Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Hur blir ett land medlem i Unesco?

Länder väljs in av medlemmarna på generalkonferensen, Unescos högsta beslutande organ.

Vad är Svenska Unescorådet?

Enligt Unescos stadgar ska alla medlemsländer ha en nationalkommission som fungerar som en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet. En sådan nationalkommission är en länk mellan regering, myndigheter, experter och organisationer som är verksamma inom Unescos områden. Nästan alla medlemsländer i Unesco har en nationalkommission och det är länderna själva som bestämmer hur arbetet i det egna landet ska organiseras och finansieras. 

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco och ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar om Unesco i Sverige.

Vilka bestämmer?

Beslut fattas av generaldirektören, styrelsen eller på generalkonferensen.

Generalkonferensen är det högsta beslutande organet där alla Unescos medlemsländer träffas vartannat år för att anta rekommendationer och konventioner, fastställa budgeten, välja generaldirektör samt ledamöter till Unescos styrelse och till olika kommittéer. Vid varannan generalkonferens antas organisationens arbetsprogram och organisationens övergripande strategi antas var fjärde generalkonferens. 

Unescos styrelse har till uppgift att följa upp generalkonferensens beslut och diskutera kommande program och budget. Styrelsen möts minst två gånger per år och består av 58 medlemsländer fördelade mellan världens regioner och de väljs på fyra år. Alla medlemsländer röstar om vilka länder som ska sitta i styrelsen. Oftast fattar styrelsen eniga beslut men kan röstning förekomma.

Porträtt av Audrey Azoulay

Generaldirektören leder det löpande arbetet vid Unescos sekretariat i Paris. Vid sekretariatet finns det ca 1 800 personer anställda. Audrey Azoulay från Frankrike är Unescos generaldirektör fram till generalkonferensen 2021.

 

Vem genomför Unescos arbete?

Oftast är det medlemsländerna som genomför det som de kommit överens om, till exempel att genomföra Unescokonventioner eller arbeta med Utbildning för hållbar utveckling.

Var kommer pengarna ifrån?

Unescos budget har ett utgiftstak på 518 miljoner US dollar/två år. Varje medlemsland betalar till den reguljära budgeten efter en skala som fastställs av FN centralt och som baseras på bruttonationalinkomsten och antal medborgare.  Sveriges avgift till Unesco är ungefär 25 miljoner kronor per år, beroende på valutakurs.

Utöver den reguljära budgeten tillkommer extra bidrag från till exempel Världsbanken, enskilda länder eller biståndsorganisationer som Sida i Sverige. Sverige är en av de störst frivilliga bidragsgivarna till Unesco. Från och med 2018 kommer Unesco att ha en integrerad budget där både bidragen och medlemsavgifterna tas med.

Filmen Unesco History (på engelska, 12 min)


Senast uppdaterad 6 april 2020