Sverige har en lång historia av att stötta Unescos arbete inom alla organisationens arbetsområden och är idag den största givaren av frivilliga bidrag. Ett sådant exempel på frivilliga bidrag är det avtal som Sida och Unesco skrev under i oktober i år. Avtalet innebär 25 miljoner kronor svenskt bistånd till Unescos arbete med forskning och vetenskap. Vi hörde av oss till Andreas Admasie, ansvarig forskningssekreterare på Sidas enhet för forskningssamarbete, och ställde fyra frågor om avtalet, vad det kommer leda till, och varför det är viktigt att stötta Unescos arbete med forskning.

Hej Andreas! Vad innebär det nya avtal som Sida och Unesco precis har tecknat?

Det innebär att vi finansierar ett två-årigt program inom Unesco som stärker sex afrikanska länders (Ghana, Sierra Leone, Burundi, Tanzania, Moçambique och Zimbabwe) arbete med att implementera Unescos rekommendation om forskning och forskare. Länderna får också stöd i att sammanställa nationella rapporter om hur de efterlever rekommendationen. På så sätt kommer stödet att leda till en starkare ställning för vetenskap, teknologi och innovation i dessa länder. Avtalet kommer också att bidra till att sprida kunskap om och främja implementeringen av rekommendationen på hela den afrikanska kontinenten. Programmet är ett samarbete mellan Unescos naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga sektorer.

På vilket sätt bidrar detta avtal till mer jämställd, hållbar och inkluderande forskning?

Icke-diskriminering, inkludering, akademisk frihet och hållbar utveckling är ledande principer i Unescos rekommendation om forskning och forskare. Genom att stärka ländernas arbete med rekommendationen och främja implementeringen av den bidrar vi till att framtida forskning följer dessa principer.

Sverige ger redan stora frivilliga bidrag till Unesco. Hur kompletterar detta avtal det stöd som redan ges?

Den största delen av Sveriges stöd till Unesco går till utbildningssektorn, men även arbete som rör press- och yttrandefrihet. Utbildning och forskning hänger såklart ihop på många sätt, och kan även kopplas samman med dessa friheter. Vi har länge velat ha ett forskningssamarbete med Unesco i vilket akademisk frihet är en viktig del. Nu har vi hittat ett upplägg som vi är mycket hoppfulla om. Det normativa arbetet inom områden som icke-diskriminering, jämställdhet, och akademisk frihet tror vi kommer att främja forskning såväl som utbildning, och i förlängningen även press- och yttrandefrihet.

 Varför tycker ni på Sida det är viktigt att stötta Unesco?

Unesco besitter en unik teknisk kompetens och ett stort inflytande. Inom forskningssamarbetet ser vi Unesco som en närmast idealisk samarbetspartner i vår strävan mot att utveckla arbetet med att främja akademisk frihet.

Foto: Edwin Mjwahusi
Dr Donatha Tibuthwa forskar på svamp som en viktig näringskälla. Foto: Edwin Mjwahusi