I årets första nyhetsbrev summerar vi kommande händelser och evenemang under våren 2024.

Läs om Svenska Unescorådets nationella konferens som äger rum i mars månad, Haagkonventionens 70-årsjubileum och hur du nominerar till Svenska Unescopriset 2024.

Ladda hem nyhetsbrevet här:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här: Prenumerera på Svenska Unescorådets nyhetsbrev · Get a Newsletter (gansub.com)

Den 24 februari 2024 är det två år sedan Ryssland inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina. Unesco har under denna tid mobiliserat 66 miljoner US dollar från medlemsländer och samarbetspartners för att stötta arbetet inom t.ex. utbildning, kultur, och journalistik i Ukraina.

Sverige har samtidigt ökat det humanitära och militära stödet till Ukraina och bistår även på många andra sätt – t.ex. med ekonomiskt stöd, krishantering och stöd till återuppbyggnad. Inom ramen för Unescos mandatområden har Sverige bidragit med 75 miljoner kronor till Unescos arbete inom utbildningssektorn i Ukraina. Läs mer om Sveriges insatser här: Sveriges stöd till Ukraina – Regeringen.se

Krigets påverkan
En ögonblicksbild av hur Unescos mandatområden (utbildning, kultur, kommunikation) påverkats av kriget visar att 3 798 skolor har skadats, 342 kulturella platser har skadats och 14 journalister har dödats till och med idag.
Unesco följer antalet journalister som dödats runt om i världen sedan 1993. Ta del av data här: Observatory of Killed Journalists | UNESCO

För att motverka och hjälpa Ukraina att klara av de utmaningar och svårigheter som kriget för med sig, har Unesco satsat på att använda de mobiliserade medlen till att stötta landet på en mängd olika sätt inom ramen för Unescos mandat.

Inom utbildningssektorn har t.ex. 61 000 datorer distribuerats till lärare och elever och 50 000 lärare utbildats i online-pedagogik. Dessutom utbildas 15 000 skolpsykologer i mental hälsa och det sker en återuppbyggnad av 30 skolor och förskolor.

På kulturområdet har Unesco utbildat 1 600 personer inom kultursektorn i att ta hand om kulturarvet. 300 kulturobjekt har märkts med Blue Shield och 100 kvinnliga konstnärer har fått stöd – bland annat genom att erbjudas residenser i andra länder eller olika typer av försörjningsstöd. Dessutom har 65 fotojournalister utbildats i att dokumentera krigets inverkan på kulturen

Inom mediesektorn har 2000 journalister utbildats i första hjälpen, säkerhetstänkande och mental hälsa. 360 journalister har fått ekonomiska nödbidrag och nära 100 nyhetsredaktioner och medieföretag har fått materiellt, finansiellt och redaktionellt stöd på olika sätt.
Därutöver har 6 solidaritetscenter för journalister öppnats runtom i Ukraina.

Läs mer om och följ Unescos insatser i Ukraina här: In the face of war, UNESCO’s action in Ukraine | UNESCO

Priset uppmärksammar en person, organisation eller ett projekt, baserat i Sverige, som gjort en framstående insats inom något av Unescos mandatområden – utbildning, vetenskap, kultur eller kommunikation.

Årets inriktning
I år är inriktningen för det Svenska Unescopriset etik och AI. Svenska Unescopriset 2024 ska gå till en aktör, person eller organisation som genom sitt arbete eller olika verktyg, främjar arbete med etik inom AI.

Artificiell intelligens blir en allt större del av samhället och de tjänster som vi medborgare tar del av. AI kan både underlätta och effektivisera livet för många. Samtidigt innebär AI stora utmaningar som inte minst rör etiska aspekter.

Unesco har tagit fram en rekommendation som adresserar de etiska utmaningarna med AI och mottagaren av Svenska Unescopriset 2024 kommer att bedömas med utgångspunkt i denna rekommendation. Läs mer om rekommendationen nedan.

Nominera senast den 29 mars 2024
Du som nominerar kan göra det som privatperson eller utifrån din myndighet, organisation eller institution. Du kan nominera flera olika personer/grupper/organisationer.

Skicka dina förslag på separata blanketter till:  infounesco@regeringskansliet.se  senast den 29 mars 2024.

Här laddar du hemnomineringsblanketten:

Priset består av ett diplom och vinnaren utses av en jury med representanter från Svenska Unescorådet. De nominerade genomlyses även av en AI-kunnig referensgrupp.

Om Unescos rekommendation om etik och AI
Unescos rekommendation om etik och AI är det första och enda globala standardsättande instrumentet inom området och syftar till att säkerställa en AI-utveckling där universella principer om hållbarhet och mänskliga rättigheter, såsom frihet, jämlikhet, jämställdhet, personlig integritet och rättvisa respekteras, beaktas och främjas. Rekommendationen syftar till att stötta staters arbete med lagstiftning, policy och styrning i överensstämmelse med internationell rätt, men arbetar också vägledande gentemot individer, grupper, samhällen, institutioner och näringsliv för att säkerställa de etiska dimensionerna i alla stadier av AI-systemets livscykel.

Rekommendationen går ut på att utvecklingen av AI ska baseras på fyra grundläggande värderingar som borgar för att AI-system arbetar för mänsklighetens, individernas, samhällenas och miljöns bästa.
Dessa är:
1. Respekt, skydd och främjande av mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet
2. Möjlighet att leva i fredliga, rättvisa och sammankopplade samhällen
3. Säkerställande av mångfald och inkludering
4. Blomstrande miljö och ekosystem

De fyra pelarna. @Unesco

Ta del av Unescos rekommendation här:
Lång version: Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence – UNESCO Digital Library
Kort version: UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key facts – UNESCO Digital Library
Läs mer om Unescos arbete med etik och AI:  Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO.

Bilden högst upp: En AI-genererad bild med texten ”Nominera till Svenska Unescopriset 2024, etik och Ai”. I mitten av bilden syns en hjärna med ihopkopplade noder. Runt hjärnan syns en mängd symboler.

Unescos världsarv Laponia.

FN har utropat åren 2022-2032 till the International Decade of Indigenous Languages, en internationell urfolksspråksdekad. Syftet med urfolksspråksdekaden är att uppmuntra privatpersoner, grupper och organisationer att fortsätta att skydda och bevara världens alla ursprungsspråk och stödja språklig mångfald och mångspråkighet.

Unescos enkät
D
u kan bidra genom att berätta mer om ditt språk och dela information om arbete som pågår. Unesco inbjuder dig att bidra med din kunskap och dina erfarenheter. Syftet är att samla information både om språken och de utmaningar som finns för att de ska leva kvar, och att utveckla nya lösningar för bevarande, revitalisering och stöd till språklig mångfald över hela världen. Lär mer här: TELL US ABOUT YOUR LANGUAGE ! (Page 1 of 5) (office.com)

Samiskt världsarv i Sverige
Laponia är ett samiskt kulturlandskap och en del av Sápmi. De storslagna miljöerna som omger Laponia bär samisk historia. 1996 utsågs Laponia av Unesco till ett världsarv och har sedan dess besökts av människor från hela världen. Laponia är ett världsarv där man jobbar aktivt med renskötsel då den samiska kulturen är starkt präglad av relationen mellan renen och människan genom årtusenden. Läs mer här: Laponia – Det samiska i världsarvet – Laponia

Fira den samiska nationaldagen hos världsarvet Laponia
Den 6 februari kommer världsarvet Laponia att uppmärksamma den samiska nationaldagen genom musik och filmvisning på Laponiatjottjudus. I ett samarrangemang med Jokkmokks sameförening bjuder de in till konsert av Katarina Rimpi och visning av kortfilmen FAAMOE.

Läs mer om den samiska nationaldagen här: Samernas nationaldag 6/2 – Sametinget

Bild: CJ Utsi

Bilden föreställer ett vitt snölandskap med en flock av renar.

Det är nu dags att lämna förslag till nominering till Unescos Världsminnesprogram.

Under perioden 1 februari – 30 april 2024 finns möjlighet att lämna förslag till nya nomineringar till Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet. Kommittén ansvarar för samordning av landets världsminnen och bereder nya nomineringsförslag.

Världsminneskommittén kommer i denna utlysning att prioritera dokument eller arkiv som kan skildra breda samhällsperspektiv utifrån olika aspekter. Av ansökan ska materialets ägarskap, förvarande, unicitet och tillgänglighet tydligt framgå.

Förslag till nomineringar lämnas in här: Nominera till Unescos Världsminnesprogram (paloma.se)

Sista dag att lämna förslag är 30 april 2024.

Nomineringsprocessen sker i flera steg. Världsminneskommittén tar emot förslag till nomineringar. Under andra halvåret 2024 väljer kommittén ut de förslag som går vidare i processen. Slutligen gör den utvalda institutionen en formell ansökan i samverkan med Världsminneskommittén. Ansökan sänds vidare av Världsminneskommittén till Svenska Unescorådet som fattar beslut om att nominera förslaget till Unesco. Nomineringsprocessen beräknas ta minst två år.

Kriterier och krav för ett världsminne samt riktlinjer för institutioner som förvaltar världsminnen liksom mer information om våra svenska världsminnen finns på: Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet – Riksarkivet

Unescos Världsminnesprogram arbetar för skydd och tillgängliggörande av världens dokumentarv. Idag finns åtta dokumentarv som utsetts till världsminne i Sverige. På Unescos lista över svenska världsminnen finns idag Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Codex argenteus – Silverbibeln, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar samt vårt senaste världsminne Tryckfrihetsförordningen 1766.

Frågor kan ställas till: varldsminnen@riksarkivet.se

Kontaktperson: Maria Larsson Östergren, sekreterare Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet.