Regeringen beslutade den 24 mars 2022 om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco för perioden 2022–2025. Strategin innehåller bland annat övergripande och specifika prioriteringar för det svenska engagemanget i Unesco.

Svenskt engagemang i Unesco ska främst prioritera frågor där Unescos arbete har en strategiskt viktig roll i FN-systemet och där Sverige kan bidra med särskild kunskap och kompetens. Särskild vikt ska läggas på motvindsfrågor där Sverige bedöms kunna göra skillnad på global nivå. Dessa är främst yttrandefrihet och säkerhet för journalister, konstnärer och forskare, jämställdhet och rättigheter för hbtqi-personer och urfolk samt frågor som rör sex- och samlevnadsundervisning och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Strategin slår fast att de övergripande prioriteringarna under perioden ska vara mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimat.

Ett särskilt fokus ska läggas på allas rätt till utbildning och allas rätt till yttrandefrihet. Sverige ska under 2022–2025 särskilt verka för att Unesco stärker sitt normativa arbete inom dessa områden, vilka har en grundläggande roll för hållbara, demokratiska och inkluderande samhällen. Sverige vill genom strategin stödja Unescos roll i att globalt samordna och stödja medlemsländer i genomförandet av mål 4 i Agenda 2030 – en god utbildning för alla.

Utöver arbetet med de övergripande prioriteringarna och de två särskilda fokusområdena anges i strategin att Sverige under perioden även ska arbeta aktivt för att Unesco ska betona den fria forskningens roll för hållbara och demokratiska samhällen samt värna ett rikt och oberoende kulturliv.

Läs mer och ladda ner strategin här.