Eva Björck

Vi har träffat Eva Björck, för att prata om Världsvetenskapsdagen, Vetenskapsrådet och hur hon ser på vetenskap och hållbar utveckling.

Hej, vem är du?
Eva Björck, professor, huvudsekreterare i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och ledamot i Svenska Unescorådets vetenskapliga utskott.

Idag är det Världsvetenskapsdagen, berätta lite om den och hur Vetenskapsrådet uppmärksammar den.
Genom den årligt återkommande Världsvetenskapsdagen uppmärksammar Unesco vetenskapen och forskningens betydelse för utvecklingen mot en hållbar utveckling och fred.

I Sverige har vi sedan 2012 valt att uppmärksamma Världsvetenskapsdagen genom ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet i form av ett seminarium. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum och lyfta fram forskning som spänner över många forskningsfält och som är relevant för det globala arbetet mot en hållbar utveckling och fred. I år har vi valt att skjuta på Världsvetenskapsdagen till våren 2016, då Unescos generalkonferens pågår den 10 november i år.

Världsvetenskapsdagen är en mötesplats för vetenskap, forskning och medborgare och lyfter upp aktuella forskningsfrågor kopplade till utmaningen med att nå ett hållbart samhälle för alla. Denna tanke känns som mer aktuell idag än någonsin. Tidigare under hösten antog FN Agenda 2030 som lyfter fram 17 olika mål inom hållbar utveckling. På Unescos generalkonferens, som pågår under Världsvetenskapsdagen, är Agenda 2030 i fokus och de 17 olika målen lyfts fram i relation till Unescos fyra områden. På generalkonferensen kommer också Unescos Science Report 2015 att lanseras som ger grund för fortsatt vetenskapligt arbete för en hållbar utveckling. Rapporten pekar på hur vetenskap är nyckeln till global hållbar utveckling och har spännande fakta som till exempel att endast 28,4 procent av alla forskare världen över är kvinnor. Detta, och mycket mer framkommer i rapporten.

Hur ser du på relationen mellan vetenskap och hållbar utveckling?
Relationen mellan vetenskap och hållbar utveckling är stark. För att nå målen i Agenda 2030 och möta framtiden krävs att man tänker om och utvecklas vidare inom horisontella områden. Ett av dessa är jämställdhet, en annan etik i forskning, ett annat att arbeta med integrerad vetenskap, det vill säga tillsammans över vetenskapsområden. Det handlar dock inte enbart om att samverka inom de vetenskapliga sammanhangen utan även om att arbeta problemorienterat och tillsammans med medborgare i samhället. För att arbeta med de stora frågorna om klimat till exempel krävs förändringar i hur vi lever och utnyttjar jordens resurser likaväl som att utveckla ny teknik. Här krävs lösningar som vilar både på naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och som involverar människor som kan lyfta fram och aktualisera problem.

Hur arbetar Vetenskapsrådet med hållbar utveckling?
Vid Vetenskapsrådet arbetar vi med hållbarutveckling inom samtliga områden. Speciellt lyfts området fram inom utvecklingsforskning som handlar om att forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och att bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Läs mer om vetenskap inom Unescos område här >