Den 24 februari har det gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Unesco har följt kriget noga och bland annat gjort många olika insatser för journalister, utbildningsaktörer och kulturinstitutioner.

Information, kultur och utbildning är viktiga delar för att möta en krigsdrabbad befolknings behov, bygga motståndskraft och kunna förbereda för framtiden.

Eftersom dessa områden ligger inom Unescos mandat, manar Unesco det internationella samfundet att mobilisera och samarbeta för att så långt möjligt upprätthålla utbildningn i landet. Det gäller även skyddet av kultur- och världsarv, som drabbas av beskjutning och plundring, och där brist på el och intakta byggnader leder till stora skador på konst och föremål.

I krig är journalisters arbete omistligt för att dokumentera och rapportera det som händer. För att kunna utföra sitt arbete behöver mediearbetare utrustning, utbildning och säkerhet.

Under det gånga året har Unesco mobiliserat över 20 miljoner USD med stöd av medlemsstaterna och andra samarbetspartners så att konkreta åtgärder kunnat vidtas i Ukraina. Därutöver tillkommer 10 miljoner USD som Japan bidrar med från och med februari 2023. Därmed är Japan den enskilt största finansiella partnern till Unesco för Ukraina.

Utbildning
Kriget har haft stor påverkan på utbildningssektorn i Ukraina.
Före kriget uppgick antalet pedagoger till 674 000 och antalet elever till 7.4 miljoner. I januari 2023 kunde Unesco konstatera att över 3000 utbildningsinstitutioner skadats och över 400 har förstörts helt och hållet. 1,8 miljoner elever studerar nu online istället för i fysiska klassrum.

För att hjälpa lärare att kunna hålla i online-undervisning har Unesco bidragit med 50 000 datorer i samarbete med Google. Utöver det har Unesco utbildat 50 000 lärare i digital pedagogik för att hjälpa till med övergången från fysisk till digital undervisning.

Unesco mobiliserade även över 25 globala utbildningsaktörer till att bistå med utbildningsplattformar, utveckla digitala lösningar och översätta utbildningsinnehåll för Ukrainska elever.

Kulturarv och världsarv
I krig är det en prioritet att försöka hindra förstörelse och plundring av kulturarv. Genom att utbilda de som arbetar med kulturarv i Ukraina i hur de kan säkra byggnader, förbättra brandsäkerheten och identifiera säkra platser för skydd av konstverk, kan vissa skador begränsas. I början av februari 2023 kunde Unesco konstatera att runt 240 kulturella platser i Ukraina har skadats – däribland museer, monument, bibliotek och kyrkor.

Utöver detta är svårigheten att upprätthålla kulturliv och konstnärlig produktion något Unesco tittat på. Till exempel bidrar Unesco med konstnärsstipendier och att säkerställa att konstnärer kan få ut sina verk till publik. En donation på 100 000 USD har gjorts till sju kulturprojekt, där fokus har legat på sådana som främjar resiliens vid trauma.

Därutöver stöttar Unesco kvinnliga konstnärer som har flytt från Ukraina på grund av kriget. De får boende och uppehälle av en kulturinstitution i landet de flytt till genom civilsamhällesorganisationen Artists at Risk.

Nytt världsarv
I januari 2023 skrevs hamnstaden Odessas historiska centrum in på Unescos världsarvslista och på listan över världsarv i fara. Det innebär att staden åtnjuter samma skydd som övriga världsarv på listan. Enligt Världsarvskonventionen får världsarven inte skadas medvetet – varken direkt eller indirekt. Alla medlemsländer i Unesco har kommit överens om att världsarven är hela mänsklighetens tillgång och ansvar och att de är av ett bestående universellt värde som vi alla ska värna och bevara.

I och med att Odessa skrivits in på listan över världsarv i fara kan tillgång till förstärkt internationell teknisk och finansiell hjälp för att skydda och reparera skador på världsarvet efterfrågas vid behov.

Illegal handel med kulturföremål
En utmaning som fortgår i skydd av kriget är den illegala handeln med kulturföremål från Ukraina. Unesco arbetar med att informera konsthandlare och stärka nätverken mellan de länder som gränsar till Ukraina för att fånga upp föremål som förekommer på ICOMs röda lista över kulturföremål i Ukraina.

Journalister och informationsspridning
Idag är 5000 journalister ackrediterade för att följa kriget och många som befinner sig vid fronten har inte erfarenhet av att arbeta som krigskorrespondenter. Unesco har arbetat nära samarbetspartners och journalister i Ukraina för att bistå media med utrustning, psykologiskt stöd och säkerhetsutbildningar. Bland annat förses reportrar och deras lokala fixare med säkerhetsutbildning och manualer som inkluderar första hjälpen och instruktioner i hur man kan hantera trauma.
Unesco har även bidragit till att etablera ett nätverk med sex s.k. solidaritetscenter som drivs av National Union of Journalists (NUJU). Här kan journalister få juridisk rådgivning och säkerhetsutbildning. Över 1000 journalister har kunnat ta del av detta.

Fortsatt stöd för Ukraina
För att ytterligare bistå journalister i deras viktiga verksamhet har Unesco skickat ut skyddsutrustning i form av skottsäkra västar och hjälmar till Ukrainska journalister. El-generatorer har också distribuerats så att nyhetssändningar ska kunna fortgå trots återkommande elavbrott.

Finansiellt stöd är viktigt och Unesco har (tillsammans med World Food Programme) donerat 100 000 USD för att 160 Ukrainska journalister ska ha en basinkomst och kunna fortsätta sitt arbete med att hålla befolkningen informerad om vad som händer.

Under 2023 kommer Unesco att fortsätta mobilisera för Ukraina. Till exempel kommer 20 000 Ukrainska lärare och pedagoger att tränas av professionella inom psykosocialt stöd, för att de ska kunna identifiera vilka behov som finns hos barn och deras familjer vad gäller mental hälsa.

Vängruppen för Ukraina
Sverige var en av initiativtagarna till den vängrupp för Ukraina i Unesco, som är aktiv sedan 2014 då Ryssland annekterade Krimhalvön. Denna informella grupp består av 20 medlemsstater som arbetar för att hålla Ukraina högt upp på agendan. Sedan invasionen har vängruppen gjort 22 uttalanden med fördömanden.

Ett starkt uttalande publicerades idag på vängruppens respektive sociala medier.

Du kan se filmen med uttalandet här.

Se gärna vår sammanfattande film om Unescos insatser i Ukraina:

Läs mer här:
In the face of war, a year of action in Ukraine – UNESCO Digital Library

Foto längst upp i artikeln: АлесьУсцінаў_Pexels, rasat hus i Ukraina

Snart är det dags för For Women in Science-priset att delas ut. Nyhetsbrevets läsare är varmt välkomna att delta. Du får också information om hur du kan nominera till Unescos olika listor och register och hur du kan delta i den globala internetkonferensen Internet for Trust.

Årsdagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina närmar sig. Vi berättar mer om Unescos nya program för att stötta journalister i Ukraina.

Att värna mänskliga rättigheter handlar också om att ge ungdomar tillgång till utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa. Läs om det nya peer learning-verktyget för sexualundervisning som Unesco lanserat.

Dessutom får du veta mer om Sveriges tre kreativa städer och får en introduktion till de tre nya Unesco världsarven i Libanon, Jemen och Ukraina.

Läs nyhetsbrevet här!

Prenumerera
Missa inga nyheter från Svenska Unescorådet! Prenumerera på nyhetsbrevet här: Get a Newsletter (gansub.com)

Att investera i skolhälsa och skolmat är avgörande för barns skolresultat. Trots detta saknar 1 av 3 skolor i världen fortfarande tillgång till dricksvatten och grundläggande sanitet. Det framgår av en ny rapport som lanseras idag av Unesco, Unicef och FN:s livsmedelsprogram, WFP.

– Elevers lärande sker bäst i trygga och hälsosamma skolor. Ändå saknar alltför många skolor resurser för att tillgodose god hälsa, välmående och den viktiga tillgången till vatten och toaletter. Nu uppmanar Unesco med samarbetspartners det internationella samfundet att stötta länder i att investera i hälsa, kost och social trygghet. Barn behöver en miljö där de kan nå sin fulla potential, säger Audrey Azoulay, Unescos generaldirektör.

Den nya rapporten “Ready to learn and thrive: School health and nutrition around the world” visar att skolor som satsar på hälsa och skolmat sporrar barn att komma till skolan och att stanna kvar. Enbart tillgången till skolmat kan öka antalet inskrivna elever med 9 % och deras närvaro med 8%.

I länder och på platser där bristsjukdomar och infektioner är vanliga kan åtgärder som avmaskning och att ge mikronutrienter som tillskott till maten resultera i att elever stannar i skolan i upp till 2,5 extra år. Rapporten tar också upp andra saker som ögonvård, mental hälsa och generellt välmående liksom förebyggande av våld i skolan.

Lönsamt att investera i skolmat och hälsa
Utöver att barns och vardag och studiemiljö förbättras understryker rapporten att det är ekonomiskt lönsamt att t.ex. satsa på skolmatsprogram. För varje USD som investeras kan landet räkna med en avkastning på 9USD. Vid investering i program för att främja mental hälsa är den potentiella avkastningen 21,5 gånger insatsen.

Idag saknar 1 av 3 skolor (31%) säker tillgång till dricksvatten och toaletter. Detta innebär att ungefär 584 miljoner barn har liten eller ingen tillgång till dricksvatten i skolan. Av dessa lever 2 av 5 i subsahariska Afrika. De flesta länder i världen erbjuder skolmat, men ca 73 miljoner av de mest utsatta barnen i världen tar inte del av skolmatsprogram.

Behov av gemensamma insatser
UNESCO, UNICEF och WFP vädjar nu till det internationella samfundet, enskilda länder och samarbetspartners att öka insatserna för att skydda och främja fysisk och psykisk hälsa, kost, välmående och utveckling för alla elever. Det är viktigt att fokusera på insatser som fungerar i en lokal kontext, som t.ex. skolmat, vaccinationsprogram, avmaskning, psykosocialt stöd, och utbildning för att elever ska lära sig att leva hälsosamma liv.

Rapporten lanseras av Unesco, Unicef och WFP i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Global Partnership for Education (GPE), och Världshälsoorganisationen (WHO) med stöd från Research Consortium for school health and nutrition, Världsbanken och FN:s näringssekretariat.

Länk till rapporten: Ready to learn and thrive: school health and nutrition around the world – UNESCO Bibliothèque Numérique

Unescos pressmeddelanden:
Newsroom | UNESCO

Presskontakt Unesco: Clare O’Hagan, c.o-hagan@unesco.org, +33145681729

Mer information: Thérèse Amnéus, kommunikationsansvarig Svenska Unescorådet, telefon: 073-840 91 75
E-post: therese.amneus@regeringskansliet.se 

Unesco uttrycker sitt stöd för Syrien och Turkiet med anledning av de katastrofala jordbävningar som drabbat de båda länderna.

”Jag beklagar de familjer som förlorat älskade närstående. Mina tankar går också till de som skadats och påverkats på olika sätt. Unesco kommer att bistå med stöd inom ramen för sitt mandat,” säger Audrey Azoulay, generaldirektör för Unesco.

Unesco har påbörjat en översyn av skadorna på kulturarvet och särskild oro finns vad gäller situationen i Aleppo i Syrien. Aleppo finns med på listan över kulturarv i fara. Här har man särskilt noterat skador på citadellet. Dessutom har gamla stadens västra torn kollapsat och runt marknadsplatserna har flertalet byggnader försvagats.

I Turkiet beklagar Unesco kollapsen av flertalet byggnader inom världsarvet Diyarbakırs fästning och kulturlandskapet Hevsel trädgårdar. Detta var ett viktigt centrum för de romanska, sasanidiska, bysantinska, islamiska och ottomanska perioderna. Andra platser på världsarvslistan i närheten av epicentret kan också påverkas – t.ex. Göbekli Tepe, Nemrut Dağ och Tell av Arslantepe.

Just nu mobiliserar Unesco sina experter i samverkan med partners som ICOMOS, för att inventera exakt vari skadorna består. På så sätt hoppas Unesco snabbt kunna säkra och stabilisera platserna.

Presskontakt Svenska Unescorådet:
Thérèse Amnéus, therese.amneus@regeringskansliet.se, 070 840 91 75

Pressmeddelandet i original:

Earthquake in Syria and Turkey: UNESCO offers support

Paris, 7 February 2023 – UNESCO on Monday expressed its support for Syria and Turkey following the devastating earthquakes that struck the two countries. “My condolences go out to the families and loved ones of those who died. My thoughts are also with the injured and all those affected. Our Organization will provide assistance within its mandate,” said Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO.

The Organization has undertaken with its partners an initial survey of damages to heritage. In Syria, UNESCO is particularly concerned about the situation in the Ancient city of Aleppo, which is on the List of World Heritage in Danger. Significant damage has been noted in the citadel. The western tower of the old city wall has collapsed and several buildings in the souks have been weakened.

In Türkiye, UNESCO deplores the collapse of several buildings at the World Heritage site o Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape, an important centre of the Roman, Sassanid, Byzantine, Islamic and Ottoman periods. Other sites on the World Heritage List not far from the epicentre could also be affected, such as Göbekli Tepe, Nemrut Dağ and Tell of Arslantepe.

UNESCO is mobilizing its experts, in conjunction with its partners such as ICOMOS, to establish a precise inventory of the damage with the aim of rapidly securing and stabilizing these sites.

Press contacts
Thomas Mallard, t.mallard@unesco.org, +33145682293
Lucia Iglesias, l.iglesias@unesco.org, +33145681702

UNESCO Newsroom
All our press releases