I den statliga utredningens betänkande Konstnär – oavsett villkor? läggs bland annat förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt yrke och stärka konstnärers position i ett digitaliserat samhälle samt ge ungdomar bättre förutsättningar att välja konstnärsyrket. Svenska Unescorådet har kommenterat betänkandet och tog tillfället i akt att diskutera detta med vår rådsledamot Ulrica Källén. Ulrica är, förutom ledamot i Svenska Unescorådet, även verksamhetsledare för Konstnärliga Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS). Vi träffade henne för att prata om varför betänkandet är viktigt och vilken roll Unesco har.

Ulrica Källen Ledamot Unescorådet
Ulrica Källén rådsledamot i Svenska Unescorådet.

Vad handlar betänkandet om?

Det tar ett helhetsgrepp om villkoren för konstnärligt yrkesverksamma och omfattar frågor som utbildning, arbetsmarknad, social trygghet, digitalisering och upphovsrätt för dessa yrkesgrupper. I betänkandet föreslås en rad åtgärder och ekonomiska satsningar som syftar till att minska snedrekryteringen, stimulera sysselsättningen och förbättra de sociala och ekonomiska villkoren för kulturskapare i landet.

Utifrån din roll som ledamot i Svenska Unescorådet, vad i förslaget anser du särskilt viktigt?

Ur ett Unesco-perspektiv är det viktigt att förslagen i betänkandet bidrar till att uppnå målsättningarna i Unescos mångfaldskonvention från 2005, och ligger i linje med Unescos rekommendation om Konstnärens ställning från 1980. Goda villkor för konstnärligt skapande är en förutsättning såväl för kulturell mångfald, som för konstnärlig frihet, och därmed också viktigt för demokratin. Det är viktigt att göra konstnärsyrket tillgängligt för alla oavsett socioekonomisk bakgrund samt att fler konstnärer ska kunna etablera sig i hela landet. Man ska kunna ta del av olika kulturella uttryck och ha möjlighet att delta i kulturliv oavsett var man bor. En annan viktig fråga är konstnärers rörlighet och internationella utbyten, särskilt mellan industriländer och utvecklingsländer. Mångfaldskonventionen handlar om att underlätta utbyten mellan industriländer och utvecklingsländer vad gäller konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultur samt för kulturella varor och tjänster. Vi ser positivt på att konstnärernas roll i utvecklingssamarbetet främjas.

Vad bidrar Unesco med i det här sammanhanget?

Unesco bidrar med att lyfta fram kulturskapares behov av konstnärlig frihet, inte minst i form av en vidsträckt yttrandefrihet vid professionellt konstnärligt skapande, vilket är en prioritering i den svenska strategin för arbetet i Unesco. Inför Unescos generalkonferens nästa höst kommer Unesco att göra en sammanställning av de rapporter som Unesco-länderna ska lämna i november i år om hur de lever upp till Unescos rekommendation om Konstnärens ställning (1980). Denna sammanställning bör bidra till fortsatta åtgärder på internationell och nationell nivå för att stärka konstnärernas villkor.

Läs Svenska Unescorådets svar på betänkandet här!