Digitaliseringen har lett till en större mångfald inom media, då fler har möjlighet att ta del av information och dessutom bidra till att ta fram och sprida information, enligt Unescos rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development, som nu publicerats för tredje gången. Den ökade mängden av information är dock, enligt Unesco, inte helt oproblematisk, eftersom tillgången på felaktig information och ryktesspridning också ökat. Digitaliseringen har dessutom inneburit att hat och hot både mot journalister och deras källor har blivit vanligare.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke välkomnar Unescos rapport, som finansierats av Sverige:

När journalister hotas eller mördas är det samtidigt ett allvarligt hot mot oss alla. Fria och självständiga medier är en grundläggande förutsättning för vår demokrati.

Fördubbling av mord på kvinnliga journalister

Rapporten belyser också bristen på jämlikhet i media. Bara var tredje journalist är en kvinna och när det gäller beslutsfattare inom media är 75% män. Kvinnliga journalister drabbas ofta hårdare av hat och hot på nätet och rapporten visar på en fördubbling av antalet mord på kvinnliga journalister, från fem till tio mord varje år under perioden 2012 – 2016. Bara var tionde journalistmord leder till fällande dom.

Medias självständighet försämras

Ytterligare en oroväckande trend är den ökning av försöken att kontrollera spridningen av information och rapporten noterar att medias självständighet därmed oftare är hotad. Runt om i världen har det också blivit vanligare att websajter blockeras av myndigheter. I många fall görs detta med hänvisning till allt striktare lagstiftning om nationell säkerhet, förtal eller andra inskränkningar av yttrandefriheten. Rapporten slår också fast att även om digitaliseringen har gjort det lättare att sprida information så har det också försvårat för etablerade medier att hitta en hållbar ekonomisk modell, vilket i vissa fall har ökat deras beroende av statligt stöd.

Bakgrund: Unescos arbete för att främja journalisters säkerhet

2012 antog FN en handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister som samordnas av Unesco. Press- och yttrandefrihet är prioriterade frågor för Sverige inom Unesco. Sverige sitter i styrelsen för Unescos program för medieutveckling IPDC (International Programme for the Development of Communication) 2017-2021.

Mer information

Rapporten finns tillgänglig här.