Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring.

Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003. Konventionen undertecknades av Sverige år 2011. Institutet för språk och folkminnen ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige.

Konventionen slår fast att länder som undertecknat konventionen ska göra förteckningar över immateriellt kulturarv för att skapa överblick och ge möjlighet till bättre överföring av kunskap. De länder som undertecknat konventionen kan nominera en tradition eller ett hantverk till konventionens listor.

Det finns två internationella listor samt ett register kopplade till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Konventionen har stort fokus på utövarna av det levande kulturarvet. Allmänheten och organisationer kan skicka in förslag på traditioner, seder och bruk till Sveriges förteckning över levande traditioner som Institutet för språk och folkminnen ansvarar för. Alla som är intresserade kan lämna förslag här. Under en särskild nomineringsperiod varje år är det även möjligt att fastslå nomineringar till en av Unescos internationella listor eller ett register. Läs mer här.


Senast uppdaterad 22 mars 2023