innehållet.

Så vems berättelser är det i realiteten som räknas? Och vem får ta del av berättelserna?

Undersökningar visar att i Sverige deltar människor med lägre utbildningsnivå, lägre inkomster och med utomsvensk bakgrund i lägre grad i den offentligt finansierade kulturen. Vi behöver bredda deltagandet i kulturen och säkerställa att alla har möjlighet att delta på lika villkor för att leva upp till våra åtaganden. För att allas berättelser ska räknas kan ibland särskilda regeringsuppdrag vara nödvändiga så att exempelvis nationella minoriteters språk och kultur och hbtqi-personers berättelser ges utrymme eller kvinnors rättigheter inom kultursektorn utvecklas.

Samtidigt har konsten och kulturen, just genom att ge utrymme för olika röster och tankar, unika möjligheter att överbrygga klyftor, både inom samhällen och mellan länder. Vi läser en bok och lever oss in i en annan människas värld och plötsligt har det känslomässiga avståndet minskat.

Enligt konventionen ska vi skapa förutsättningar för kulturerna att fritt kunna blomstra, samspela och berika varandra, att uppmuntra till dialog mellan kulturerna och att främja interkulturalitet. Målen är särskilt viktiga i en tid av stora migrationsflöden. Tre fjärdedelar av världens större konflikter har enligt FN en kulturell dimension och det är därför brådskande att överbrygga klyftor mellan kulturer för att främja fred, stabilitet och utveckling. Konventionen betonar också att det är nödvändigt att införliva kultur som ett strategiskt inslag i internationellt utvecklingssamarbete.

Kulturrådet och Svenska Unescorådet arbetar tillsammans med regeringen för att uppnå konventionens mål, nationellt och internationellt. Med ökat samarbete mellan kulturpolitiken och den internationella utvecklingspolitiken skulle vi kunna göra än mer för att stärka internationellt samarbete på kulturområdet och för att stärka och skydda grundläggande fri- och rättigheter och en mångfald av kulturyttringar. Fri konst och kultur har en unik potential. Låt inte den stå outnyttjad.

Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet

Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet

Nästa vecka, den 20 och 21 maj, besöker representanter från FN-organen Unesco, Unicef och UNHCR Stockholm och Uppsala för att presentera sina respektive verksamheter och informera om karriärmöjligheter i Unesco, Unicef och UNHCR. Syftet med besöket är att uppmuntra fler svenskar att söka sig till de tjänster som finns inom dessa FN-organ. Seminarierna är en del av en långsiktig insats för informationsspridning och kontaktskapande.

Stockholms universitet, Södra huset hörsal B5
Måndagen den 20 maj kl. 15.00
Mer info och anmälan här.

Uppsala universitet, Universitetshuset sal 4
Tisdagen den 21 maj kl 15.00
Mer info och anmälan här.

Bild: Unesco Org.

 

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och arbetar bland annat med världsarv, yttrandefrihet, miljö- och havsfrågor samt utbildning för alla.

Unicef är FN:s barnfond och arbetar utifrån Barnkonventionen i 190 länder för att förbättra barns liv och försvara deras rättigheter.

UNHCR är FN:s flyktingkommissariat och arbetar globalt för att rädda liv, försvara rättigheter och bidra till en bättre framtid för människor på flykt och statslösa.

Information om utbytestjänstgöring hittar du här.

Läs intervjun med Isabelle Nilsson, tidigare utbytestjänstgörande vid Unesco här.

Isabelle Nilsson från Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort utbytestjänstgöring i Paris på Unescos institut för utbildning och planering (IIEP) under fem månader. Svenska Unescorådet har träffat Isabelle för en intervju där hon berättar om de största lärdomarna, utmaningarna och varför det är viktigt med utbyten.

Isabelle Nilsson, foto: Universitets- och högskolerådet

Berätta om positiva samt utmanande erfarenheter från dina fem månader som utlandstjänstgörande.

Det var mycket positivt att arbeta i en så kunskapsintensiv organisation som Unesco International Institute for Educational Planning (IIEP). I forskningsprojektet som jag arbetade med hade vi en mycket kreativ, reflekterande arbetsprocess i ett litet team på tre personer samtidigt som jag nyttjade möjligheten att bevaka andra processer och internationella möten av intresse vid Unescos huvudkontor några kvarter bort. Det blev en efterlängtad period av fördjupning och utvecklingsinriktat arbetssätt för min del. Kontakten med den svenska delegationen vid Unesco blev också en mycket positiv erfarenhet och jag upplevde ett fint stöd från dem.

Den främsta utmaningen var nog att på kort tid sätta sig in i en ny, hierarkiskt präglad arbetskultur med begränsad internkommunikation bortom det egna teamet. De flesta hade fortfarande fast dator, fast telefon och fast skrivbordshöjd, långt från den svenska kontorsnormen idag.  Sånt som kan verka till synes oviktigt men som i svensk arbetskultur ses som självklart och viktigt för trivsel. Jag började föreslå uteluncher med mellanchefer och andra medarbetare för att etablera en första kontakt och skapa mig en bild av hur organisationen fungerar, vilket föll mycket väl ut.

Arbetstiderna kunde vara lite flytande med återkommande kvällsmingel med nationella representanter där man förväntades delta. Det var spännande till en början, men efter ett tag uppskattas egen fritid efter jobbet. Jag var hjälpt av att ha ett öppet sinne, och att ”go with the flow” även i oklara situationer, men också av att våga ta initiativ till att styra upp min arbetssituation och vid behov sätta gränser.

Varför är detta viktigt för UHR att möjliggöra utbytestjänstgöring för sina anställda?

För att en statlig myndighet ska kunna ha ett helhetsperspektiv på sin verksamhet är det viktigt att medarbetare förstår vad relevanta globala organisationer gör och hur de fungerar. Det är också viktigt att ha ett internationellt nätverk, vilket utbytestjänstgöring öppnar upp för.

Vad tar du med dig in i din framtida karriär från denna erfarenhet, och vilka arbetsuppgifter hade du?

På IIEP arbetade jag främst med utformning av ett forskningsprojekt om flexible learning pathways in higher education, som fokuserar på högre utbildning. Det kan handla om antagningstest, erkännande av tidigare (icke-formellt och informellt) lärande eller tillgodoräknanden vid byte från yrkesinriktat till akademiskt utbildningsspår, allt som en del av det livslånga lärandet. I utformningen av en enkät och förberedelser av fördjupande fallstudier var det många stimulerande diskussioner där mina kollegors internationella perspektiv mötte mina konkreta erfarenheter om hur det fungerar i praktiken i olika länder. En stärkt insikt är att jag trivs med att arbeta utredande och utvecklingsinriktat med internationella perspektiv. Jag uppskattade institutets sätt att ge sina medarbetare utrymme att komma med idéer, att ge dem utmaningar och visa tillit men att samtidigt öppet reflektera över hur arbetssättet kan utvecklas.

Utifrån din erfarenhet, varför tror du att det är viktigt att öka representationen av svenskar i Unesco?

Det kan vara ett smart sätt för Sverige som viktig givare till Unesco att göra avtryck i nationellt prioriterade frågor i Unescos verksamhet. När det gäller processfrågor tror jag att svensk byråkrati ur ett internationellt perspektiv är relativt effektiv med förhållandevis stor transparens – vår starka offentlighetsprincip är känd. Ur ett vidare och djupare perspektiv är det viktigt att Sverige stödjer ett relevant, framåtblickande och effektivt Unesco då organisationen står för mänskliga rättigheter, vetenskap och kulturell utveckling vars utrymme krympt i många delar av världen på senare år.