USA önskar återinträda som medlem i UNESCO redan i juli 2023. Det meddelade Unescos generaldirektör Audrey Azoulay från Unescos huvudkontor i Paris idag.

– Detta är en stark förtroendesignal för Unesco och multilateralismen. Inte endast vad gäller organisationens centrala mandat – kultur, utbildning, vetenskap och kommunikation/information – utan också vad gäller det sätt som Unesco genomför uppgifterna idag, sade Audrey Azoulay, när hon adresserade de 193 medlemsstaternas representanter i ett extrainkallat möte under måndagen.

article_us-announcement
Audrey Azoulay, generaldirektör Unesco. Foto: Unesco

Fem år utanför Unesco
USA lämnade organisationen år 2018 efter att ha upphört betala sina medlemsavgifter i samband med att Palestina gick med i Unesco år 2011. USA kommer nu att föreslå en plan för ersättning för utestående medlemsavgifter för att få möjlighet att både rösta och väljas till Unescos styrelse framöver.

USA föreslår bland annat att de, utöver medlemsavgifter, under kommande år ska bidra med frivilliga medel bl.a till Unescos program för utbildning om Förintelsen, journalisters säkerhet, värnandet av kulturarv i Ukraina och vetenskap, teknologi och matematikutbildning i Afrika.

I nästa steg ska USA:s finansieringsförslag godkännas av medlemsstaterna i ett extrainsatt generalkonferensmöte. som föreslås äga rum i juli 2023.

– Om USA återigen blir medlem i Unesco innebär det att organisationen
blir finansiellt starkare och att flera av de områden som Sverige prioriterar kan stärkas i Unesco, som t.ex. utbildning och journalisters säkerhet, säger Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet

Sedan Joe Biden tillträdde som USA:s president år 2021, har USA återupptagit flera samarbeten med internationella organisationer, bland annat Parisavtalet om klimatförändringar och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Unesco arbetar för fred och samarbete
Unesco är FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Organisationens syfte är att bidra till fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna.

Medlemsländerna i Unesco arbetar tillsammans fram normativa instrument som t.ex. rekommendationer och konventioner. När en konvention har antagits och undertecknats av medlemsländerna, blir den obligatorisk att genomföra. En sådan konvention är till exempel Världsarvskonventionen från 1972. Den handlar om att skydda världens kultur- och naturarv. Det senaste tillskottet på världsarvslistan är staden Odessas historiska centrum i Ukraina, som utsågs till världsarv i januari 2023. Detta innebär bland annat att inget land medvetet får göra något som direkt eller indirekt kan skada världsarvet.

Sveriges tryckfrihetsförordning från 1766 utsågs nyligen till världsminne av Unesco.

Läs Unescos pressmeddelande här: The United States of America announces its intention to rejoin UNESCO in July | UNESCO