I skrivande stund har 192 länder stängt skolor till följd av coronavirusets spridning och över 90% av världens elever påverkas av dessa omfattande skolstängningar. Unescos generaldirektör Audrey Azoulay menar att utbildning globalt sett aldrig har utsatts för störningar i så hög utsträckning som nu. Därför har Unesco, som ansvarigt FN-organ för utbildningsmålet i Agenda 2030, tagit flera initiativ för att stötta medlemsländerna i arbetet med att verka för allas rätt till utbildning trots pandemin. Här lyfter vi tre av dem:

  1. Samlar statistik, nyheter och delar digitala inlärningslösningar

Sedan utbrottet av det nya coronaviruset och den globala utbildningskrisen har Unesco tagit en samordnande roll och förser det internationella samfundet med nödvändig information. Här samlar och uppdaterar Unesco regelbundet statistik över virusets påverkan på utbildning globalt. Där kan man följa utvecklingen av antalet elever som påverkas av skolstängningar samt vilka utbildningsrelaterade åtgärder länder valt att vidta.

Unesco delar även information om digitala inlärningslösningar. Inlärningslösningarna syftar till att hjälpa lärare, studenter och familjer att göra distansundervisningen så kvalitativ och inkluderande som möjligt. Detta genom allt ifrån mobila läsapplikationer, plattformar för videomöten och verktyg för lärare att skapa kreativt läromaterial. Listan över de digitala inlärningslösningarna går att nå här.

  1. En öppen global utbildningskoalition

Den 10 mars deltog utbildningsministrar och representanter från utbildningsdepartement från 73 medlemsländer på ett digitalt krismöte initierat av Unescos generaldirektör Audrey Azoulay. Som ett resultat av detta möte lanserade Unesco en öppen global utbildningskoalition. Utöver multilaterala organisationer som UNHCR, WHO och Världsbanken, så har civilsamhälle och privata aktörer som Microsoft, Google och Facebook anslutit till koalitionen och bidrar med teknisk expertis och resurser. Över 40 aktörer har gått ihop för att stötta länder i att säkerställa kontinuitet och jämlikhet i utbildningen – med ett särskilt fokus på flickor i de mest utsatta länderna som drabbas hårdast. Koalitionen samarbetar för att hitta lösningar för distansundervisning i miljöer med olika tekniska förutsättningar. Läs mer om koalitionen här.

  1. ”Community of Practice”

När länder står inför samma utmaning är samarbete A och O. För att medlemsländer enkelt ska kunna dela erfarenheter och goda exempel på krishantering så att utbildning når alla, har Unesco skapat ett ”Community of Practice”. Inom ramen för detta anordnas webinarium där tekniska utbildningsexperter från internationella organisationer samt regerings- och myndighetsföreträdare från olika länder deltar och diskuterar. Dessa diskussioner har handlat om allt ifrån hur regeringar säkerställer att pågående utbildningskris inte skapar större skillnader mellan könen eller mellan särskilt utsatta grupper i samhället, hur examinationer för sistaårselever genomförs och vilka stöd – såväl tekniskt som psykologiskt – lärare och familjer får vid distansundervisning.

Flera länder berättar att de utnyttjar public service och TV-sänder lektioner på gratis-kanaler för elever i alla åldrar. Detta för att även elever utan internettillgång ska kunna delta i den digitala distansundervisningen. Andra länder har översatt nationella distansundervisningsmaterial till inhemska urfolksspråk och vissa länder tar fram material om socioemotionella aspekter av utbildning för att hjälpa elever att hantera isolering. Mer information om Unescos webinarium hittar ni här.

Diskussionerna fortsätter och initiativen blir fler. Unesco är en samlande kraft för att utbildning, även i dessa utmanande tider, ska vara rättvis, inkluderande och jämställd.

Vad kan vi egentligen göra med den dystra statistiken över ett segregerat folkhälsosverige? Arja Leppänen arbetar som processledare för Jämlik vård på Regionalt cancercentrum och har precis avslutat sitt uppdrag som projektledare för införandet av hälsoinformatörer. Hon har ett svar på den frågan.

Hej Arja! Du har varit projektledare för Jämlik Cancerprevention. Vad handlade projektet om?

– Folkhälsan är sämre i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Det var därför vi startade pilotprojektet i Botkyrka där vi utbildade invånare i kommunen om levnadsvanor och cancerprevention – som vikten av att gå på mammografi och ta HPV-vaccination till exempel. Dessa människor blev så kallade hälsoinformatörer, och förde därefter vidare informationen till andra invånare i kommunen. Detta för att öka kunskapen och förutsättningarna för en bättre folkhälsa.

Projektet började 2015 och har sedan dess implementerats i nästan hela region Stockholm. Dessutom börjar konceptet leta sig in i landet, bland annat i Sörmland och Region Norr. Det är väldigt roligt eftersom projektet gett goda resultat!

Vilka resultat har projektet bringat?

– Genom enkäter har vi kunnat se att invånarna själva upplever en ökad kunskap om just levnadsvanor – framförallt om rökning, kost och alkohol. Vi kan också se ett ökat deltagande i mammografi, cellprovtagning och HPV-vaccinationer i de områden som hälsoinformatörerna har varit verksamma. Det är tydliga tecken på att vi gör något rätt!

Berätta mer om hälsoinformatörerna! Vilka är de? Och vad gör de konkret?

– De är alla typer av människor i åldrarna 16–75 år. De har olika bakgrunder och är allt ifrån skolungdomar, läkare, arbetslösa, sjuksköterskor, ingenjörer och arkitekter. Informationen de delar ut finns på tolv olika språk. Tillsammans har de stått utanför butiker och på torg för att föra hälsoinformationen vidare.

Hur har hälsoinformatörerna kunnat vara användbara i situationen med covid-19?

– Många går runt i trapphus och sätter upp affischer om hur vi bör tänka och agera i den rådande situationen. Det som är så bra är att hälsoinformatörerna ofta är aktiva i de områden där de själva bor. Så de känner ju människorna som bor i området. Många är även aktiva i föreningar, som exempelvis somaliska föreningen, vilket gör att vi kan nå ut med hälsoinformation på ett unikt sätt.

Vilken roll har LUCS haft i projektet?

– Samarbetet med Local Unesco Collaboration in Sweden (LUCS) har varit väldigt värdefullt. Vi har kunnat nyttja kontaktvägar och kanaler som finns via dem, fått viktig kunskap från andra LUCS-medlemmar och mottagit stöd genom hela projektet. Vi har också haft alla våra utbildningar och möten i deras lokaler.

På vilket sätt kan Unescos värderingar speglas i projektet?

– Projektet handlar om jämlikhet, integration och forskning. Det har varit viktigt för oss att arbetet varit interkulturellt och att vi skapat möjligheter för människor att utvecklas. Efter att ha arbetat som hälsoinformatör har jättemånga fått jobb med det som enda referens. Och jag brukar säga så här; det gör inget att de slutar som hälsoinformatörer – jag vill hellre att de kommer in i arbetslivet!

Fakta om LUCS-projekt

Hälsoinformatörerna är ett exempel på LUCS arbete med så kallade kunskapspiloter. Kunskapspiloterna är projekt som utvecklar metoder och skapar av nya praktiker för hållbarhet, social jämlikhet och lika rättigheter. Genom erfarenhetsutbyte mellan forskning, förvaltning och civilsamhälle kan goda resultat från kunskapspiloterna spridas till andra kommuner, regioner eller aktörer.

Läs mer om projektet Jämlik Cancerprevention här.

Konstnärlig frihet och yttrandefrihet är en fundamental del av demokrati och mänskliga rättigheter. Men hur står det egentligen till med konstnärlig frihet världen över? Vilka är de främsta hoten? Vad blir censurerat och varför?

Svar på dessa frågor finns i Freemuses årliga rapport som i år lanseras i Stockholm för första den 15 april!

Lanseringen kommer att ske digitalt så att många som möjligt ska kunna ta del av rapportens innehåll. Seminariet äger rum 09.00-10.45. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Förutom en presentation av rapporten och efterföljande panelsamtal kommer Amanda Lind, Sveriges kultur- och demokratiminister, Hilde Klemetsdal, direktör för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet vid norska UD, samt Svante , ordförande för Kulturrådet också att tala på seminariet.

I panelen deltar: Sara Edström, Konstnärernas Riksorganisation, Staffan Smedby, SIDA, Brittis Edman, Amnesty International Sverige och Nora al Badri, konstnär.

Seminariet anordnas av Svenska Unescorådet, Kulturrådet, Konstnärernas Riksorganisation och Freemuse i samband med Världsdagen för konst.

Följ seminariet här: