Unesco arbetar med att

  • sprida goda exempel t ex att ge råd till regeringar om utbildningssystem, och att bygga nätverk mellan experter genom studier och utredningar,
  • att samla in, analysera och publicera statistik,
  • ge medlemsländerna en plattform för förhandlingar om dokument som anger gemensamma regler och visioner, som t ex konventioner, och
  • att fungera som informations- och dokumentationscentrum.

Unesco ordnar expertkonferenser och seminarier på regional nivå och världskonferenser. De beslut som fattas på sådana konferenser är i första hand riktade till de olika medlemsländernas regeringar som har ansvaret för landets politik inom Unescos ansvarsområden.

Information

Unesco ger ut skönlitteratur, statistiksammanställningar, framtidsanalyser och rapporter över läget i världen inom kultur och kommunikation, utbildning och vetenskap. De finns att ladda hem i pdf-format. Unesco publicerar också tidskrifter och nyhetsblad.

På Unescos hemsida hittar du organisationens publikationer.

Normativa instrument

Unesco arbetar med så kallade normativa instrument; deklarationer, rekommendationer och konventioner. De är mellanstatliga överenskommelser där det är medlemsländerna själva som ska genomföra det texten handlar om. Den mest kända konventionen inom Unesco är världsarvskonventionen från 1972.

Unescodagar

Genomatt utse olika dagar, veckor eller årtionden vill Unesco lyfta fram viktiga frågor, exempel är Lärardagen, Jazzdagen, Världsbok- och upphovsrättsdagen. En lista över samtliga Unescodagar hittar du här.


Senast uppdaterad 7 augusti 2014