Unescorådet har 10 ledamöter som utses av Regeringskansliet för en period på fyra år.


Ordförande
Lena Sommestad,
f.d. statsråd och professor i ekonomisk historia

Lena Sommestad ordförande unescorådet

– Unesco bildades för att skapa en mer tolerant och fredlig värld. Tyvärr ser vi idag alltmer hot och hat världen över och Unescos roll har aldrig varit viktigare. Jag har sedan lång tid ett stort engagemang för frågor som berör vetenskap, demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling och ser fram emot att arbeta med dem också i det här sammanhanget


Vice ordförande
Niclas Lindberg, kulturchef i Västerås

027 (2)
Foto: Lovisa Vasiliou

– Jag har ett starkt, personligt engagemang för det fria ordet och människors rätt till information. Rätten att få tänka, tala och skriva fritt och utan hinder söka, finna och ta del av den information och kunskap man behöver är centrala i demokratin. Viktiga byggstenar är pressfriheten och den konstnärliga yttrandefriheten samt journalisters och konstutövares möjligheter att utöva sina yrken fritt och säkert. En annan viktig byggsten är en utvecklad medie- och informationskunnighet som rustar människor med de färdigheter man behöver för att kunna ta del av sin rätt till information, kunskap och kultur. Ett annat område jag tycker är viktigt är en öppen tillgång till vetenskaplig information – Open Access. Nya tekniker och metoder måste utvecklas för att ge oss full tillgång till de möjligheter ett globalt, fritt, kunskapsutbyte kan föra med sig.


Ledamot
Betty Malmberg, ledamot i Riksdagens utskott för miljö- och jordbruk

– Som ledamot i riksdagens utbildningsutskott och utbildad agronom känns arbetet i Svenska Unescorådet både naturligt och viktigt. Arbetet för att stärka frågor om press- och yttrandefrihet, utbildning för alla och forskningsetik är oerhört viktiga för att bidra till demokrati och hållbar utveckling i världen. Det är extra glädjande att vi också är pådrivande inom Unesco i dessa frågor.


Ledamot
Knut Weibull, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet

Knut Weibull

– När det gäller grundläggande frågor som demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och respekt för andra människor finns det mycket kvar att göra. Och det som vunnits kan snabbt förloras. Unescos verksamhet handlar i grunden om dessa frågor. Därför är jag glad att få delta i Svenska Unescorådets arbete.


Ledamot
Per Nordlund, programchef på Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond

– Jag ser stora värden i Unescos globala arbete för att främja demokrati, mänskliga rättigheter, mångfald och yttrandefrihet som även kommer fattiga människor till del. Agenda 2030 och de globala målen ger nya möjligheter för Unesco att påverka så att människor kan göra sin röst hörd och åtnjuta valmöjligheter för att förbättra sin egen livssituation. För svenskt bistånd är Unescos arbete högst relevant och viktigare idag än på mycket länge!


Ledamot
Ulrica Källen, verksamhetsledare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)

Ulrica Källen Ledamot Unescorådet
Foto: Madeleine Söder

– Unesco har en unik roll när det gäller att främja mänskliga rättigheter, utbildning och kultur i världen. I mitt arbete för kulturskapares villkor på KLYS har frågan om skydd för kulturell mångfald alltid varit central. Därför intresserar jag mig särskilt för Unescos mångfaldskonvention från 2005, liksom för det viktiga arbete som görs i Unesco kring problemen med hot, hat och trakasserier mot konstnärer. Den konstnärliga friheten hotas både här hemma och ute i världen. Svenska Unescorådet spelar en viktig roll i att lyfta den konstnärliga yttrandefriheten på Unescos agenda. Jag ser fram emot att få bidra med mitt kultur- och konstnärspolitiska perspektiv i Svenska Unescorådets fortsatta arbete.


Ledamot
J
ulia Bielik, fd generalsekreterare för IFMSA Sweden (The International Federation of Medical Students Associations) och representant för Sveriges Ungdomsorganisationer LSU

Porträtt

– Unescos fredsfrämjande arbete är av stor betydelse för att främja global hälsa. Jag utbildar mig till läkare och ser mycket positivt på ett interprofessionellt samarbete av detta slag. Mitt engagemang föddes i en studentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse. Inom Unescorådet är utbildning en kärnfråga för mig, både på ett personligt plan och som representant för unga människor.


Ledamot
Richard
Sannerholm, avdelningschef, ILAC International Legal Assistance Consortium

Porträtt

–  Jag har de senaste 15 åren forskat och arbetat med rättsstatsfrågor, med fokus på freds- och statsbyggande processer. Sett ur ett freds- och konfliktperspektiv är Unescos grunduppdrag ”…att främja respekt för rättvisa och lag och för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter för alla…” mer aktuellt nu än någonsin tidigare. Unescos arbete omfattar de huvudsakliga utmaningar som världen står inför. Jag ser fram emot att delta i det Svenska Unescorådets arbete, särskilt i frågor som rör samspelet mellan mänskliga rättigheter digitalisering, kultur och den fria forskningen.


Ledamot
Lisen S
chultz, forskare med fokus på biosfärområden på Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet

Porträttbild

– Det är i mötet med kultur och samhällsutveckling som vetenskapen får liv, och här är Unesco en fantastisk plattform och katalysator. Efter nära femton års forskning i och om Unescos biosfärområden ser jag fram emot att bidra med min expertis och mitt nätverk i Svenska Unescorådets arbete för en global, hållbar och rättvis utveckling.


Ledamot
Paul Alarcón, generalsekreterare, Daniel Sachs Stiftelse

Paul Alarcon

– Vi lever i en tid av omvälvande samhällsförändringar som både hotar och skapar möjligheter för det öppna och demokratiska samhället. I ljuset av detta är Unesco, som verkar för fred och säkerhet genom att främja internationellt samarbete, viktigare än någonsin.


 


Senast uppdaterad 24 juli 2020