Mer än tio år har gått sedan millenniemålen utformades – åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015. Var står vi idag, vilka framsteg har gjorts och vilka utmaningar återstår? Den 24 oktober firas FN-dagen med ett evenemang på Stockholms Centralstation där millenniemålen står i fokus. Idag kan du läsa om millenniemål nummer 6 som handlar om minskad sjukdomsspridning.

Bekämpa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar – så lyder millenniemål 6.

Kampen mot hiv/aids har gett betydande resultat och idag smittas allt färre människor av hiv-viruset. Antalet nysmittade är i dagsläget omkring 2,7 miljoner, vilket är en nedgång med 21 procent sedan spridningens kulmen 1997.

Samtidigt som nya fall av hivsmitta minskar, ökar antalet människor som lever med hiv, på grund av större tillgång till bromsmediciner. Uppskattningsvis lever 34 miljoner människor med hiv. I Afrika söder om Sahara har hiv-spridningen hejdats, men trots det lever majoriteten av de hivsmittade, ca 22 miljoner, i denna region. De regioner där hivfallen ökar mest är i Östeuropa och Centralasien. Information och kunskap om hur hiv smittar är ett viktigt steg mot att bekämpa spridningen.

Också antalet människor som dör i aids minskar globalt – även det tack vare bromsmediciner. Ändå är aids fortfarande den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall i världen, med ca 1,8 miljoner dödsfall årligen.

Angående malaria visar FN:s senaste siffror att andelen malariarelaterade dödsfall har minskat med 25 procent på global nivå sedan år 2000, men att malaria fortfarande dödar runt 655 000 människor per år. Andra källor pekar dock på allt högre siffror, ca 1,2 miljoner enligt IHME, som också indikerar att malaria dödar fler vuxna än man tidigare trott. Forskningen är dock enig om att stora framsteg gjorts för att bekämpa malaria.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort.

» Läs mer om Millenniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.