För femtonde året i rad publiceras Unescos årliga rapport om utbildning, Global Education Monitoring report (GEM). Årets tema är utbildning och migration. Rapporten, som delvis är finansierad av Sverige, ger en överblick över migrationen i världen och hur migranters tillgång och möjlighet till utbildning ser ut. Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unescorådet, välkomnar rapporten:

Unescos rapport ger en överblick över de utmaningar som finns inom utbildningsområdet, men den ger också förslag på lösningar och är därför ett viktigt verktyg för beslutsfattare. Rapporten är särskilt intressant för Sverige med tanke på att vi tog emot ett stort antal flyktingar de senaste åren. Det är därför glädjande att se att flera goda svenska exempel lyfts fram i rapporten. 

Runt om i världen finns det 258 miljoner migranter. Det motsvarar 3,4 procent av världens befolkning. Dessa möter ofta stora utmaningar i utbildningsystem, ofta till följd av språksvårigheter, kulturella skillnader eller svårigheter med att få en kontinuerlig skolgång. Detta bidrar bland annat till att barn till invandrare ofta lämnar utbildningssystemet tidigare. Inom EU hoppar 19 procent av barn med invandrarbakgrund av skolan i förtid jämfört med 10 procent av andra barn. Samma trend syns i PISA-mätningen där barn som invandrat eller har föräldrar som gjort det ofta uppvisar sämre resultat.

Utbildning finns inskriven som en absolut rätt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i barnkonventionen. Trots det finns det flera länder, bland annat USA, Slovakien och Sydafrika som begränsar barns skolgång på olika sätt om deras föräldrar vistas illegalt i landet.

Rapporten lyfter fram flera exempel på länder, däribland Sverige, som aktivt stödjer flyktingbarns rätt till utbildning. Framför allt betonas vikten av det svenska systemet för att utvärdera och testa invandrares resultat i skolan, samt att Sverige har integrerat mångfald i läroplanen. Rapporten ger exempel från Lidköping där man anställde lärarassistenter från olika bakgrunder för att skapa bättre stöd för invandrare i skolan samt en bättre relation mellan skolan och föräldrarna. Lena Sommestad säger:

Unescos rapport är en viktig del i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som understryker vikten av tillgång till inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet till alla. Barn till invandrare har ofta haft en svår start i livet och det är därför av yttersta vikt att de har bra förutsättningar att utbilda sig.

Rapporten konstaterar att migration också kan påverka barns utbildning positivt. I många fall får barn och ungdomar bättre tillgång till utbildning – tillgången till utbildning är i vissa fall ett bidragande skäl till beslutet att migrera.

Ladda ned rapporten här.