Unescos globala mål
Unescos globala mål.

År 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling: Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål och är ett verktyg för världens alla länder fram till 2030. De globala målen ersätter millenniemålen från år 2000.

Unescos ska stödja världens länder att uppnå de globala målen, och arbetar framför allt med 9 av agendamålen där mål 4, inkluderande och jämlik utbildning för all, står i centrum.

Unesco bidrar även till att:

  • uppnå jämställdhet och öka kvinnor och flickors egenmakt (mål 5);
  • säkra tillgången till färskvatten (mål 6);
  • bygga motståndskraftig infrastruktur, uppmuntra hållbar industrialisering och att främja innovation (mål 9). Detta blir första gången som vetenskap, teknologi och innovation erkänns som en global faktor för hållbar utveckling;
  • skydda och bygga städer och bosättningar som är inkluderande, hållbara och säkra (mål 11);
  • bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser (mål 13);
  • bevara havets resurser på ett hållbart sätt (mål 14);
  • skydda och återställa våra ekosystem och stoppa förlusten av biologisk mångfald (mål 15);
  • främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling och säkerställa tillgång till information och skydda grundläggande friheter (mål 16).

Mer information om de globala målen för hållbar utveckling finns på UNDP:s hemsida.

Film ”Från milleniemålen till Agenda 2030”.


Senast uppdaterad 9 april 2019