748

Ett viktigt mål för Unescos arbete är att främja mångfald i kulturutbyte och dialog mellan olika kulturer. Unesco uppmuntrar medlemsländerna att öka intresset och förståelsen för andra kulturer och lyfter frågan om kultur som utvecklingsfaktor.

Inom Unescos kulturprogram domineras arbetet med olika konventioner inom kulturområdet. Konventionerna samordnas av Unesco och regelbundna möten anordnas för alla länder som ratificerat konventionen. Hållbar utveckling och bevarande av kulturarv är viktiga teman i arbetet, samt tryggande av immateriellt kulturarv – traditioner, seder och bruk.

Vidare finns program för återbördande av museiföremål, språk, kreativitet och skydd av kulturarv vid katastrofer. Unesco ger ut publikationer och tidskrifter som följer utvecklingen inom olika kulturområden.

Inom kulturområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonventioner:

  • Konventionen om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt (1954) – ladda ned
  • Konventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätt till kulturegendom (1970) – ladda ner
  • Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972), ”Världsarvskonventionen” – ladda ner
  • Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck (2005), ”Mångfaldskonventionen” – ladda ner
  • Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet (2003) – ladda ner

Senast uppdaterad 19 juni 2024