Unescos forskningsrapport, som släpps vart femte år, visar på flera utmaningar med den globala forskningen. Enligt rapporten ökade visserligen antalet forskare med knappt 14% och finansieringen med 19% mellan 2014 och 2018. Resurserna är dock väldigt ojämnt fördelade. Fyra av fem länder investerar mindre än 1% av BNP i forskning och är därför i hög grad beroende av vetenskaplig expertis och teknologi från andra länder.

”Unescos rapport lyfter flera viktiga frågor kring kopplingen mellan samhälle och forskning. Inte minst under pandemin har vi sett hur viktigt det är att allmänheten har förtroende för vetenskapen. Kvalitativ forskning spelar en fundamental roll för att alla världens länder tillsammans ska kunna möta de globala hot vi står inför.” säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Unesco noterar också att endast en tredjedel av världens forskare är kvinnor och att andelen skiljer sig drastiskt mellan olika forskningsfält. Inom AI-forskning utgör kvinnor endast 22%.

Slutligen noterar Unesco att 70% av vetenskapliga publikationer inte är tillgängliga för majoriteten av världens forskare, trots stora framgångar inom öppen vetenskap. För att motverka detta planerar Unesco att anta en ny rekommendation om öppen vetenskap under hösten 2021.

Sveriges arbete med forskning inom Unesco

Sverige arbetar för öppen och samhällsutvecklande forskning på många olika vis. Bland annat skrev Sida år 2020 på ett två-årigt avtal med Unesco som inneburit 25 miljoner kronor till vetenskapssektorn. Syftet med finansieringen är att stödja framväxten av robusta, inkluderande och hållbara forskningssystem i Ghana, Sierra Leone, Burundi, Tanzania, Moçambique och Zimbabwe.

Världsarvet Laponia är ett av få i världen och det enda i Sverige som blivit upptaget på Unescos världsarvslista för både sina natur- och kulturvärden. Dessa omfattar till exempel en unik vildmark, rennäring och samisk kultur. Dessa värden måste bevaras för att Laponia ska bibehålla sin status som världsarv enligt de åtaganden som Sverige har tagit på sig enligt Unescos världsarvskonvention.

På begäran av Sverige har Unesco yttrat sig över huruvida världsarvet Laponia kan påverkas av gruvdrift i Kallak.

Unesco bedömer, baserat på det underlag Unesco fått från Sverige, att gruvdrift i Kallak kan få åtminstone medelstor negativ påverkan på världsarvet Laponia, men att påverkan potentiellt kan bli stor eller mycket stor.

Unesco rekommenderar att Sverige tar fram ytterligare information om hur världsarvet kan påverkas av gruvbrytning i Kallak, för att en säkrare bedömning ska kunna göras. Unesco efterfrågar också underlag från Sametinget. Unesco rekommenderar dessutom att Sverige undersöker hur rennäringen utanför och i Laponia ska skyddas.

”Det är bra att Unesco nu har kommit med ett utlåtande. Unesco har genom sitt världsarvscenter, sina expertorgan (ICOMOS och IUCN) och deras nätverk mycket gedigna kunskaper om världsarv och genomför regelbundet den här typen av bedömningar. Uttalandet är därför ett viktigt underlag för regeringen inför den fortsatta beslutsprocessen om gruvdrift i Kallak.”, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

Sverige ratificerade Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv år 1985. Sverige är enligt konventionen skyldigt att skydda och bevara sina världsarv för kommande generationer.

Mer information

Svenska Unescorådet

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission till Unesco och fungerar som en länk mellan Sverige och Unesco. Vi är ett stöd till regeringen i frågor som rör det svenska Unescoarbetet och samordnar och sprider kunskap om Unescos verksamhet i Sverige.

Världsarvet Laponia

Världsarvet Laponia är ett samiskt kulturlandskap med flera tusenåriga spår av mänsklig verksamhet. I området ingår nio samebyar, nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos, samt naturreservaten Sjávnja och Stubbá.

Laponia är en av Västeuropas sista större vildmarker, vilket innebär ett varierat och enastående landskap med såväl glaciärer och högfjäll som slättmarker och skogsområden. Områdets historia är tätt förknippad med de samiska samhällen som vuxit fram ur de nomadsamhällen som existerade i Laponia under medeltiden.

Laponia utsågs av Unesco till världsarv 1996.

Pressbilder på Anna-Karin Johansson

Presskontakt: Kari Gardelin (kari.gardelin@regeringskansliet.se eller +46 70 287 2839)