1500828_ulla_carlsson_184pxProfessor Ulla Carlsson blir innehavare av en ny Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

Ulla Carlsson är för närvarande föreståndare för Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet.

Konkret innebär Ulla Carlssons professur att hon under de kommande fyra åren ska arbeta med kunskapsutveckling inom området både i Sverige och i internationella sammanhang, på olika sätt förmedla den kunskapen inom forskarsamhället och skapa mötesplatser mellan forskningen, politiken och praktiken.

– Yttrandefrihet är ett komplext och svårhanterligt begrepp och det är också en av de mest politiserade frågorna på dagens internationella arena. Om resultat ska nås måste såväl kunskapsutvecklingen som samverkan ske i fruktbara sammanhang – inte minst handlar det om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är inom den ram jag har att arbeta, säger hon.

För Ulla Carlssons del betyder Unesco-professuren både möjligheter och utmaningar. Det handlar om att bidra till att förhindra en inskränkning av yttrandefriheten, som i sin tur urholkar mänskliga rättigheter. En förutsättning för att bemöta en sådan utmaning är kunskap på kontinuerlig basis om situationen i olika delar av världen.

Unesco-professurer introducerades av Unesco 1992 för att främja forskning och högre utbildning mellan olika länders lärosäten inom områden som Unesco prioriterar. I dag finns drygt 760 Unesco-professurer vid fler än 850 institutioner i 134 länder runt om i världen. I Sverige är Unesco-professurerna inriktade på områden som prioriteras av Svenska Unescorådet: yttrandefrihet, utbildning för hållbar utveckling och kapacitetsbyggande i fattigare länder. Ulla Carlsson är Sveriges sjunde innehavare av en Unesco-professur.

– Unesco är det organ i FN-systemet som har i uppgift att lyfta frågor om press- och yttrandefrihet, och det är ett område som Sverige prioriterar högt. Ulla Carlsson kommer att göra ett viktigt bidrag till detta arbete, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Läs mer om de svenska Unesco-professurerna >