Den 21 maj är dagen för kulturell mångfald. Kulturell mångfald är kännetecknande för mänskligheten och utgör dess gemensamma rikedom.

För drygt sex år sedan, den 18 mars 2007, trädde Unescos Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”) i kraft efter att 30 länder, bland annat Sverige, ratificerat eller godkänt den. Konventionen går ut på att erkänna länders rätt och skyldighet att bedriva en kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden. Mångfald handlar om att erkänna alla kulturers jämlikhet och värdighet, liksom varje folks rätt att slå fast och bevara sin kulturella identitet och få den respekterad av andra.

Video: Det vinnande bidraget från en tävling Unesco anordnade 2011 om vad kulturell mångfald betyder för unga idag.

Konventionen är ett juridiskt bindande internationellt avtal som garanterar att konstnärer, yrkesverksamma inom kultur, utövare och medborgare världen över kan skapa, producera, sprida och ta del av ett brett utbud av kulturella varor, tjänster och aktiviteter. Utgångspunkten för konventionens resonemang är till stora delar densamma som för den kulturpolitik som började utformas i Skandinavien och flera andra västeuropeiska länder efter andra världskrigets slut. I detta kulturpolitiska utvecklingsarbete framhölls framför allt att kulturella och humanistiska värderingar måste bli kärnpunkter i politiken. Kulturens betydelse när det gällde att forma värderingar och identiteter – för den enskilda människan och för nationer – lever kvar från denna tids resonemang, och har legat till grund för konventionen.

Innehållet i Unescos mångfaldskonvention kretsar kring frågan om kulturens roll i ett globalt samhälle. Det är en framgång att 140 länder över hela världen har ratificerat en konvention som innebär att varje nation har rätt – och skyldighet – att forma en kulturpolitik som främjar kulturell identitet, kulturarv och mångfald och som betraktar kulturen som en väsentlig utvecklingskraft i ett brett samhällsperspektiv.

» Läs Unescos mångfaldskonvention, ”Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

» Facebooksidan ”Do One Thing for Cultural Diversity and Inclusion