Foto: Mats Kockum

Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.
Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

Karlskrona grundades 1680 för att tillgodose behovet av en befästning i södra Sverige, och var då en av de modernaste flottbaserna i världen. Staden fungerade som en inspiration för liknande projekt i andra europeiska länder och är idag tack vare sin obrutna verksamhet en sammansmältning av modernt och äldre militärt tänkande.

Under sent 1600-tal samlades Sveriges främsta skeppsbyggare, arkitekter och befästningsbyggare för att planera vad som förväntades bli en ideal örlogsstad. Inför anläggningen av flottbasen hämtades inspiration från liknande brittiska, franska och italienska anläggningar. De militära inslagen i Karlskrona balanserades mot en klassisk rutnätsstad, där breda gator och monumentala byggnader utgjorde tydliga exempel på Sveriges stormaktsambitioner.

Genom att ta bort stadsprivilegierna från närliggande städer kunde Kung Karl XI öka Karlskronas befolkningstillväxt, och staden lockade även europeiska handelsmän som tidigt gav Karlskrona en internationell prägel. Staden kunde i sin tur fungera som inspiration för många andra europeiska länders örlogsanläggningar. Staden fick även ett stort nationellt inflytande bland annat genom att varvet i Karlskrona under en period var Sveriges största arbetsplats.

Till skillnad från många andra europeiska örlogsbaser har Karlskrona fortsatt sin verksamhet, och är därmed ett uppslagsverk över befästningstänkande under mer än 300 år. Byggnaderna i staden är välbevarade och flera av dem har behållit sina ursprungliga funktioner. I och med att Sverige inte längre har en stormaktsställning i regionen har Karlskrona samtidigt utvecklats från ett strikt militärt fokus, och varvsverksamheten producerar idag militära såväl som civila fartyg.

Örlogsstaden Karlskrona utsågs av Unesco till världsarv 1998.

Läs mer om världsarvet här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022