Coronapandemin har starkt begränsat mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för kulturskapare: fler konstnärer mördades och fängslades 2020 än året innan. En rapport som presenterades för FN:s råd för mänskliga rättigheter visar också att deras arbetsmöjligheter påverkats starkt, bland annat att de som arbetar med hantverk i Chile har förlorat en tredjedel av sin inkomst samt att 140 000 kulturarbetare i Ecuador hade påverkats negativt av pandemin redan i juni 2020.

”En mångfald av både kulturskapare och kulturyttringar i vårt samhälle är en förutsättning för att olika röster ska höras och få uttrycka sig i ett samhälle. Genom en mångfald av perspektiv kan vi bättre förstå varandra och finna hållbara lösningar. Därför blir uppmärksammandet av internationella mångfaldsdagen 21 maj extra viktig i år,” säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Unesco, FN:s organ för kultur, utbildning och vetenskap, genomför studier av pandemins påverkan på kultursektorn ur flera perspektiv. Vad som blivit tydligt är hur pandemin har förvärrat situationen för en redan utsatt arbetsgrupp och uppmärksammat oss på problem som funnits sedan tidigare.

Det har bland annat blivit tydligt att kvinnliga kultarbetare drabbas hårdast av restriktionerna. Detta eftersom kvinnor ofta har sämre tillgång till digitala verktyg, osäkrare kontrakt eller arbetar inom delar av sektorn som drabbas hårdare. Kvinnor har i hög grad också varit tvungna att ta ett större ansvar för hem och barn under pandemin.

Svenska Unescorådet och Kulturrådet anordnar ett seminarium på temat internationellt samarbete för en stärkt kultursektor efter pandemin den 21:a maj. Mer information finns här.

Mer information:

Konventionen från 2005 om kulturell mångfald och kreativitet.

Pandemin förvärrar jämställdheten i kulturella sektorn (rapport)

Konstnärlig frihet globalt (rapport)

Effekterna av det senaste årets pandemi har drabbat konstnärer, kulturarbetare, kulturorganisationer och kultursektorn hårt i Sverige och internationellt.

Kulturrådet och Svenska Unescorådet arrangerar den 21 maj, den internationella dagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling, ett samtal om konstnärlig frihet och vikten av internationellt samarbete för en mer motståndskraftig kultursektor i Sverige och internationellt efter pandemin.

Moderator: Svante Weyler, Ordförande för Kulturrådets styrelse

Klicka här för att anmäla dig.

Kortfattat program

Inledning
Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet

Pandemin − ett hot mot de kulturella rättigheterna
Karima Bennoune, FN:s särskilda rapportör om kulturella rättigheter

Musik och samtal
Yasmine El Baramawy, musiker, ICORN fristad i Malmö

Facklig internationell samverkan för stärkta rättigheter för konstnärer och kulturarbetare
Simon Norrthon, Ordförande Fackförbundet Scen & Film
Jan Granvik, Förbundsordförande Musikerförbundet
Grethe Rottböll, Ordförande Författarförbundet

Nya möjlighet för kulturen efter pandemin?
Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister, i samtal med Svante Weyler

Avslutande ord
Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare Svenska Unescorådet

Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik.

Pressfrihetsdagen
Under en konferens i Windhoek, Namibia de första dagarna i maj 1991 lades grunden till Windhoekdeklarationen. Redan i den första paragrafen betonas pressfrihetens betydelse för ekonomisk och demokratisk utveckling.

Unesco, som var sammankallande till konferensen, godkände deklarationen först 1993 men har valt den 3:e maj 1991, dagen då deklarationen kom till, till den internationella dagen för pressfrihet. Året är nu 2021 och Windhoekdeklarationen har funnits i trettio år. Detta uppmärksammar Unesco i en global konferens med temat ”Information as a public good”. Svenska Unescorådet uppmärksammar dagen med en intervju med Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, med anledning av hennes deltagande i ett webbinarium kring pressfrihet.

Vad innebär det att se information som ”a public good”?
Att beskriva information som ”a public good” är inget nytt fenomen men den rådande pandemin har uppmärksammat journalistikens viktiga roll i att förmedla händelser och information. Vi har blivit påminda om hur avgörande tillförlitlig information är inte bara för vår hälsa utan också för yttrandefrihet och demokrati. Pandemin aktualiserar därmed vikten av att understryka information som ’a public good’.

Faktum är att medborgarskap och demokrati helt saknar mening om fakta och information för att förstå samhället saknas.

Du har tidigare uttryckt att global statistik av pressfrihet ser dyster ut, är det fortfarande så?
När Windhoekdeklarationen skrevs för trettio år sedan såg man relativt ljust på framtiden men strax därefter började kurvan för pressfrihet vika nedåt. Yttrandefrihet och fria medier är starkt sammankopplade med demokratiutvecklingen vilket dessvärre resulterat i att knappt 10 procent av världens befolkning idag har tillgång till fria medier och ett pluralistiskt medielandskap.

Pandemin verkar ha drastiskt försämrat pressfriheten i många länder – covid-19 har utnyttjats för att hindra journalister att rapportera om viktiga händelser och sprida information till allmänheten.

Hur ser pressfriheten i Sverige ut idag?
Även om vi har kommit långt i Sverige jämfört med många andra länder kan pressfrihet och fria medier aldrig tas för given. Pressfriheten måste motiveras och underbyggas i varje tid.

Idag finns det särskild anledning att beakta såväl erfarenheter från rådande pandemi med behov av ökad medie- och informationskunnighet (MIK) i samhället som aktuella frågor i anslutning till den snabba och omfattande teknikutvecklingen – som t ex AI och robotiseringen.

Med anledning av årets friande har Unesco valt ut tre områden där samtliga 193 medlemsländer behöver agera för att stärka pressfriheten. Dessa är alltså utvecklingsområden även för Sverige:

  • Säkerställa ekonomisk bärkraft för nyhetsmedier
  • Säkerställa transparens och öppenhet hos internetföretag
  • Stärka medie-och informationskunnigheten hos befolkningen

Trots att till exempel journalistmord är ovanligt i Sverige är det inte läge att nöja sig. Att den internationella dagen för pressfrihet uppmärksammas även här är därmed av yttersta vikt och vi uppmuntrar alla att ta del av Unescos evenemang med anledning av trettioårsdagen.