Med anledning av lanseringen av Unescos Global Monitoring Report (GMR) bjöd Svenska Unescorådet och Sida in till ett heldagsseminarie den 28 april där rapporten presenterades.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka välkomnande alla, vilket följdes av ett anförande av utbildningsminister Gustav Fridolin där han betonade utbildningens roll för en hållbar utveckling. Fridolin uppmärksammade bristerna som årets GMR pekar på globalt, men även att Sveriges utbildningssystem står inför stora utmaningar. Exempelvis att ojämlikheten ökar i den svenska skolan, då det svenska utbildningssystemet inte lyckas kompensera för de olika bakgrunder och förutsättningar eleverna i skolan har. Fridolin lyfte också att ingenting är så viktigt för elevernas utveckling och utbildningens kvalitet som kvalificerade och engagerade lärare.

Gustav Fridolin, GMR-lansering 2015

Manos Antoninis, från Unescos Education for All GMR Team, presenterade rapporten där slutsatsen var att utbildning måste genomsyra den nya utveckligsagendan. Presentationen innehöll både positiv och negativ fakta kring hur väl världens länder har uppnått E målen för Education for All. Trots att 84 miljoner fler barn går i skolan idag jämfört med 1999, har endast en tredjedel av världens länderuppnått alla målen. Läs hela rapporten eller summering här

Manos Antoninis, GMR-lansering 2015

Efter presentationen av rapporten redogjorde tre representanter med olika erfarenheter sina reflektioner kring årets EFA-rapport. Panelen bestod av Olle Bergdahl Mjengwa, Christine McNab och Ingegerd Akselsson Le Douaron. Bergdahl Mjengwa poängterade hur viktigt det är med gratis utbildning så att alla har möjlighet att gå i skolan runt om i världen och att läraryrket måste få högre status. McNab talade om hur länder behöver öka finansieringen till utbildningsområdet, och att Unesco har en viktig roll att spela. Akselsson Le Douaron talade om jämställdhet och hur viktig utbildning är som länk mellan barn och vuxna.

Olle Bergdahl Mjengwa, GMR-lansering 2015  Christine MacNab, GMR-lansering 2015 Ingegerd Akselsson, GMR-lansering 2015

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg avslutade och tackade alla deltagare. Under eftermiddagen fördes sedan ett samtal mellan Antoninis och deltagarna kring utbildning, hållbarhet och post-2015 agendan.

I samband med lanseringen publicerade OmVärlden en artikel undertecknad av utbildningsminister Gustav Fridolin och biståndsminister Isabella Lövin, där de betonade att mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan.

Läs artikeln här