Nationella Biosfärkommittén meddelade i november 2020 att de beviljar Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuners ansökan om att Vombsjösänkan ska få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde. Vombsjösänkan kommer under de närmsta åren att förbereda sin ansökan till Unesco och samtidigt stärka och förankra sitt biosfärarbete.

Vombsjösänkan är en flack dal med gräsmarker på sandiga jordar mellan Sjöbo och Lund. De kringliggande åsarna har uppstått för miljontals år sedan, medan jordarter och landformer i sänkans botten bildades efter den senaste istiden. De biologiska värdena är unika och från Vombsjösänkan har det rapporterats över 700 rödlistade arter, vilket är en av de högsta noteringarna i Sverige.

Vombsjösänkan planerar att arbeta med fyra fokusområden: samspel mellan tätorter och landsbygder genom bland annat dialogmöten och hållbar fysisk planering, hållbar utveckling av värdefullt vatten inklusive utbildning om grund- och ytvattnets viktiga funktion, hållbar utveckling av odlingslandskapets ekosystemtjänster genom bland annat medvetandegörande om jordbrukets sårbarhet kopplat till klimatförändringar, samt hållbar utveckling av natur- och kulturarv genom bland annat utbildning om områdets biologiska mångfald och kulturhistoria.

Framöver planerar Vombsjösänkan att vidareutveckla bland annat våtmarker och sjöar, jordbruk och biologisk mångfald samt arbeta för förbättrade förutsättningar för pendling och näringsliv. En viktig del av detta kommer att vara ett fokus på turism och friluftsliv samt naturupplevelser i stort.

Mer information om Vombsjösänkan hittar du här.


Senast uppdaterad 6 april 2022