Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring.

Vid Unescos generalkonferens år 2003 antogs konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Som finns till för att trygga icke-materiell kultur så att den inte faller i glömska. Konventionen undertecknades av Sverige år 2011. Institutet för språk och folkminnen ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige.

Konventionen slår fast att länder som undertecknat konventionen ska göra förteckningar över immateriellt kulturarv för att skapa överblick och ge möjlighet till bättre överföring av kunskap. De länder som undertecknat konventionen kan nominera en tradition eller ett hantverk till konventionens listor.

Det finns två internationella listor samt ett register kopplade till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Konventionen har stort fokus på utövarna av det levande kulturarvet. Om ett listat kulturarv försvinner ska det strykas från listan. Den svenska regeringen har hittills valt att inte nominera några traditioner till Unescos lista över immateriella kulturarv, detta för att undvika att värdera olika traditioner. Istället kan allmänheten och organisationer skicka in förslag på traditioner, seder och bruk till Sveriges förteckning över levande traditioner som Institutet för språk och folkminnen ansvarar för. Alla som är intresserade kan lämna förslag här.


Senast uppdaterad 6 april 2020