Konventionen antogs 2005 efter att Unesco arbetat länge för att stärka medlemsländernas arbete med kulturpolitik som utvecklingsfaktor för att stödja kulturell mångfald och hållbar utveckling. Viktiga milstolpar i arbetet är världsrapporten ”Vår skapande mångfald” (Our creative diversity) och handlingsplanen från Unescos mellanstatliga konferens i Stockholm 1998 ”The power of culture”.

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling: ”World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development”.

Mångfaldskonventionen slår fast medlemsstaternas rätt – och skyldighet – att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.

Till konventionen finns knuten en fond till vilken medlemsländerna uppmanas lämna stöd. Från fonden kan kulturutövare, främst från tredje världens länder, söka stöd.

Sverige sitter 2011 – 2015 i regeringskommittén för konventionen och deltar i årliga möten där konventionens tillämpning diskuteras. Det är Kulturrådet som representerar Sverige i regeringskommittén.

De länder som undertecknat konventionen rapporterar till Unesco om sitt arbete.

Här hittar du konventionen. Mångfaldskonventionen


Senast uppdaterad 5 maj 2015